L’Ajuntament continua treballant en les propostes i projectes del dia a dia per evitar un col·lapse administratiu quan finalitzi la situació generada pel Covid-19

L’equip de govern i els tècnics i administratius municipals continuen treballant amb les propostes i projectes del dia a dia, intentant seguir amb el calendari establert, tot i la situació, amb l’objectiu de no endarrerir els projectes i la gestió que afecta tots els bisbalencs. Donada la situació actual d’alarma, hi ha aprovacions que es duen a terme mitjançant decrets d’alcaldia, avocant la competència que l’alcaldia va donar a la Junta de Govern per tirar endavant les aprovacions. En altres casos, hi ha propostes i projectes que són competència de la Junta de govern. En aquest cas, es deixen signades fins que es pugui celebrar una junta. D’altra banda, si hi ha projectes i propostes que són de competència del Ple, es deixen les signades fins que se superi la situació generada pel Covid-19 i es pugui convocar un Ple.

Així, en aquests moments, l’alcaldessa Agnès Ferré continua signant els Decrets d’alcaldia amb la novetat que les competències d’alcaldia que estaven delegades a altres òrgans col·legiats, es retornen a alcaldia per poder signar els decrets. Tot i això, la majoria no tindran efecte en el moment actual però, quan passi aquesta situació, ja estaran a punt per publicar-los o per iniciar els terminis oportuns. Amb aquestes mesures es pretén no col·lapsar administrativament l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès quan hagi finalitzat aquesta situació.

S’informa la ciutadania que tots els Decrets d’alcaldia que anirem publicant en els pròxims dies estan consensuats amb la resta de l’equip de govern, que es mantenen en contacte continu per telèfon, correu electrònic o videoconferència. Tots els decrets que es vagin signant els podreu anar trobant, com sempre, al Portal de Transparència del web de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | El equipo de gobierno y los técnicos y administrativos municipales continúan trabajando en las propuestas y proyectos del día a día, intentando seguir con el calendario establecido, aun con la situación actual, con el objetivo de no atrasar los proyectos y la gestión que afecta a todos los bisbalenses. Dada la situación actual de alarma, hay aprobaciones que se llevan a cabo mediante decretos de alcaldía, avocando la competencia que la alcaldía dio a la Junta de Gobierno para sacar adelante las aprobaciones. En otros casos, hay propuestas y proyectos que son competencia de la Junta de gobierno. En este caso se dejan firmadas hasta que se pueda celebrar una junta. Por otro lado, si hay proyectos o propuestas que son de competencia del Pleno, se dejan firmadas hasta que se supere la situación generada por el Covid-19 y se pueda convocar un Pleno.

Así, en estos momentos, la alcaldesa Agnès Ferré continúa firmando Decretos de alcaldía con la novedad que las competencias de alcaldía que estaban delegadas a otros órganos colegiados, retornan a alcaldía para poder firmar los decretos. Sin embargo, la mayoría no tendrán efecto en el momento actual pero, cuando pase esta situación, ya estarán a punto para su publicación o para iniciar los plazos oportunos. Con estas medidas se pretende no colapsar administrativamente el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès cuando haya finalizado esta situación.

Se informa a la ciudadanía que todos los Decretos de alcaldía que iremos publicando en los próximos días están consensuados con el resto del equipo de gobierno, cuyos miembros se mantienen en contacto continuo por teléfono, correo electrónico o videoconferencia. Todos los decretos que se vayan firmando los podréis ir encontrando, como siempre, en el Portal de Transparencia de la página web del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

Comments are closed.