S’aprova el pagament de les subvencions per a llibres de l’Escola Ull de Vent i l’Institut Coster de la Torre

La Junta de Govern local, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, ha aprovat el pagament de les subvencions de llibres de l’Escola Ull de Vent i l’Institut Coster de la Torre als beneficiaris que es van aprovar en la Junta de Govern del mes de març de 2020. Així, durant els propers dies l’Ajuntament procedirà a fer el pagament a tots els beneficiaris. La suma total dels imports ascendeix a 11.815,89€ per als alumnes de l’Escola Ull de Vent i 9.494,11€ per als alumnes de l’Institut Coster de la Torre.

La Junta de govern del 9 de març de 2020 va aprovar, l’atorgament de les subvencions per a l’adquisició dels llibres de text per al curs 2019/2020. Concretament es va aprovar el llistat de beneficiaris i de no beneficiaris de la subvenció, d’acord amb les bases de la convocatòria, així com els imports a atorgar a cada família. En total es van presentar 164 sol·licituds per a l’adquisició de llibres de text d’alumnes bisbalencs que van a l’Escola Ull de Vent i l’Institut Coster de la Torre (també s’hi podien acollir els alumnes bisbalencs de l’Escola Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys que complissin els requisits de les bases però, en aquest cas, no ha cursat sol·licitud cap alumne d’aquest centre).

SUBVENCIONS PER ALS LLIBRES PER A L’ESCOLA

91 famílies es beneficien de la subvenció per a l’adquisició de llibres de primària. Un 50% de l’import atorgat en cada cas s’havia d’abonar en el moment que les famílies tinguessin signat el document d’acceptació de la subvenció i el 50% restant s’havia de pagar en el moment que les famílies retornessin els llibres al finalitzar el curs. No obstant això, quan s’havien de començar a repartir les notificacions d’atorgament de la subvenció, així com el document d’acceptació de les subvencions, es va decretar l’Estat d’Alarma i els terminis administratius van quedar suspesos i, donada la situació, no es van poder repartir els documents. Més tard, al maig, l’Ajuntament va repartir les notificacions i el document d’acceptació dels beneficiaris i dels no beneficiaris de totes les subvencions de llibres escolars amb les mesures de distàncies i higiene corresponents. Després, es va haver d’esperar que s’aixequés la suspensió dels terminis administratius per iniciar el període d’un mes d’acceptació de la subvenció o al·legacions sobre aquestes. Havent passat ja aquest mes, l’Ajuntament ha aprovat ara el pagament de l’import íntegre de la subvenció: el 50% que s’havia d’abonar en el moment que les famílies tinguessin signat el document d’acceptació de la subvenció i el 50% que s’havia de pagar quan les famílies retornessin els llibres en finalitzar el curs.

SUBVENCIONS PER ALS LLIBRES PER A L’INSTITUT

Quant als llibres per a l’Institut, 49 famílies es beneficiaran de la subvenció per a l’adquisició de llibres i ara s’ha aprovat el pagament total, ja que està establert que es pagui la totalitat quan les famílies hagin signat el document d’acceptació de la subvenció, que és el document que ja van retornar signat quan es va aixecar la suspensió de terminis administratius, després de l’Estat d’alarma.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local, a petición de la Concejalía de Educación, ha aprobado el pago de las subvenciones de libros de la Escuela Ull de Vent y el Instituto Coster de la Torre a los beneficiarios que se aprobaron en la Junta de Gobierno del mes de marzo de 2020. Así, durante los próximos días el Ayuntamiento procederá a hacer el pago a todos los beneficiarios. La suma total de los importes asciende a 11.815,89€ para los alumnos de la Escuela Ull de Vent y 9.494,11€ para los alumnos del Instituto Coster de la Torre.
La Junta de gobierno del 9 de marzo de 2020 aprobó, el otorgamiento de las subvenciones para la adquisición de los libros de texto para el curso 2019/2020. Concretamente se aprobó el listado de beneficiarios y de no beneficiarios de la subvención, de acuerdo con las bases de la convocatoria, así como los importes a otorgar a cada familia. En total se presentaron 164 solicitudes para la adquisición de libros de texto de alumnos bisbalenses que van a la Escuela Ull de Vent y al Instituto Coster de la Torre (también se podían acoger los alumnos bisbalenses de la Escuela Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys que cumplieran los requisitos de las bases pero, en este caso, no ha cursado solicitud ningún alumno de este centro).

SUBVENCIONES PARA LOS LIBROS PARA LA ESCUELA
91 familias se benefician de la subvención para la adquisición de libros de primaria. Un 50% del importe otorgado en cada caso se tenía que abonar en el momento que las familias tuvieran firmado el documento de aceptación de la subvención y el 50% restante se tenía que pagar en el momento que las familias devolvieran los libros al finalizar el curso. Sin embargo, cuando se tenían que empezar a repartir las notificaciones de otorgamiento de la subvención, así como el documento de aceptación de las subvenciones, se decretó el Estado de Alarma y los plazos administrativos quedaron suspendidos y, dada la situación, no se pudieron repartir los documentos. Más tarde, en mayo, el Ayuntamiento repartió las notificaciones y el documento de aceptación de los beneficiarios y de los no beneficiarios de todas las subvenciones de libros escolares con las medidas de distancias e higiene correspondientes. Después, se tuvo que esperar que se levantara la suspensión de los plazos administrativos para iniciar el periodo de un mes de aceptación de la subvención o alegaciones sobre estas. Habiendo pasado ya este mes, el Ayuntamiento ha aprobado ahora el pago del importe íntegro de la subvención: el 50% que se tenía que abonar en el momento que las familias tuvieran firmado el documento de aceptación de la subvención y el 50% que se tenía que pagar cuando las familias devolvieran los libros al finalizar el curso.

SUBVENCIONES PARA LOS LIBROS PARA EL INSTITUTO
En cuanto a los libros para el Instituto, 49 familias se beneficiarán de la subvención para la adquisición de libros y ahora se ha aprobado el pago total, puesto que está establecido que se pague la totalidad cuando las familias hayan firmado el documento de aceptación de la subvención, que es el documento que ya devolvieron firmado cuando se levantó la suspensión de plazos administrativos, después del Estado de alarma.

Comments are closed.