Es tiren endavant mesures provisionals per millorar el cabal d’aigua i la pressió d’alguns carrers del Papagai

PAPAGAI CARRERS JULIOL 2020 1

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha iniciat, aquest dilluns 20 de juliol, una obra consistent en l’execució aèria provisional de la xarxa de subministrament d’aigua des del carrer Gavina fins al carrer Alosa del Papagai, inclosos dos encreuaments de carrers. Aquests treballs persegueixen l’objectiu de garantir el cabal i la pressió d’aigua als veïns de la zona, que durant les darreres setmanes han patit problemes de subministrament.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “des de l’equip de govern esperem que aquesta intervenció pugui resoldre els problemes de subministrament de forma provisional i que, properament, puguem tirar endavant el projecte previst per arranjar definitivament la instal·lació de la xarxa de subministrament del carrer Rossinyol”. Ferré ha afegit que “la problemàtica del carrer Rossinyol, juntament amb la calç i els taps que es formen als tubs, amb l’afegit que la població augmenta durant l’estiu, han fet que la xarxa no hagi pogut abastir tota la població de la zona amb regularitat i, per aquest motiu, estem tirant endavant aquesta solució provisional”. L’obra té un cost de 2.427,17€ i es du a terme com a solució puntual mentre no s’executa el projecte de canvi de la xarxa del carrer Rossinyol, una inversió que s’ha hagut d’endarrerir uns mesos a causa de la pandèmia de Covid-19. L’Ajuntament continua treballant en la realització d’aquest projecte i, segons ha explicat Ferré, està previst que es pugui executar durant aquest 2020.

La xarxa de distribució d’aigua potable del Papagai és de tub de PVC -a excepció dels trams que ja s’han reparat i canviat- i presenta greus problemes de rendiment, fuites i taps de calç. És per això que el 2018 es va iniciar la millora de la xarxa de subministrament a la zona. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “la urbanització del Papagai es va recepcionar l’any 2010 i fins a la passada legislatura no s’havia fet cap projecte complet de renovació de la xarxa d’aigua en aquest barri”. Ferré ha afegit que “el 2019 es van realitzar les obres de substitució de la canonada existent en una de les zones amb més problemes de subministrament: als carrers Alosa i Cadernera. L’obra va tenir un cost de 44.588,28€ i va consistir en la substitució de l’actual tub per canonada de polietilè de 90 mm. A més, també es van substituir les escomeses domiciliàries”.

Es preveu que a finals d’aquesta setmana la instal·lació provisional ja estigui en funcionament.

PAPAGAI CARRERS JULIOL 2020


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha iniciado, este lunes 20 de julio, una obra consistente en la ejecución aérea provisional de la red de suministro de agua desde la calle Gavina hasta la calle Alosa del Papagai, incluyendo dos cruces de calles. Estos trabajos persiguen el objetivo de garantizar el caudal y la presión de agua a los vecinos de la zona, que durante las últimas semanas han sufrido problemas de suministro.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “desde el equipo de gobierno esperamos que esta intervención pueda resolver los problemas de suministro de forma provisional y que, próximamente, podamos llevar a cabo el proyecto previsto para arreglar definitivamente la instalación de la red de suministro de la calle Rossinyol”. Ferré ha añadido que “la problemática de la calle Rossinyol, junto con la cal y los tapones que se forman en los tubos, con el añadido que la población aumenta durante el verano, han hecho que la red no haya podido abastecer a toda la población de la zona con regularidad y, por este motivo, estamos sacando adelante esta solución provisional”. La obra tiene un coste de 2.427,17€ y se lleva a cabo como solución provisional mientras no se ejecuta el proyecto de cambio de la red de la calle Rossinyol, una inversión que se ha tenido de atrasar unos meses a causa de la pandemia de Covid-19. El Ayuntamiento continúa trabajando en la realización de este proyecto y, según ha explicado Ferré, está previsto que se pueda ejecutar durante este 2020.

La red de distribución de agua potable del Papagai es de tubo de PVC -a excepción de los tramos que ya se han reparado y cambiado- y presenta graves problemas de rendimiento, fugas y tapones de cal. Es por este motivo que el 2018 se inició la mejora de la red de suministro de la zona. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “la urbanización del Papagai se recepcionó en el año 2010 y hasta la pasada legislatura no se había hecho ningún proyecto completo de renovación de la red de agua en este barrio”. Ferré ha añadido que “en el 2019 se realizaron las obras de sustitución de la tubería existente en una de las zonas con más problemas de suministro: las calles Alosa y Cadernera. La obra tuvo un coste de 44.588,28€ y consistió en la sustitución del actual tubo por una tubería de polietileno de 90 mm. Además, también se sustituyeron las cometidas domiciliarias”.

Se prevé que a finales de esta semana la instalación provisional ya esté en funcionamiento.