S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament a la Central de Compres de l’ACM per al consum d’electricitat i per al servei de manteniment d’ascensors

La Junta de govern local del 24 de febrer ha aprovat, a petició d’alcaldia, l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a la Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) per al consum d’electricitat i per al servei de manteniment d’ascensors, a tot risc, per als tres equips elevadors de què disposa l’Ajuntament.

En el Ple del 21 d’octubre de 2019 es va acordar l’adhesió genèrica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM – CCDL, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i subministraments i contractar serveis a través de la central de compres de l’ACM – CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits per aquests i amb les empreses adjudicatàries.

La Junta de govern del passat dilluns va aprovar l’adhesió a la central de compres de l’ACM per als següents serveis:

Subministrament d’energia: es renova l’adhesió de l’Ajuntament al contracte derivat 2015.05 D02 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya. Aquesta adhesió és pera a tot el consum d’energia elèctrica municipal, tant de l’enllumenat públic com del consum energètic d’edificis i instal·lacions municipals.

Manteniment d’aparells elevadors: l’Ajuntament s’adhereix al servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya. L’Ajuntament disposa de tres equips elevadors: un a l’edifici del CMC, un a l’Hotel d’Entitats i un altre a l’edifici de l’Ajuntament. Com que ara tocaria licitar de nou el servei, la Junta de govern ha acordat adherir-se al servei de manteniment, a tot risc, d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya per un valor total de contracte de 4.116,42€ (preu anual) IVA inclòs. El servei el prestarà l’empresa Ascensors ERSCE SA.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 24 de febrero ha aprobado, a petición de alcaldía, la adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a la Central de Compras de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) para el consumo de electricidad y para el servicio de mantenimiento de ascensores, a todo riesgo, para los tres equipos elevadores de que dispone el Ayuntamiento.

En el Pleno del 21 de octubre de 2019 se acordó la adhesión genérica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès al sistema de adquisición centralizada de la ACM – CCDL, por tal de poder efectuar la adquisición de bienes y suministros y contratar servicios a través de la central de compras de la ACM – CCDL en las condiciones y precios vigentes en los contratos suscritos por estos y por las empresas adjudicatarias.

La Junta de gobierno del pasado lunes aprobó la adhesión a la central de compras de la ACM para los siguientes servicios:

Suministro de energía: se renueva la adhesión del Ayuntamiento al contrato derivado 2015.05 D02 del Acuerdo marco de suministro de energía eléctrica destinado a las entidades locales de Catalunya. Esta adhesión es para todo el consumo de energía eléctrica municipal, tanto del alumbrado público como del consumo energético de edificios e instalaciones municipales.

Mantenimiento de aparatos elevadores: el Ayuntamiento se adhiere al servicio de mantenimiento de aparatos elevadores y de suministro de elementos sustitutivos con destinación a las entidades locales de Catalunya. El Ayuntamiento dispone de tres equipos elevadores: uno en el edificio del CMC, uno en el Hotel d’Entitats y otro en el edificio del Ayuntamiento. Puesto que ahora tocaría licitar de nuevo el servicio, la Junta de gobierno ha acordado adherirse al servicio de mantenimiento, a todo riesgo, de aparatos elevadores y de suministro de elementos sustitutivos con destinación a las entidades locales de Catalunya por un valor total de contrato de 4.116,42€ (precio anual) con IVA incluido. El servicio lo prestará la empresa Ascensors ERSCE SA.