L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès fa un pas més per facilitar la socialització dels llibres escolars de l’Escola Ull de Vent

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, mitjançant la Regidoria d’Ensenyament, fa un pas més en la socialització dels llibres escolars de l’Escola Ull de Vent: se signarà un conveni perquè, a partir del pròxim curs 2020/2021, l’Ajuntament pugui abonar l’import dels llibres directament a l’AMPA i, d’aquesta manera, les famílies empadronades no hagin d’avançar els diners dels llibres ni demanar cap subvenció.

Fins ara, les famílies adquirien els llibres socialitzats -a través de l’AMPA de l’escola- fent el corresponent pagament i, posteriorment, sol·licitaven les subvencions per a llibres escolars a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. En cas de ser beneficiàries de la subvenció, rebien el cost dels llibres socialitzats uns mesos després de fer el pagament. Amb aquest nou conveni se simplifica l’adquisició de llibres i, a més, les famílies no hauran d’avançar els diners ni tramitar cap subvenció, només caldrà que estiguin empadronades i siguin sòcies de l’AMPA per poder demanar els llibres sense haver de fer el pagament.

L’AMPA de L’Escola Ull de Vent ja fa anys que va iniciar la socialització dels llibres escolars amb el suport de l’Ajuntament. Any rere any prepara els llibres i els distribueix entre els seus associats i, d’aquesta manera, s’aconsegueix que la majoria de famílies paguin un percentatge mínim pel cost dels llibres. La regidora d’Ensenyament, Leo Uceda, ha explicat que “el fenomen de socialització o reutilització de llibres és bastant antic, de fet molts hem utilitzat llibres de germans, veïns o amics quan érem petits. L’Escola Ull de Vent ja fa molts anys que va iniciar la socialització a través de l’AMPA, amb el suport de l’Ajuntament, i fa molt bona feina gestionant aquesta forma d’adquisició de llibres. Així aconseguim disminuir el cost econòmic que suposa la compra de llibres per a les famílies, es facilita l’accés als llibres a tot l’alumnat del centre, es redueixen els residus generats i, a més, es fomenta el respecte vers al material comunitari, ja que els llibres s’han de cuidar perquè siguin reutilitzats”. La regidora pensa que “amb aquest nou conveni pensem que podem facilitar molt l’adquisició de llibres de les famílies, sense que hagin d’avançar pagaments ni fer cap tràmit per demanar una subvenció per als llibres”.  

El conveni entrarà en funcionament de cara a l’adquisició de llibres per al pròxim curs. Per a més informació us podeu adreçar a l’AMPA de l’Escola Ull de Vent.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, mediante la Concejalía de Educación, hace un paso más en la socialización de los libros escolares de la Escola Ull de Vent: se firmará un convenio para que, a partir del próximo curso 2020/2021, el Ayuntamiento pueda abonar el importe de los libros directamente al AMPA y, de esta manera, las familias empadronadas no tengan que adelantar el dinero de los libros ni pedir ninguna subvención.

Hasta ahora, las familias adquirían los libros socializados -a través del AMPA de la escuela- haciendo el correspondiente pago y, posteriormente, solicitaban las subvenciones para libros escolares al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. En caso de ser beneficiarias de la subvención, recibían el coste de los libros socializados unos meses después de hacer el pago. Con este nuevo convenio se simplifica la adquisición de libros y, además, las familias no deberán avanzar el dinero ni tramitar ninguna subvención, solo será necesario que estén empadronadas y sean socias del AMPA para poder pedir los libros sin tener que hacer el pago.

El AMPA de la Escola Ull de Vent ya hace años que inició la socialización de los libros escolares con el apoyo del Ayuntamiento. Año tras año prepara los libros y los distribuye entre sus asociados y, de esta forma, consigue que la mayoría de las familias paguen un porcentaje mínimo por el coste de los libros. La concejalía de Educación, Leo Uceda, ha explicado que “el fenómeno de socialización o reutilización de libros es bastante antiguo, de hecho muchos hemos utilizado libros de hermanos, vecinos o amigos cuando éramos pequeños. La Escola Ull de Vent ya hace muchos años que inició la socialización a través del AMPA, con el soporte del Ayuntamiento, y hace muy buen trabajo gestionando esta manera de adquisición de libros. Así conseguimos disminuir el coste económico que supone la compra de libros para las familias, se facilita el acceso a los libros a todo el alumnado del centro, se reducen los residuos generados y, además, se fomenta el respeto hacia el material comunitario, ya que los libros deben cuidarse para que sean reutilizados”. La concejala piensa que “con este nuevo convenio piensa que podemos facilitar mucho la adquisición de libros de familias, sin que tengan que avanzar pagos ni hacer ningún trámite para pedir una subvención para los libros”.

El convenio entrará en funcionamiento de cara a la adquisición de libros para el próximo curso. Para más información os podéis dirigir al AMPA de la Escola Ull de Vent.