La Junta de Govern ha aprovat declarar els beneficiaris i no beneficiaris de les subvencions de menjador del escolar curs 2019/2020

La Junta de govern del 24 d’agost, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, ha aprovat declarar els beneficiaris i no beneficiaris de la convocatòria de subvencions del menjador escolar de l’Escola Ull de Vent per al curs 2019/2020.

S’ha aprovat declarar 69 famílies com a beneficiàries amb un import màxim total de 7.910,10€. Cada família rebrà la part de subvenció que li correspon en funció del nombre de dies que l’alumne hagi utilitzat el servei de menjador des de l’inici del curs escolar 2019/2020 i fins al 12 de març.

També s’han declarat 15 famílies no beneficiàries, una per presentar la sol·licitud fora de termini i 14 per no estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, Hisenda o la Seguretat Social.

Durant les properes setmanes, les famílies rebran al seu domicili la notificació de l’acord i el document que han d’omplir i signar com a acceptació de la subvenció. A partir d’aquell moment, les famílies disposaran d’un mes per entrar al registre d’entrada de l’Ajuntament (presencialment o de forma telemàtica) el document d’acceptació de la subvenció omplert i signat. El mateix dia podran entrar per registre  les factures originals o compulsades i els justificants de pagament dels dies que han assistit al menjador. Passat el termini per presentar la documentació i, en el cas dels beneficiaris, després d’haver comprovat els dies que l’alumne/a hagi assistit al menjador, s’aprovarà el pagament de la subvenció corresponent. La quantitat de la subvenció correspon a 1,70€ per dia que l’alumne assisteix al servei de menjador i l’import està subjecte a l’IRPF.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 24 de agosto, a petición de la Concejalía de Educación, ha aprobado declarar los beneficiarios y no beneficiarios de la convocatoria de subvenciones del comedor escolar de la Escuela Ull de Vent para el curso 2019/2020.

Se ha aprobado declarar a 69 familias como beneficiarias con un importe máximo total de 7.910,10€. Cada familia recibirá la parte de subvención que le corresponde en función del número de días que el alumno haya utilizado el servicio de comedor desde el inicio del curso escolar 2019/2020 y hasta el 12 de marzo.

También se han declarado 15 familias no beneficiarias, una por presentar la solicitud fuera de plazo y 14 por no estar al corriente de pago con el Ayuntamiento, Hacienda o la Seguridad Social.

Durante las próximas semanas, las familias recibirán en su domicilio la notificación del acuerdo y el documento que tienen que rellenar y firmar para aceptar la subvención. A partir de ese momento, las familias dispondrán de un mes para entrar al registro de entrada del Ayuntamiento (presencialmente o de forma telemática) el documento de aceptación de la subvención rellenado y firmado. El mismo día podrán entrar por registro  las facturas originales o compulsadas y los justificantes de pago de los días que han asistido en el comedor. Pasado el plazo para presentar la documentación y, en el caso de los beneficiarios, después de haber comprobado los días que el alumno/a haya asistido en el comedor, se aprobará el pago de la subvención correspondiente. La cantidad de la subvención corresponde a 1,70€ por día que el alumno asiste al servicio de comedor y el importe está sujeto al IRPF.