L’alcaldessa Agnès Ferré ha signat l’adhesió al “Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya”

AGNES FERRE TELETREBALLANT

L’alcaldessa Agnès Ferré ha signat un decret per a l’adhesió al “Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya”. El text, diu el següent:

“Des que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar, el passat 11 de març de 2020, la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional, l’Estat central i la Generalitat de Catalunya han dictat successives normes amb mesures extraordinàries i temporals per tal de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, que les entitats locals hem anat aplicant d’acord amb les nostres particularitats. L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han elaborat el “Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya”. Aquest decàleg presenta 55 mesures que caminen en la línia de reactivar socialment i econòmicament els municipis després de la pandèmia de la COVID-19. Atès que es considera d’interès l’adhesió d’aquest municipi al decàleg citat i en virtut de les facultats conferides pels articles 21.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès al ‘Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya’ elaborat per l’ACM i la FMC.

SEGON. Notificar la present resolució a l’ACM i la FMC.

TERCER. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament, així com fer-ne difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària que celebri”.


CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré ha firmado un decreto para la adhesión al “Decálogo para la recuperación socioeconómica de los municipios de Catalunya”. El texto, dice lo siguiente:

“Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó, el pasado 11 de marzo de 2020, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, el Estado central y la Generalitat de Catalunya han dictado sucesivas normas con medidas extraordinarias temporales por tal de reducir el riesgo de exposición y transmisión de virus, que las entidades locales hemos ido aplicando de acuerdo con nuestras particularidades. La Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya (FMC) han elaborado el “Decálogo para la recuperación socioeconómica de los municipios de Catalunya”. Este decálogo presenta 55 medidas que caminan en la línea de reactivar socialmente y económicamente los municipios después de la pandemia del COVID-19. Ya que se considera de interés la adhesión de este municipio al citado decálogo y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 21.1 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 53.1 del Decreto legislativo 2/2003, del 28 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya,

PRIMERO. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès al ‘Decálogo para la recuperación socioeconómica de los municipios de Catalunya’ elaborado por la ACM y la FMC.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a la ACM y la FMC.

TERCERO. Publicar esta resolución en la sede electrónica del Ayuntamiento, así como hacer difusión de la misma a través de las distintas redes de comunicación municipales.

CUARTO. Dar cuenta de esta resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre”.