Aquest dimarts 25 de febrer de 2020 s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

200225 PLE EXTRAORDINARI

Aquest dimarts 25 de febrer de 2020, a les 19h, ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’han absentat dos regidors: Daniel Caballero (PSC) i Silvia Monfort (ERC-AM). L’ordre del dia contenia un sol punt:

1.-Desestimar les al·legacions presentades a l’inici de l’expedient de revisió d’ofici per declarar la nul·litat de ple dret del conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’entitat Club Segle XX sobre un bé de domini públic, sol·licitar dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya i suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment fins que la Comissió dictamini.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6) i en contra del PSC (1), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

El Ple ordinari del 16 de setembre de 2019 va aprovar iniciar l’expedient de revisió d’ofici perquè la Comissió Jurídica Assessora emetés un informe sobre l’acord del Ple de 17 de setembre de 2013 pel qual s’aprovà l’arrendament d’una part del Poliesportiu municipal a l’entitat Club Segle XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, així com el contracte d’arrendament, subscrit el 30 d’octubre de 2013. També va aprovar atorgar un termini d’audiència de 10 dies a l’entitat Club Segle XX, a les persones que gestionen el servei de bar del Poliesportiu Municipal i a les dues entitats a qui el Club Segle XX ha cedit espais -Joventut Bisbalenca i Penya Blaugrana de la Bisbal-, que van poder tenir accés a l’expedient i l’opció de presentar al·legacions.

L’equip de govern va elevar al Ple l’inici d’aquest expedient perquè considera que el procediment que es va seguir amb l’arrendament, mitjançant adjudicació directa, no és compatible amb la classificació del tipus de patrimoni de les Administracions locals catalanes perquè defensa que el Poliesportiu municipal està classificat com a patrimoni municipal del sòl i, per tant, no es podia fer una adjudicació directa sinó que s’hauria d’haver fet un procediment de concurs públic.

En el Ple d’aquest dimarts l’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat els motius pels quals es desestimen les al·legacions presentades, basant-se en l’informe de Manubens Advocats.  També ha proposat continuar amb la tramitació del procediment de revisió d’ofici i, per aquest motiu, s’ha aprovat sol·licitar l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya i suspendre el termini per resoldre, amb notificació de la suspensió als interessats, fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el seu informe. Mentrestant, l’expedient no s’aturarà i, segons ha explicat l’alcaldessa Agnès Ferré, “s’iniciarà una ronda de contactes amb els interessats de l’expedient de revisió d’ofici amb la finalitat d’explorar eventuals solucions legals que permetin la reubicació dels afectats en emplaçaments alternatius, evitar o reduir els danys i perjudicis que se’ls pugui originar i recuperar la disponibilitat dels espais per part de l’Ajuntament amb la menor litigiositat possible”.


CASTELLANO | Este martes 25 de febrero de 2020, a las 19h, ha tenido lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se han ausentado dos concejales: Daniel Caballero (PSC) y Silvia Monfort (ERC-AM). El orden del día contenía un solo punto:

1.-Desestimar las alegaciones presentadas al inicio del expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho del convenio entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la entidad Club Segle XX sobre un bien de dominio público, solicitar dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya y suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento hasta que la Comisión dictamine.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6) y los votos en contra del PSC (1), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

El Pleno ordinario del 16 de septiembre de 2019 aprobó iniciar el expediente de revisión de oficio para que la Comisión Jurídica Asesora emitiese un informe sobre el acuerdo del Pleno del 17 de septiembre de 2013 por el cual se aprobó el arrendamiento de una parte del Polideportivo municipal a la entidad Club Segle XX, mediante procedimiento directo y precio bonificado así como el contrato de arrendamiento, suscrito el 30 de octubre de 2013. También aprobó otorgar un plazo de audiencia de 10 días a la entidad Club Segle XX, a las personas que gestionan el servicio de bar del Polideportivo Municipal y a las dos entidades a quién el club Segle XX ha cedido espacios – Joventut Bisbalenca y Penya Blaugrana de la Bisbal-, que pudieron tener acceso al expediente y la opción de presentar alegaciones.

El equipo de gobierno elevó al Pleno el inicio de este expediente porqué considera que el procedimiento que se siguió con el arrendamiento, mediante adjudicación directa, no es compatible con la clasificación del tipo de patrimonio de las Administraciones locales catalanas porqué defiende que el Polideportivo municipal está clasificado como patrimonio municipal del sol y, por lo tanto, no se podía hacer una adjudicación directa sino que se tendría que haber hecho un procedimiento de concurso público.

En el Pleno de este martes la alcaldesa Agnès Ferré ha explicado los motivos por los cuales se desestiman las alegaciones presentadas, basándose en el informe de Manubens Advocats. También ha propuesto continuar con la tramitación del procedimiento de revisión de oficio y, por este motivo, ha aprobado solicitar el informe preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya y suspender el plazo para resolver, con notificación de la suspensión a los interesados, hasta que la Comisión Jurídica Asesora emita su informe. Mientras, el expediente no se interrumpirá y, según ha explicado la alcaldesa Agnès Ferré, “se iniciará una ronda de contactos con los interesados del expediente de revisión de oficio con la finalidad de explorar eventuales soluciones legales que permitan la reubicación de los afectados en ubicaciones alternativas, evitar o reducir los daños y perjuicios que se les puedan originar y recuperar la disponibilidad de uso de los espacios por parte del Ayuntamiento con la menor litigiosidad posible”.

Comments are closed.