Se suspèn temporalment el servei de recollida selectiva del tèxtil a la Bisbal del Penedès

SERVEI TEXTIL SUSPeS TEMPORALMENT

Des d’Humana ens han informat de la suspensió temporal del servei de recollida selectiva del tèxtil a la Bisbal del Penedès a conseqüència de la crisi sanitària global. Aquesta recollida s’havia anat fent amb les mesures de protecció i prevenció adequades així com de protecció de la ciutadania, incorporant la desinfecció de contenidors i vehicles a les tasques habituals d’Humana. Tot i això, la situació actual ha obligat Humana a paralitzar l’activitat de les plantes de preparació per a la reutilització, el que ha fet que Humana hagi hagut de limitar la seva activitat.

Així, Humana ha precintat tots els contenidors de roba del municipi i ha col·locat una nota informativa sobre la suspensió temporal del servei perquè ningú dipositi residus als contenidors.  L’objectiu d’Humana és reprendre el servei quan les circumstàncies ho permetin. Us demanem que emmagatzemeu els residus tèxtils a casa i que no els aboqueu als contenidors de residus. Quan tot torni a la normalitat els podreu dipositar als contenidors de roba. Gràcies per la vostra comprensió.


CASTELLANO | Desde Humana nos han informado de la suspensión temporal del servicio de recogida selectiva del textil en la Bisbal del Penedès como consecuencia de la crisis sanitaria global. Esta recogida se venía haciendo con las medidas de protección y prevención adecuadas así como de protección de la ciudadanía, incorporando la desinfección de contenedores y vehículos a los trabajos habituales de Humana. Aun así, la situación actual ha obligado a Humana a paralizar la actividad de las plantas de preparación para la reutilización, lo que ha hecho que Humana haya tenido que limitar su actividad.

Así pues, Humana ha precintado todos los contenedores de ropa del municipio y ha colocado una nota informativa sobre la suspensión temporal del servicio para que  nadie deposite residuos en los contenedores. El objetivo de Humana es reanudar el servicio cuando las circunstancias lo permitan. Os pedimos que almacenéis los residuos textiles en casa y que no los tiréis en los contenedores de residuos. Cuando todo vuelva a la normalidad los podréis depositar en los contenedores de ropa. Gracias por vuestra comprensión.