Contracte menor per a l’arranjament del camí de la Timba i diversos carrers de Santa Cristina malmesos pels aiguats

PINEDA SANTA CRISTINA

La Junta de govern local, a petició de la Regidoria de Mobilitat i Via Pública, ha aprovat un contracte menor per a l’arranjament del camí de la Timba i de diversos carrers de la Pineda de Santa Cristina que han patit desperfectes a causa de les pluges. El contracte s’ha aprovat amb l’empresa Excavacions i Transports Rovira S.A. per un import de 12.983,30€.

Les actuacions consistiran en l’estesa de material per anivellar els clots, la seva conservació i la reparació dels trencalls provocats per les aigües pluvials i de compactació.

Camí de la Timba: al tram que va des de la Riera de la Bisbal fins a les escales del carrer Mossèn Bundó i la zona que dona accés al rocòdrom a l’aire lliure i que forma part de la xarxa de camins saludables. En aquest cas s’ha obert una rasa que pot ser perillosa per als vianants i que impossibilita l’accés a la zona amb vehicles. L’obra consistirà en l’estesa de material per tapar la rasa, l’anivellament i la realització d’una cuneta de formigó per a la recollida i conducció de l’aigua cap a la riera. Aquest és un camí molt transitat tant per anar al rocòdrom de la Timba com pels vianants que passegen o que van al Priorat. També és utilitzat per tractors que van a les vinyes que estan situades en aquella zona.

Pineda de Santa Cristina: arranjament de diversos carrers de la urbanització Pineda de Santa Cristina que presenten clots grans sense pavimentar que redueixen l’amplada útil de la via, obligant els vehicles a maniobrar per poder passar i impossibilitant el pas de dos vehicles alhora. Alhora, aquests desperfectes poden suposar un risc de caiguda per als vianants o podrien causar desperfectes en els vehicles. Els desperfectes van ser generats pels aiguats de la primavera però la situació d’Estat d’alarma ha fet que s’hagin endarrerit els treballs d’arranjament.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local, a petición de la Concejalía de Movilidad y Vía Pública, ha aprobado un contrato menor para el arreglo del camino de la Timba y de varias calles de la Pineda de Santa Cristina que han sufrido desperfectos a causa de las lluvias. El contrato se ha aprobado con la empresa Excavacions y Transports Rovira S.A. por un importe de 12.983,30€.

Las actuaciones consistirán en el tendido de material para nivelar los hoyos, su conservación y la reparación de los desvíos provocados por las aguas pluviales y de compactación.

Camino de la Timba: al tramo que va desde la Riera de la Bisbal hasta las escalas de la calle Mossèn Bundó y la zona que da acceso al rocódromo al aire libre y que forma parte de la red de caminos saludables. En este caso se ha abierto una zanja que puede ser peligrosa para los peatones y que imposibilita el acceso en la zona con vehículos. La obra consistirá en el tendido de material para tapar la zanja, la nivelación y la realización de una cuneta de hormigón para la recogida y conducción del agua hacia la riera. Este es un camino muy transitado tanto para ir al rocódromo de la Timba como por los peatones que pasean o que van al Priorat. También es utilizado por tractores que van a las viñas que están situadas en aquella zona.

Pineda de Santa Cristina: arreglo de varias calles de la urbanización Pineda de Santa Cristina que presentan hoyos grandes sin pavimentar que reducen la anchura útil de la vía, obligando los vehículos a maniobrar para poder pasar e imposibilitando el paso de dos vehículos a la vez. A la vez, estos desperfectos pueden suponer un riesgo de caída peatonal o podrían causar desperfectos en los vehículos. Los desperfectos fueron generados por las trombas de agua de la primavera pero la situación de Estado de alarma ha hecho que se hayan atrasado los trabajos de arreglo.