S’ha aprovat inicialment el projecte d’enderroc de la masia de la Miralba

MASIA LA MIRALBA

La Junta de govern del 14 de setembre va aprovar inicialment el projecte d’enderroc -per poder-lo executar quan estigui aprovat definitivament- i sotmetre el projecte a exposició pública durant 30 dies a comptar des de la seva publicació al BOPT. Ahir 30 de setembre es va publicar al BOPT i estarà en exposició pública fins a l’12 de novembre de 2020. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals i es podran formular les al·legacions que s’estimin pertinents. En cas que no es presentin al·legacions/reclamacions, el projecte esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord. Després d’aquest pas, es podrà iniciar l’expedient per a la contractació de les obres d’enderroc.

La masia de la Miralba, ubicada en una parcel·la adjacent al local social de La Miralba, està en mal estat de conservació. Per aquest motiu l’equip de govern va decidir enderrocar-la. El pressupost de l’execució ascendeix a 17.830,93€ i el termini d’execució serà inferior a 3 mesos. Les obres inclouen l’enderroc; la retirada de residus i la seva eliminació (portant-los a un gestor autoritzat), deixar el terreny net i pla, amb una lleugera inclinació cap al carrer perquè no quedi aigua retinguda a l’interior; i el tancament del solar amb una paret amb porta d’accés.

La finca de la masia de la Miralba és propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès des del novembre de 2018, quan va ser adjudicada a l’Ajuntament després que no es pogués adjudicar la venda de la finca mitjançant subhasta pública. El passat 8 de juny de 2020 es va aprovar la contractació del servei de redacció tècnic de l’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució amb l’empresa Disseny i Arquitectura Taller Pericial SL. per un import de 5.826,15€ (IVA inclòs).


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 14 de septiembre aprobó inicialmente el proyecto de derribo -para poderlo ejecutar cuando esté aprobado definitivamente- y someter el proyecto a exposición pública durante 30 días a contar desde su publicación en el BOPT. Ayer 30 de septiembre se publicó en el BOPT y estará en exposición pública hasta el 12 de noviembre. Durante este plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales y se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes. En el caso que no se presenten alegaciones/reclamaciones, el proyecto será aprobado definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo. Después de este paso, se podrá iniciar el expediente para la contratación de las obras de derribo.

La masía de la Miralba, ubicada en una parcela adyacente al local social de La Miralba, está en mal estado de conservación. Por este motivo el equipo de gobierno decidió derribarla. El presupuesto de la ejecución asciende a 17.830,93€ y el plazo de ejecución será inferior a 3 meses. Las obras incluyen el derribo, la retirada de residuos y su eliminación (llevándolos a un gestor autorizado), dejar el terreno limpio y plano, con una ligera inclinación hacia la calle para que no quede agua retenida en el interior; y el cierre del solar con una pared con puerta de acceso.

La finca de la masía de la Miralba es propiedad del Ayuntamiento de la Bisbal de Penedès desde noviembre de 2018, cuando fue adjudicada al Ayuntamiento después de que no se pudiese adjudicar la venta de la finca mediante subasta pública. El pasado 8 de junio de 2020 se aprobó la contratación del servicio de redacción técnico del derribo, la dirección de la ejecución de la obra y la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución con la empresa Disseny i Arquitectura Taller Pericial SL. por un importe de 5.826,15€ (IVA incluido).