S’obre el procés selectiu per constituir una borsa de treball d’educador/a de la llar d’infants municipal

Aquest dimecres 12 d’agost s’inicia el termini per presentar sol·licituds per entrar a formar part de la borsa de treball de la Llar d’infants municipal l’Oreneta. Aquesta borsa de treball servirà per poder comptar amb tècnics/ques d’educació infantil per fer possibles reforços o per cobrir baixes o vacances. Com que la borsa existent ja ha vençut, la Junta de Govern local d’aquest dimarts 11 d’agost ha aprovat les bases que regeixen el procés de selecció de constitució de la borsa de treball i la convocatòria del procés selectiu.

El termini per presentar instàncies estarà obert del 12 al 26 d’agost de 2020, ambdós inclosos. Les instàncies s’hauran de presentar, mitjançant registre d’entrada, a l’Ajuntament o via registre electrònic, amb el model d’instància que trobareu al web.

Podeu consultar l’anunci i les bases de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica. També hi trobareu la sol·licitud per a la convocatòria de la borsa de treball per a tècnic/a d’educació infantil mitjançant procediment de selecció concurs.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès gestiona de forma directa la Llar d’Infants municipal l’Oreneta a través de la Regidoria d’Ensenyament. Actualment, la llar compta amb tres aules obertes i té contractades quatre educadores: una per classe i una quarta de reforç. En el context actual, tenint en compte el Pla d’actuació i la guia per elaborar el pla d’organització per al curs 2020/2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de Covid-19 que ha publicat el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es fa necessari organitzar els centres en grups estables de convivència que no poden unir-se entre ells. Així, la borsa de treball permetrà complir amb el pla d’actuació, ja que en cas d’absència -pel motiu que sigui- d’una de les tècniques o necessitat de reforç, es procedirà a avisar les persones que formen part de la borsa de treball.


CASTELLANO | Este miércoles 12 de agosto empieza el plazo para presentar solicitudes para entrar a formar parte de la bolsa de trabajo de la Llar d’infants municipal l’Oreneta. Esta bolsa de trabajo servirá para poder contar con técnicos/cas de educación infantil para posibles refuerzos o para cubrir bajas o vacaciones. Como la bolsa existente ya ha vencido, la Junta de Gobierno local de este martes 11 de agosto ha aprobado las bases que rigen el proceso de selección de constitución de la bolsa de trabajo y la convocatoria del proceso selectivo.

El plazo para presentar instancias estará abierto del 12 al 26 de agosto de 2020, ambos incluidos. Las instancias se tendrán que presentar, mediante el registro de entrada, en el Ayuntamiento o vía registro electrónico, con el modelo de instancia que encontraréis en la web.

Podéis consultar el anuncio y las bases de la convocatoria en el tablón de anuncios de la sede electrónica. Allí también encontraréis la solicitud para la convocatoria de la bolsa de trabajo para técnico/a de educación mediante procedimiento de selección concurso.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès gestiona de forma directa la Llar d’Infants municipal l’Oreneta a través de la Concejalía de Educación. Actualmente, la llar cuenta con tres aulas abiertas y tiene contratadas a cuatro educadoras: una por clase y una cuarta de refuerzo. En el contexto actual, teniendo en cuenta el Plan de actuación y la guía para elaborar el plan de organización para el curso 2020/2021 para centros educativos en el marco de la pandemia de Covid-19 que ha publicado el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, se hace necesario organizar los centros en grupos estables de convivencia que no pueden unirse entre ellos. Así, la bolsa de trabajo permitirá cumplir con el plan de actuación, ya que en caso de ausencia -por el motivo que sea- de una de las técnicas o necesidad de refuerzo, se procederá a avisar a las personas que formen parte de la bolsa de trabajo.