La Junta de govern ha aprovat el pagament de la quota de l’any 2020 de l’AMTU

La Junta de govern del 13 de juliol de 2020 ha aprovat el pagament de la quota de l’any 2020 amb l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per un import de 476,40€.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va adherir a l’AMTU mitjançant l’aprovació de l’esmentada adhesió en el Ple ordinari del 17 de desembre de 2018.


La Junta de gobierno del 13 de julio de 2020 ha aprobado el pago de la cuota del año 2020 con la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) por un importe de 476,40€.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedés se adhirió a la AMTU mediante la aprobación de la citada adhesión en el Pleno ordinario del 17 de diciembre de 2018.