La Generalitat aprova la subvenció del PUOSC per a les obres de substitució de les xarxes d’aigua potable i d’enllumenat públic del barri de la Riba

BARRI DE LA RIBA

La Generalitat de Catalunya ha aprovat, provisionalment, un import de 198.761’28€ de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) per destinar-lo a les obres de substitució de les xarxes d’aigua potable i d’enllumenat públic del barri de la Riba, que tindran un cost total de 1.119.331’72€ (IVA inclòs).

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va sol·licitar la subvenció del PUOSC, el passat novembre de 2019, per un import de 370.000€. Aquest mes de juliol s’ha notificat l’aprovació provisional de 198.761’28€, un import que es percebrà en dos pagaments, un l’any 2022 i l’altre el 2024.

El projecte inclourà les següents actuacions:

Xarxa d’enllumenat públic: substitució i soterrament de tot el cablejat, canvi dels llums actuals per fanals led.

Xarxa de subministrament d’aigua: substitució de totes les canonades, col·locació de claus de pas per sector perquè en cas d’avaries només es tanqui el sector afectat, instal·lació de boques de rec i hidrants d’incendis, instal·lació d’una ventosa a la part alta del barri per al buidatge d’aigua de la canonada.

Xarxa de telecomunicacions: s’aprofitaran les obres d’aixecament dels carrers per instal·lar la xarxa soterrada per a futures connexions de fibra òptica o altres telecomunicacions.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “el barri de la Riba té les canonades d’aigua més antigues del municipi i això genera incidències molt sovint, amb la conseqüent molèstia al veïnat. A més, aquesta problemàtica també suposa la pèrdua d’aigua a causa de les fuites. Per això hem cregut oportú destinar la subvenció del PUOSC a aquest projecte i, aprofitant l’avinentesa, canviar l’enllumenat per llums led, que ens permetran acabar amb les avaries i tenir una il·luminació molt més eficient. També aprofitarem les obres per soterrar la xarxa de telecomunicacions i deixar la instal·lació preparada per a futures connexions”.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès redactarà el projecte durant el 2020 i, en principi, la previsió és que les obres s’executin durant el 2021. L’alcaldessa ha explicat que “com que l’ajut del PUOSC està repartit en dos anys, és a dir, el 2022 i el 2024, esperarem a la resolució de la subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona, que sortirà a la tardor i, en funció de l’import atorgat i de l’anualitat que ens assignin, decidirem quin any s’executarà”. Recordem que la Junta de Govern del 22 de juny va aprovar la sol·licitud per a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, una subvenció que permet finançar grans inversions per al municipi. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha sol·licitat aquesta subvenció per a cinc projectes, entre els quals s’inclou el d’arranjament de les infraestructures de la part superior del nucli urbà del municipi, al barri de la Riba. S’ha sol·licitat un import de 335.000€ del PAM per destinar-lo a aquesta inversió i es preveu que la resolució arribi la propera tardor.


CASTELLANO | La Generalitat de Catalunya ha aprobado, provisionalmente, un importe de 198.761’28€ de la subvención del Plan Único de Obras y Servicios de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) para destinarlo a las obras de sustitución de las redes de agua potable y alumbrado público del barrio de la Riba, que tendrán un coste total de 1.119.331’72€ (IVA incluido).

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès solicitó la subvención del PUOSC, el pasado mes de noviembre de 2019, por un importe de 370.000€. Este mes de julio se ha notificado la aprobación provisional d 198.761’28€, un importe que se percibirá en dos pagos, uno el año 2022 y otro el 2024.

El proyecto incluirá las siguientes actuaciones:

Red de alumbrado público: sustitución y soterramiento de todo el cableado, cambio de las luces actuales por alumbrado led.

Red de suministro de agua: sustitución de todas las tuberías, colocación de llaves de paso por sector parra que, en caso de averías, solamente se cierre el sector afectado, instalación de bocas de riego e hidrantes de incendios, instalación de una ventosa en la parte alta del barrio para el vaciado de agua de la tubería.

Red de telecomunicaciones: se aprovecharán las obras de levantamiento de las calles para instalar la red soterrada para futuras conexiones de fibra óptica u otras telecomunicaciones.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “el barrio de la Riba tiene las tuberías de agua más antiguas del municipio y esto genera incidencias muy a menudo, con la consecuente molestia para el vecindario. Además, esta problemática también supone una pérdida de agua a causa de las fugas. Por eso hemos creído oportuno destinar la subvención del PUOSC a este proyecto y, aprovechando la ocasión, cambiar el alumbrado por luces led, que nos permitirán acabar con las averías y tener una iluminación mucho más eficiente. También aprovecharemos las obras para soterrar la red de telecomunicaciones y dejar la instalación preparada para futuras conexiones”.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès redactará el proyecto durante el 2020 y, en principio, la previsión es que las obras se ejecuten durante el 2021. La alcaldesa ha explicado que “como la ayuda del PUOSC está repartida en dos años, es decir, el 2022 y el 2024, esperaremos a la resolución de la subvención de PAM de la Diputación de Tarragona, que saldrá en otoño y, en función del importe otorgado y de la anualidad que nos asignen, decidiremos en qué año se ejecutará”. Recordamos que la Junta de Gobierno del 22 de junio aprobó la solicitud para la convocatoria del Plan de Acción Municipal (PAM) de la Diputación de Tarragona, una subvención que permite financiar grandes inversiones para el municipio. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha solicitado esta subvención para cinco proyectos, entre los cuales se incluye el arreglo de las infraestructuras de la parte superior del núcleo urbano del municipio, en el barrio de la Riba. Se ha solicitado un importe de 335.000€ del PAM para destinarlo a esta inversión y se prevé que la resolución llegue el próximo otoño.