S’obre el període de licitació per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de dispositius de videovigilància fixos

La Junta de govern local del 24 d’agost va aprovar, a petició de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, convocar la licitació per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de dispositius de videovigilància fixos, mitjançant procediment obert, amb l’objectiu d’assegurar la convivència ciutadana, l’erradicació de la violència així com prevenir la comissió de delictes i infraccions relacionades amb la seguretat pública, com són els robatoris i les ocupacions il·legals. Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Fèlix Villazán, “el sistema de videovigilància contribuirà a millorar la seguretat ciutadana i la convivència però també servirà perquè els Mossos d’Esquadra puguin investigar possibles infraccions civils o penals i, en casos que es produeixin alteracions i desordres greus de la seguretat ciutadana, es podran fer servir les imatges obtingudes com a prova”.

La licitació es divideix en dos lots:

Lot 1: subministrament, instal·lació i manteniment de sis punts de lectura de vehicles, per un import de 114.690,41€. L’equip estarà compost per una càmera d’entorn i un armari exterior, amb característiques tècniques específiques que es detallen en el plec de clàusules. La utilització d’aquests equips estarà regulada per la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per gravar imatges i el seu posterior tractament.

Lot 2: certificació dels sis punts de control, per 9.071,37€. Una vegada estiguin instal·lades les càmeres, s’haurà de fer una prova de fiabilitat de cada dispositiu i certificar-ho.

Tota la informació sobre aquesta licitació es pot consultar al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=67655425&lawType= Les empreses interessades hauran de presentar les seves ofertes de forma electrònica. El termini per presentar proposicions serà del 26 d’agost al 9 de setembre fins a les 14h, ambdós inclosos.

La inversió total serà de 123.761,78€ a realitzar entre els anys 2020, 2021 i 2020:

Any 2020: Import 46.000€. S’instal·laran dues càmeres, una a l’entrada del Priorat (a la cruïlla que va a les dues parts del Priorat) i una en un dels accessos a La Miralba.

Any 2021: S’instal·laran dues càmeres, una a l’entrada de la Miralba i una altra en una de les entrades a Can Gordei.

Any 2022: S’instal·laran dues càmeres, una a l’altra entrada de Can Gordei i una a l’entrada de l’Esplai.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no tindrà accés directe a les imatges sinó que, aquestes, es gestionaran directament des de Mossos d’Esquadra i el titular de les dades que s’obtinguin mitjançant els dispositius serà la Direcció General de Policia. Per aquest motiu, el novembre de 2019 la Junta de Govern va aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’un projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Fèlix Villazán, ha explicat que aquesta inversió es pot tirar endavant en el moment actual perquè el municipi compta amb fibra òptica, un requeriment imprescindible per poder transmetre les dades al servidor de la Direcció General de la Policia. Villazán ha detallat que “els equips funcionaran les 24h amb una mitjana de temps real de consulta de placa de vehicle inferior a 1 segon”.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 24 de agosto aprobó, a petición de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, convocar la licitación para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento de dispositivos de videovigilancia fijos, mediante procedimiento abierto, con el objetivo de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia así como prevenir la comisión de delitos e infracciones relacionadas con la seguridad pública, como son los robos y las ocupaciones ilegales. Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Fèlix Villazán, “el sistema de videovigilancia contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia pero también servirá porque los Mossos d’Esquadra puedan investigar posibles infracciones civiles o penales y, en casos que se produzcan alteraciones y desórdenes graves de la seguridad ciudadana, se podrán usar las imágenes obtenidas como prueba”.

La licitación se divide en dos lotes:

Lote 1: suministro, instalación y mantenimiento de seis puntos de lectura de vehículos, por un importe de 114.690,41€. El equipo estará compuesto por una cámara de entorno y un armario exterior, con características técnicas específicas que se detallan en el pliego de cláusulas. La utilización de estos equipos estará regulada por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la cual se regula la utilización de cámaras de vídeo para grabar imágenes y su posterior tratamiento.

Lote 2: certificación de los seis puntos de control, por 9.071,37€. Una vez estén instaladas las cámaras, se tendrá que hacer una prueba de fiabilidad de cada dispositivo y certificarlo.

Toda la información sobre esta licitación se puede consultar en el perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=67655425&lawType= Las empresas interesadas tendrán que presentar sus ofertas de forma electrónica. El plazo para presentar proposiciones será del 26 de agosto al 9 de setembre hasta las 14h, ambos incluidos.

La inversión total será de 123.761,78€ a realizar entre los años 2020, 2021 y 2020:

Año 2020: Importe 46.000€. Se instalarán dos cámaras, una en la entrada del Priorat (en el cruce que va a las dos partes del Priorat) y una en uno de los accesos a La Miralba.

Año 2021: Se instalarán dos cámaras, una en la entrada de la Miralba y otra en una de las entradas a Can Gordei.

Año 2022: Se instalarán dos cámaras, una en la otra entrada de Can Gordei y otra en la entrada de l’Esplai.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no tendrá acceso directo a las imágenes sino que, estas, se gestionarán directamente desde Mossos d’Esquadra y el titular de los datos que se obtengan mediante los dispositivos será la Dirección General de Policía. Por este motivo, el noviembre de 2019 la Junta de Gobierno aprobó un convenio de colaboración con el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya para la ejecución de un proyecto piloto en materia de videovigilancia por parte de la policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

El regidor de Seguridad Ciudadana, Fèlix Villazán, ha explicado que esta inversión se puede llevar a cabo en el momento actual porque el municipio cuenta con fibra óptica, un requerimiento imprescindible para poder transmitir los datos al servidor de la Dirección General de la Policía. Villazán ha detallado que “los equipos funcionarán las 24h con una media de tiempo real de consulta de placa de vehículo inferior a 1 segundo”.