S’aprova el padró fiscal de 2020 de la taxa de conservació del cementiri

La Junta de govern del dilluns 24 de febrer va aprovar, a petició de la Regidoria de Sanitat, el padró fiscal de l’any 2020 de la taxa de conservació del cementiri per un import total de 7.243€. El cobrament de l’import corresponent a cada subjecte passiu es farà mitjançant rebut domiciliat o carta de pagament.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del lunes 24 de febrero aprobó, a petición de la Concejalía de Sanidad, el padrón fiscal del año 2020 de la tasa de conservación del cementerio por un importe total de 7.243€. El cobro del importe correspondiente a cada sujeto pasivo se hará mediante recibo domiciliado o carta de pago.