S’inicia l’expedient per a la contractació de les obres d’enderroc de la fassina

LA FASSINA

La Junta de govern del 22 de juny ha aprovat, a petició de les regidories d’Urbanisme i Cultura, iniciar l’expedient per a la contractació de les obres d’enderroc de les edificacions industrials emplaçades al carrer Barcelona, números del 7 a l’11, amb excepció de la torre coneguda com “la fassina”, mitjançant procediment obert.

L’expedient que s’inicia correspon a les obres d’enderroc segons el projecte redactat i conforme a les clàusules tècniques i administratives que s’han aprovat, inicialment, en aquesta Junta de govern. El cost de les obres d’enderroc serà de 77.690,37€ i està previst que la licitació d’aquestes obres s’aprovi al juliol i que els treballs tinguin una durada de dos mesos.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va adquirir, l’any 2019, la finca ubicada al carrer Barcelona números 7, 11 i 13 amb l’objectiu d’utilitzar-la com a magatzem municipal i destinar la torre de “la fassina” a la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous perquè la utilitzin com a local d’assaig. Tot i que estava previst que al març s’aprovés definitivament el projecte d’enderroc, la situació generada per la Covid-19 va fer que se suspenguessin els terminis administratius i, per tant, el termini d’exposició pública s’ha allargat. Finalment, el projecte va quedar aprovat definitivament el passat 19 de juny perquè no s’havien presentat al·legacions.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 22 de junio ha aprobado, a petición de las concejalías de Urbanismo y Cultura, iniciar el expediente para la contratación de las obras de derribo de las edificaciones industriales emplazadas en la calle Barcelona, números del 7 al 11, con excepción de la torre conocida como “la fassina”, mediante procedimiento abierto.

El expediente que se inicia corresponde a las obras de derribo según el proyecto redactado y conforme a las cláusulas técnicas y administrativas que se han aprobado, inicialmente, en esta Junta de gobierno. El coste de las obras de derribo será de 77.690,37€ y está previsto que la licitación de estas obras se apruebe en julio y que los trabajos tengan una duración de dos meses.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès adquirió, en el año 2019, la finca ubicada en la calle Barcelona números 7, 11 y 13 con el objetivo de utilizarla como almacén municipal y destinar la torre de “la fassina” a la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous, para que la utilicen como local de ensayo. Aunque estaba previsto que en marzo se aprobase definitivamente el proyecto de derribo, la situación generada por la Covid-19h hizo que se suspendieran los plazos administrativos y, por tanto, el plazo de exposición pública se ha alargado. Finalmente, el proyecto quedó aprobado definitivamente el pasado 19 de junio al no presentarse alegaciones.