Si teniu roba que ja no us poseu o per llençar porteu-la als contenidors d’Humana

Humana_donant

La Regidoria de Benestar Social informa la ciutadania que la roba s’ha de portar als contenidors de roba Humana i no als contenidors de rebuig ni al Punt Verd (tot i que us recordem que aquest ara mateix roman tancat en compliment de la normativa per la situació generada pel Covid-19). En aquests contenidors hi podeu dipositar roba per ser usada de nou o roba per a ser tractada en un centre de residus per a la seva disposició final. Per tant, tot aquell residu de roba que vulgueu llençar, l’heu de portar als contenidors d’Humana. Al municipi n’hi ha sis, ubicats en els següents punts:

 • Avinguda del Priorat s/n
 • Camí del Gosch, 2
 • Avinguda Colom, 13
 • Carrer General Romagosa, 6
 • Can Gordei, 25 B
 • Baix Penedès, 63-65

Als contenidors d’Humana s’hi pot dipositar roba, calçats, complements o tèxtil de la llar. Un 90% aproximadament d’allò que es recull es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge.

La destinació de les peces tractades, segons Humana (dades de l’any 2019), és:

 • El 52% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 39% s’exporta, principalment a l’Àfrica, on és venut a preus de mercat per a generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
 • El 37% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria de l’automoció).
 • El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posen en mans dels gestors autoritzats corresponents.
 • El 9% s’envia a un centre de tractament de residus per a la disposició final: són productes que no es poden reutilitzar, ni reciclar, ni valoritzar energèticament.

La Fundación Humana Pueblo para Pueblo va recuperar 9.968 kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès durant el 2019. Això va suposar un increment d’un 13,18% respecte a l’any anterior (2018). El tèxtil recollit equival a un estalvi de 31 tones de CO2 a l’atmosfera.

Segons fonts d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo, “es genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollits”. Així, es treballa per crear “llocs de treball inclusius, estables i de qualitat”. D’altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials “amb més de tres dècades d’activitat, 2’5 milions de persones s’han vist involucrades en els programes de desenvolupament als països del sud de la mà de contraparts o socis locals. Durant aquest període, la fundació ha destinat més de 31 milions d’euros per a la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra la VIH/SIDA, entre altres accions de cooperació”.


CASTELLANO | La Concejalía de Bienestar Social informa a la ciudadanía que la ropa se tiene que llevar a los contenedores de ropa Humana y no a los contenedores de rechazo ni al Punt Verd (aunque os recordamos que ahora mismo está cerrado en cumplimiento de la normativa por la situación generada por el Covid-19). En estos contenedores podéis depositar ropa para ser usada de nuevo o ropa para ser tratada en un centro de residuos para su disposición final. Por lo tanto, todo aquel residuo que queráis desechar lo tenéis que llevar a los contenedores de Humana. En el municipio hay seis, ubicados en los siguientes puntos:

 • Avinguda del Priorat s/n
 • Camí del Gosch, 2
 • Avinguda Colom, 13
 • Carrer General Romagosa, 6
 • Can Gordei, 25 B
 • Baix Penedès, 63-65

En los contenedores de Humana se puede despositar Ropa, calzados, complementos o textil del hogar. Un 90% aproximadamente de lo que se recoge se trata en la planta de preparación para la reutilización de la Ametlla del Vallès y el resto se vende a las empresas de reutilización y reciclaje.

La destinación de las piezas tratadas, según Humana (datos del año 2019), es:

 • El 52% se prepara para la reutilización: el 13% se destina a las tiendas de moda sostenible de Humana en Catalunya y el 39% se exporta, principalmente a África, donde es vendido a precios de mercado para generar recursos para la cooperación al desarrollo.
 • El 37% se encuentra en un estado que no permite la reutilización y se vende a empresas de reciclaje para que elaboren otros productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de la automoción).
 • El 2% son residuos impropios (plásticos, cartones, otros), que se ponen en manos de los gestores autorizados correspondientes.
 • El 9% se envía a un centro de tratamiento de residuos para la disposición final: son productos que no se pueden reutilizar, ni reciclar, ni valorizar energéticamente.

La Fundación Humana Pueblo para Pueblo recuperó 9.968 kg de textil usado en la Bisbal del Penedès durante el 2019. Esto supuso un incremento de un 13,18% con respecto al año anterior (2018). El textil recogido equivale a un ahorro de 31 toneladas de CO2 en la atmósfera.

Según fuentes de Humana Fundación Pueblo para Pueblo, “se genera un puesto de trabajo indefinido por cada 36.000 kg de textil recogidos”. Así, se trabaja para crear puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad”. Por otro lado, los recursos obtenidos se destinan a proyectos sociales “con más de tres décadas de actividad, 2’5 millones de personas se han visto involucradas en los programas de desarrollo en los países del sur de la mano de contrapartes o socios locales. Durante este periodo, la fundación ha destinado más de 31 millones de euros para la formación de profesores de primaria, el impulso de la agricultura sostenible o la lucha contra el VIH/SIDA, entre otras acciones de cooperación”.