Període d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2P/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari

El Ple ordinari del 21 de setembre va aprovar inicialment la modificació de crèdit 2P/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari. El passat divendres 2 d’octubre es va publicar al BOPT i estarà en exposició pública des d’avui dilluns 5 d’octubre fins al dilluns 26 d’octubre de 2020, ambdós inclosos. Si un cop finalitzat el termini no s’han presentat al·legacions, es considerarà aprovada definitivament i es podrà aprovar el conveni amb l’AMPA de l’Escola Ull de Vent per a l’adquisició i reutilització dels llibres de text d’aquest curs escolar 2020/2021.

Per poder signar el conveni amb l’AMPA era necessari crear una partida de pressupost i dotar-la de l’import necessari per a l’adquisició dels llibres. L’import de la nova partida (16.700€) s’extreu de les partides següents:

  • 3.184,11€ de la partida de subvenció per als llibres de l’escola curs 2019/2020 (partida 326.48002), que és el sobrant de l’esmentada partida després d’haver aprovat el pagament de les subvencions per a llibres del curs anterior.
  • 5.505,89€ de la partida de subvenció per als llibres de l’IES Coster de la Torre curs 2019/2020 (partida 326.48003), que és el sobrant de l’esmentada partida després d’haver aprovat el pagament de les subvencions per a llibres del curs anterior.
  • 7.090€ de la partida de les subvencions de menjador escolar (partida 326.48005), ja que després d’aprovar l’atorgament d’aquestes subvencions i aprovar l’autorització i disposició de la despesa (fase “AD”) en la Junta de Govern del 24 d’agost de 2020, l’import total és de 7.910,10€ i la partida compta amb 20.000€, amb la qual cosa quedarien 12.089,90€ en aquesta partida, dels quals s’extreuen 7.090€ en aquesta modificació de crèdit.

Aquest conveni de l’AMPA amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a través de la Regidoria d’Ensenyament, suposa un pas més en la socialització dels llibres escolars de l’Escola Ull de Vent perquè les famílies no hagin d’avançar els diners dels llibres ni haver de complir els requisits d’unes bases per sol·licitar una subvenció. Amb aquest nou conveni, els llibres els adquireix directament a l’AMPA i els distribueix entre les famílies. Posteriorment l’Ajuntament, a través del conveni, fa arribar els diners dels llibres a l’AMPA. Perquè les famílies puguin optar als llibres de forma gratuïta només cal que els alumnes estiguin empadronats al municipi i que les famílies formin part de l’AMPA. L’entitat també s’encarregarà de revisar els llibres i de la reutilització d’aquests.


CASTELLANO | El Pleno ordinario del 21 de septiembre aprobó inicialmente la modificación de crédito 2P/2020 en la modalidad de crédito extraordinario. El pasado viernes 2 de octubre se publicó en el BOPT y estará en exposición pública desde hoy lunes 5 de octubre hasta el lunes 26 de octubre de 2020, ambos incluidos. Si una vez finalizado el plazo no se han presentado alegaciones, se considerará aprobada definitivamente y se podrá aprobar el convenio con la AMPA de la Escuela Ull de Vent para la adquisición y reutilización de los libros de texto de este curso escolar 2020/2021.

Para poder firmar el convenio con la AMPA era necesario crear una partida de presupuesto y dotarla del importe necesario para la adquisición de los libros. El importe de la nueva partida (16.700€) se extrae de las partidas siguientes:

  • 3.184,11€ de la partida de subvención para los libros del colegio curso 2019/2020 (partida 326.48002), que es el sobrante de la mencionada partida después de haber aprobado el pago de las subvenciones para libros del curso anterior.
  • 5.505,89€ de la partida de subvención para los libros del IES Coster de la Torre curso 2019/2020 (partida 326.48003), que es el sobrante de la mencionada partida después de haber aprobado el pago de las subvenciones para libros del curso anterior.
  • 7.090€ de la partida de las subvenciones de comedor escolar (partida 326.48005), ya que después de aprobar el otorgamiento de estas subvenciones y aprobar la autorización y disposición del gasto (fase “AD”) en la Junta de Gobierno del 24 de agosto de 2020, el importe total es de 7.910,10€ y la partida cuenta con 20.000€, con lo cual quedarían 12.089,90€ en esta partida, de los cuales se extraen 7.090€ en esta modificación de crédito.

Este convenio de la AMPA con el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, a través de la Concejalía de Educación supone un paso más en la socialización de los libros escolares de la Escuela Ull de Vent para que las familias no tengan que adelantar el dinero de los libros ni tener que cumplir los requisitos de unas bases para solicitar una subvención. Con este nuevo convenio, los libros los adquiere directamente la AMPA y los distribuye entre las familias. Posteriormente el Ayuntamiento, a través del convenio, hace llegar el dinero de los libros a la AMPA. Para que las familias puedan optar a los libros de forma gratuita solamente es necesario que los alumnos estén empadronados en el municipio y que las familias formen parte de la AMPA. La entidad también se encargará de revisar los libros y de la reutilización de los mismos.