S’ha obert el termini per sol·licitar les subvencions en matèria de Cultura de l’exercici 2020

Des d’avui dimarts 16 de juny i fins al dia 14 de juliol de 2020 es poden presentar sol·licituds per a la convocatòria de subvencions en matèria de Cultura corresponents a l’exercici 2020. Aquestes subvencions, que es convoquen d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’adrecen a totes les entitats, associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes amb seu al municipi i que estiguin inscrites al Registre d’Entitats, que estiguin al corrent de pagament amb l’Agència Tributària estatal i autonòmica, la Seguretat Social i l’Ajuntament.

La partida total del pressupost que es destina a aquestes subvencions ascendeix a 2.000€ i les subvencions poden ser d’un màxim del 50% de les despeses subvencionables. Enguany la partida és inferior a altres anys perquè al pressupost 2020 s’han previst convenis amb les entitats Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous i la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca.

La convocatòria de subvencions en matèria de Cultura persegueix diverses finalitats:

-Donar suport a activitats i despeses ordinàries
-Fomentar el desenvolupament d’activitats, programes o projectes culturals, impulsats per la societat civil dins el municipi
-Millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentant els valors de convivència i cohesió social
-Potenciar les diades i festes populars

Així, poden ser objecte de la subvenció:

– Les despeses de subministrament: aigua, llum, gas
– Les despeses de manteniment i conservació
– Les actuacions de grups, lloguers d’equips…
– Els lloguers d’immobles

No seran objecte de subvenció:

– Viatges
– Indemnitzacions i dietes
– Despeses de menjar
– Impostos
– Despeses de gestoria

Les sol·licituds -i la documentació- s’hauran de presentar de manera telemàtica. Podeu descarregra els models aquí: https://bisbalpenedes.com/web/subvencions-2019-2020/

Podeu consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200615&anyp=2020&num=03503&v=i


CASTELLANO | Desde hoy martes 16 de junio y hasta el día 14 de julio de 2020 se pueden presentar solicitudes para la convocatoria de subvenciones en materia de Cultura correspondientes al ejercicio 2020. Estas subvenciones, que se convocan de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se dirigen a todas las entidades, asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas con sede en el municipio y que estén inscritas en el Registro de Entidades, que estén al corriente de pago con la Agencia Tributaria estatal y autonómica, la Seguridad Social y el Ayuntamiento. La partida total del presupuesto que se destina a estas subvenciones asciende a 2.000€ y las subvenciones pueden ser de un máximo del 50% de los gastos subvencionables. Este año la partida es inferior a otros años porque en el presupuesto 2020 se han previsto convenios con las entidades Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous y la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca.

La convocatoria de subvenciones en materia de Cultura persigue varias finalidades:

-Dar soporte a actividades y gastos ordinarios
-Fomentar el desarrollo de actividades, programas o proyectos culturales, impulsados por la sociedad civil dentro del municipio
-Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fomentando los valores de convivencia y cohesión social
-Potenciar las diadas y fiestas populares

Así, pueden ser objeto de la subvención:

-Los gastos de suministro: agua, luz, gas
-Los gastos de mantenimiento y conservación
-Las actuaciones de grupos, alquileres de equipos…
-Los alquileres de inmuebles

No serán objeto de subvención:

-Viajes
-Indemnizaciones y dietas
-Gastos de comida
-Impuestos
-Gastos de gestoría

Las solicitudes -y la documentación- se tendrán que presentar de manera telemática. Podéis descargar los modelos aquí: https://bisbalpenedes.com/web/subvencions-2019-2020/

Podéis consultar las bases de la convocatoria en este enlace: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200615&anyp=2020&num=03503&v=i