S’aprova el conveni de cooperació interadministrativa amb el CCBP en matèria de serveis socials

L’alcaldessa Agnès Ferré va signar, el passat 23 de març, el decret d’aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en matèria de serveis socials per a l’exercici 2020. Aquesta aprovació s’ha fet a petició de la Regidoria de Serveis Socials i la participació econòmica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en el conveni és per un import de 76.282,98€.

El conveni que s’ha prorrogat és el del període 2016-2019, que estableix la prestació del servei d’atenció social supeditat a les condicions del Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni (2016-2019) serà vigent mentre no es formalitzi el nou contracte programa quadriennal.

La pròrroga inclou els serveis que es van aprovar en la Junta de Govern local del febrer de 2019, dins de l’annex 1 del conveni en matèria de serveis socials per a l’exercici 2019, que són els següents:

 • Professionals i serveis socials bàsics
 • SAD dependència i SAD social
 • Grup de voluntariat
 • Servei d’acolliment residencial d’urgència
 • Transport adaptat
 • Serveis d’intervenció socioeducativa
 • Immigració
 • SIAD
 • Joventut
 • Altres: Centre obert i educadors de carrer (Cova Jove)

CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré firmó, el pasado 23 de marzo, el decreto de aprobación de la prórroga del convenio de cooperación interadministrativa con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en materia de servicios sociales para el ejercicio 2020. Esta aprobación se ha hecho a petición de la Concejalía de Servicios Sociales y la participación económica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en el convenio es por un importe de 76.282,98€.

El convenio que se ha prorrogado es el del periodo 2016-2019, que establece la prestación del servicio de atención social supeditado a las condiciones del Contrato programa para la coordinación, la cooperación y la colaboración en materia de servicios sociales, otros programas relativos al bienestar social y políticas de igualdad entre el Consell Comarcal del Baix Penedès y el Departamento de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Este convenio (2016-2019) será vigente mientras no se formalice el nuevo contrato programa cuatrienal.

La prórroga incluye los servicios que se aprobaron en la Junta de Gobierno local de febrero de 2019, dentro del anexo 1 del convenio en materia de servicios sociales para el ejercicio 2019, que son los siguientes:

 • Profesionales y servicios sociales básicos
 • SAD dependencia y SAD social
 • Grupo de voluntariado
 • Servicio de acogimiento residencial de urgencia
 • Transporte adaptado
 • Servicios de intervención socioeducativa
 • Inmigración
 • SIAD
 • Juventud
 • Otros: Centro abierto y educadores de calle (Cova Jove)