Resum dels punts tractats en el Ple ordinari del dilluns 16 de setembre de 2019

PLE ORDINARI 16-09-19

Aquest dilluns 16 de setembre de 2019, a les 19h, s’ha celebrat el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre. Tot seguit us detallem els punts que s’hi han tractat:

A)PART RESOLUTIVA:

1.-Aprovació de l’acta del Ple del 15 de juny de 2019 de Constitució de la nova corporació.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

2.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de data 20 de juny de 2019.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

3.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de data 4 de juliol de 2019.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i  Ara la Bisbal (1) i l’abstenció d’ERC-AM (1).

4.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de data 12 d’agost de 2019.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i  ERC-AM (1) i l’abstenció d’Ara la Bisbal (1).

5.-Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acord del Ple de 17 de setembre de 2013, pel qual s’aprovà l’arrendament d’una part del poliesportiu municipal a l’entitat Club Segle XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, així com el contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6) i en contra del PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

El Ple aprova iniciar l’expedient de revisió d’ofici perquè la Comissió Jurídica Assessora emeti un informe sobre l’acord del Ple de 17 de setembre de 2013 pel qual s’aprovà l’arrendament d’una part del Poliesportiu municipal a l’entitat Club Segle XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, així com el contracte d’arrendament, subscrit el 30 d’octubre de 2013. També aprova atorgar un termini d’audiència de 10 dies a l’entitat Club Segle XX, a les persones que gestionen el servei de bar del Poliesportiu Municipal i a les dues entitats a qui el Club Segle XX ha cedit espais (Joventut Bisbalenca i Penya Blaugrana de la Bisbal).

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès considera que el procediment que es va seguir amb l’arrendament, mitjançant adjudicació directa, no és compatible amb la classificació del tipus de patrimoni de les Administracions locals catalanes perquè defensa que el Poliesportiu municipal està classificat com a patrimoni municipal del sòl i, per tant, no es podia fer una adjudicació directa sinó que s’hauria d’haver fet un procediment de concurs públic. A l’inici del mandat anterior (2015/2019) l’equip de govern va encarregar diverses auditories i, entre elles, hi havia una auditoria sobre la contractació administrativa de serveis i els convenis de cessió d’espais fets per l’Ajuntament durant el mandat 2011/2015. L’empresa contractada per dur a terme les auditories va analitzar diversos contractes, entre els quals figurava el conveni amb Club Segle XX. Segons l’equip de govern, l’auditoria afirmava que es tracta d’un edifici del patrimoni municipal del sòl i que no es va realitzar el procediment de concurs sinó que es va adjudicar directament. D’altra banda, l’equip de govern també explica que es va demanar un altre informe al Servei d’Atenció als Municipis de la Diputació de Tarragona a partir d’aquesta informació i que a principis de 2017 va arribar l’informe jurídic que, segons l’equip de govern, concloïa que no és correcte adjudicar la gestió de l’immoble amb un contracte d’arrendament, sinó que s’havia de fer mitjançant concurs, i que es va adjudicar el contracte com a bé patrimonial i que es tracta d’un bé de patrimoni del sòl i, per tant,  l’equip de govern defensa que no es podia fer una adjudicació directa sinó que s’havia de fer mitjançant concurs públic.

Per tot això, es va redactar un informe per iniciar l’expedient de declaració de nul·litat de ple dret del contracte. En el Ple ordinari de juny de 2017, en el mandat anterior, es va presentar una proposta similar al Ple i la seva aprovació no va prosperar. Ara s’ha tornat a presentar una proposta similar i s’ha aprovat. Així doncs, s’inicia el procés de revisió d’ofici de l’acord pres al Ple del 2013 i s’enviarà l’expedient a la Comissió Jurídica assessora perquè emeti un dictamen sobre l’acord.

6.-Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de servei de menjador escolar.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i Ara la Bisbal (1) i en contra d’Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1).

Donada la reducció d’alumnes de la llar d’infants, la gestió del menjador que s’hi duia a terme no era viable perquè, segons la Regidoria d’Ensenyament, hauria encarit molt el servei.

Tot i que el gener de 2019 es va modificar el preu del servei de menjador a la Llar d’infants municipal, reduint el rebut del servei fins a 6,20€, la baixada del nombre d’alumnes a la Llar d’infants ha fet que es consideri insostenible continuar amb aquest tipus de servei. Des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha contactat amb diverses llars d’infants i han analitzat els sistemes de gestió d’aquestes. Segons la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda, el sistema més estès és el de carmanyola i és el que s’emprarà a la Bisbal del Penedès. Així, durant el curs 2019/2020 els infants hauran de portar la seva carmanyola i comptaran amb servei de monitoratge de 13:00h a 15:00h. El preu pel servei de monitoratge serà de 3€ diaris, que és la taxa que s’ha aprovat en aquest Ple.

7.-Aprovació del Text Refós de les Ordenances Fiscals vigents.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6) i PSC (2) i l’abstenció d’Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

En aquest punt es proposava reunir en un sol text totes les ordenances fiscals vigents de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Les diferents ordenances fiscals, aprovades o modificades en diferents moments, no estan reunides en un mateix document i, a més, moltes requereixen actualitzacions o modificacions. Des de la Regidoria d’Hisenda es planteja l’aprovació d’aquest punt com a “punt de partida” per continuar amb les tasques d’organització d’aquests textos que recullen ordenances d’impostos, taxes i preus públics. Per aquest motiu, durant els pròxims mesos s’aniran elevant al Ple diverses actualitzacions d’ordenances.

El text refós fruit de l’aprovació d’aquest punt es publicarà al web i no caldrà buscar ordenança per ordenança al portal de transparència perquè totes estaran recollides en el mateix document.

8.-Nomenament del representant suplent de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística del Penedès.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

En el Ple extraordinari del 20 de juny de 2019 es va aprovar el nomenament de la regidora de Turisme, Judith Vidal, com a representant de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al Consorci d’Enoturisme del Penedès. Des del Consorci han comunicat a l’Ajuntament que també cal nomenar un/a suplent del representant i, per aquest motiu, s’ha proposat el nomenament de la regidora Leo Uceda com a suplent.

9.-Proposta d’acord del grup municipal d’ERC sobre la modificació del ROM.

No s’aprova. Vots a favor: Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1); Vots en contra: Compromís amb la Bisbal (6); Abstencions: PSC (2).

Mitjançant aquest punt, el grup municipal d’ERC plantejava modificar diversos punts del ROM o crear-ne de nous:

Primer: Es proposava la creació d’un nou article al ROM que regulés la publicitat electoral.
Segon: Es proposava publicitar les donacions rebudes per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a la pàgina web.
Tercer: Es proposava crear un protocol d’actuacions en casos de queixes de veïns sobre empreses contractades per l’Ajuntament o queixes cap al personal de l’Ajuntament.
Quart: Revista Torre de Guaita. Es proposava modificar l’espai assignat als grups polítics fins a un 30% del total de la impressió de la revista municipal, assignar un 15% per als membres d’associacions i entitats del municipi i un 5% per als partits polítics que no tinguin representació al consistori.
Cinquè: Es proposava la creació d’un article al ROM amb l’objectiu de resoldre de forma amistosa les reclamacions patrimonials.
Sisè: Es proposava crear un nou article al ROM que permetés que els regidors de l’oposició poguessin assistir a les reunions i votacions de les Juntes de Govern.
Setè: Es proposava que, en cas que algun regidor del consistori sol·liciti una subvenció, aquesta sol·licitud, així com la seva resolució final, fos publicada al portal de transparència del web municipal.

B)ACTIVITAT DE CONTROL:

10.-Execució trimestral del pressupost del 1r trimestre de 2019.

Es dóna compte.

11.-Execució trimestral del pressupost del 2n trimestre de 2019.

Es dóna compte.

Explicació dels punts 10 i 11

Els ajuntaments tenen l’obligació de fer arribar al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques un resum d’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre. Per aquest motiu, el 26 d’abril es va trametre al Ministeri el resum de l’estat d’execució del pressupost de 2019 corresponent al 1r trimestre i el 30 de juliol es va trametre l’estat corresponent al 2n trimestre, indicant:

-Els pagaments que s’han utilitzat per calcular el Període Mig de Pagament del 1r i el 2n trimestre.

-Els llistats de comptabilitat del 1r i el 2n trimestre, tant d’ingressos com de despeses.

Així, amb els punts 10 i 11 del Ple es dóna compte de l’enviament al Ministeri, dins del termini establert, de l’execució trimestral del pressupost dels dos primers trimestres de 2019.

12.-Donar compte de les línies fonamentals del pressupost.

Es dóna compte.

Es dóna compte del Decret de 12 d’agost de les línies fonamentals per al pressupost de 2020 per un total de 4.441.008,45€. Les línies fonamentals, que inclouen els capítols d’ingressos i despeses, compleixen l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, l’equilibri pressupostari, l’anivellament pressupostari i l’objectiu de deute. Aquesta informació s’ha d’enviar al Ministeri d’Hisenda abans del 15 de setembre i és la base per a la confecció del pressupost de l’any 2020.

13.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia.

14.-Donar Compte dels acords de la Junta de Govern.

Es dóna compte dels acords de la Junta de Govern.

15.-Informe d’Alcaldia.

Es dóna compte de la sentència ferma del Jutjat Contenciós que desestima el recurs presentat per la regidora no adscrita i els regidors i regidores d’ERC contra l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per possible vulneració dels drets fonamentals i del pagament a la Seguretat Social d’11.520,94€ que estableix la sentència d’un recurs contenciós de 2013.

C)PRECS I PREGUNTES.


CASTELLANO |

Este lunes 16 de septiembre de 2019, a las 19h, se ha celebrado el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre. A continuación os detallamos los puntos que se han tratado:

A)PARTE RESOLUTIVA:

1.-Aprobación del acta del Pleno del 15 de junio de 2019 de Constitución de la nueva corporación.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

2.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario de fecha 20 de junio de 2019.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

3.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario de fecha 4 de julio del 2019.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1)  y Ara la Bisbal (1) y la abstención de ERC-AM (1).

4.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario de fecha 12 de agosto de 2019.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1)  y ERC-AM (1) y la abstención de Ara la Bisbal (1).

5.-Aprobación del inicio del expediente de revisión de oficio para declarar nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno del 17 de septiembre del 2013, por el cual se aprobó el arrendamiento de una parte del Polideportivo municipal a la entidad Club Segle XX, mediante procedimiento directo y precio bonificado, así como el contrato de arrendamiento suscrito el 30 de octubre del 2013.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6) y los votos en contra del PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

El Pleno aprueba iniciar el expediente de revisión de oficio para que la Comisión Jurídica Asesora emita un informe sobre el acuerdo del Pleno del 17 de septiembre del 2013 por el cual se aprobó el arrendamiento de una parte del Polideportivo municipal a la entidad Club Segle XX, mediante procedimiento directo y precio bonificado, así como el contrato de arrendamiento, suscrito el 30 de octubre del 2013. También aprueba otorgar un plazo de audiencia de 10 días a la entidad Club Segle XX, a las personas que gestionan el servicio de bar del Polideportivo Municipal y a las dos entidades a quién el Club Segle XX ha cedido espacios (Joventut Bisbalenca y Penya Blaugrana de la Bisbal).

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès considera que el procedimiento que se siguió con el arrendamiento, mediante adjudicación directa, no es compatible con la clasificación del tipo de patrimonio de las Administraciones locales catalanas porqué defiende que el Polideportivo municipal está clasificado como patrimonio municipal del suelo y, por lo tanto, no se podía hacer una adjudicación directa sino que se debería haber hecho un procedimiento de concurso público. Al inicio del mandato anterior (2015/2019) el equipo de gobierno encargó varias auditorías y, entre ellas, había una auditoría sobre la contratación administrativa de servicios y los convenios de cesión de espacios hechos por el Ayuntamiento durante el mandato 2011/2015. La empresa contratada para llevar a cabo las auditorías analizó varios contratos, entre los que figuraba el convenio con Club Segle XX. Según el equipo de gobierno, la auditoría afirmaba que se trata de un edificio del patrimonio municipal del suelo y que no se realizó el procedimiento de concurso sino que se adjudicó directamente. Por otro lado, el quipo de gobierno también explica que se pidió otro informe al Servei d’Atenció als Municipis de la Diputació de Tarragona con base en esta información y que a principios del 2017 llegó un informe jurídico que, según el  equipo de gobierno, concluía que no es correcto adjudicar la gestión del inmueble con un contrato de arrendamiento, sino que se debería de haber hecho mediante concurso y, que se adjudicó el contrato como bien patrimonial y que se trata de un bien de patrimonio del suelo y, por lo tanto, el equipo de gobierno defiende que no se podía hacer una adjudicación directa sino que se tendría que haber hecho mediante concurso público.

Por todo esto, se redactó un informe para iniciar el expediente de declaración de nulidad de pleno derecho del contrato. En el Pleno ordinario de junio del 2017, en el mandato anterior, se presentó una propuesta similar en el Pleno y su aprobación no prosperó. Ahora se ha vuelto a presentar una propuesta similar y se ha aprobado. Así pues, se inicia el proceso de revisión de oficio del acuerdo tomado en el Pleno del 2013 y se enviará el expediente a la Comisión Jurídica asesora para que emita un dictamen sobre el acuerdo.

6.-Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de servicio de comedor escolar

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i Ara la Bisbal (1) y los votos en contra de Units per la Bisbal – FIC (1) y ERC-AM (1).

Dada la reducción de alumnos en la Llar d’infants, la gestión del comedor que se llevaba a cabo no era viable porqué, según la Concejalía de Educación, habría encarecido mucho el servicio.

Aunque en enero del 2019 se modificó el precio del servicio de comedor en la Llar d’infants municipal, reduciendo el recibo del servicio hasta 6,20€, la reducción del número de alumnos en la Llar d’infants ha hecho que se considere insostenible continuar con este tipo de servicio. Desde la Concejalía de Educación se ha contactado con varias llars d’infants y se han analizado los sistemas de gestión de las mismas. Según la regidora de Educación, Leo Uceda, el sistema más extendido es el de fiambrera y es el que se utilizará en la Bisbal del Penedès. Así, durante el curso 2019/2020 los niños y niñas deberán levar su fiambrera y contarán con servicio de monitoraje de 13:00h a 15:00h. El precio por el servicio de monitoraje será de 3€ diarios, que es la tasa que se ha aprobado en este Pleno.

7.-Aprobación del Texto Refundido de las Ordenanzas Fiscales vigentes

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6) y PSC (2) y la abstención de Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

En este punto se proponía reunir en un solo texto todas las ordenanzas fiscales vigentes del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Las diferentes ordenanzas fiscales, aprobadas o modificadas en diferentes momentos, no están reunidas en un mismo documento y, además, muchas requieren de actualizaciones o modificaciones. Desde la Concejalía de Hacienda se plantea la aprobación de este punto como “punto de partida” para continuar con las tareas de organización de estos textos que recogen ordenanzas de impuestos, tasas y precios públicos. Por este motivo, durante los próximos meses se irán elevando al Pleno varias actualizaciones de ordenanzas.

El texto refundido fruto de la aprobación de este punto se publicará en la web y no será necesario buscar ordenanza por ordenanza en el portal de transparencia porque todas estarán recogidas en el mismo documento.

8.-Nombramiento del representante suplente del Ayuntamiento en el Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal –FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

En el Pleno extraordinario del 20 de junio del 2019 se aprobó el nombramiento de la regidora de Tursimo, Judith Vidal, como representante del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en el Consorci d’Enoturisme del Penedès. Desde el Consorci han comunicado al Ayuntamiento que también hay que nombrar un/a suplente del/la representante y, por este motivo, se ha propuesto el nombramiento de la regidora Leo Uceda como suplente.

9.-Propuesta de acuerdo del grupo municipal de ERC sobre la modificación del ROM.

No se aprueba. Votos a favor: Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1). Votos en contra: Compromís amb la Bisbal (6). Abstenciones: PSC (2).

Mediante este punto, el grupo municipal de ERC planteaba modificar varios puntos del ROM o crear algunos nuevos:

Primero:  Se proponía la creación de un nuevo artículo en el ROM que regulase la publicidad electoral.
Segundo: Se proponía publicitar las donaciones recibidas por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en la página web.
Tercero:  Se proponía crear un protocolo de actuaciones en casos de quejas  de vecinos sobre empresas contratadas por el Ayuntamiento o quejas hacia el personal del Ayuntamiento. Cuarto: Revista Torre de Guaita. Se proponía modificar el espacio asignado a los grupos políticos hasta un 30% del total de la impresión de la revista municipal, asignar un 15% a los miembros de asociaciones y entidades del municipio y un 5% a los partidos políticos que no tengan representación en el consistorio.
Quinto: Se proponía la creación de un artículo en el ROM con el objetivo de resolver de forma amistosa las reclamaciones patrimoniales.
Sexto: Se proponía crear un nuevo artículo en el ROM que permitiese que los concejales de la oposición pudiesen asistir a las reuniones y votaciones de las Juntas de Gobierno.
Séptimo: Se proponía que, en caso que algún concejal del consistorio solicitase una subvención, esta solicitud, así como su resolución final, fuese publicada en el portal de transparencia de la web municipal.

B)ACTIVIDAD DE CONTROL:

10.-Ejecución trimestral del presupuesto del 1º trimestre del 2019.

Se da cuenta.

11.-Ejecución trimestral del presupuesto del 2º trimestre del 2019.

Se da cuenta.

Explicación de los puntos 10 y 11

Los ayuntamientos tienen la obligación de hacer llegar al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas un resumen de estado de ejecución del presupuesto acumulado al final de cada trimestre. Por este motivo, el 26 de abril se hizo llegar al Ministerio el resumen del estado de ejecución del presupuesto del 2019 correspondiente al 1º trimestre y el 30 de julio se envió el estado correspondiente al 2º trimestre, indicando:

-Los pagos que se han utilizado para calcular el Periodo Medio de Pago del 1º i el 2º trimestre.

-Los listados de contabilidad del 1º y el 2º trimestre, tanto de ingresos como de gastos.

Así, con los puntos 10 y 11 del Pleno se da cuenta del envío al Ministerio, dentro del plazo establecido, de la ejecución trimestral del presupuesto de los dos primeros trimestres del 2019.

12.-Dar cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto.

Se da cuenta.

Se da cuenta del Decreto del 12 de agosto de las líneas fundamentales para el presupuesto del 2020 por un total de 4.441.008,45€. Las líneas fundamentales, que incluyen los capítulos de ingresos y gastos, cumplen la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto, el equilibrio presupuestario, la nivelación presupuestaria y el objetivo de deuda. Esta información se debe enviar al Ministerio de Hacienda antes del 15 de septiembre y es la base para la confección del presupuesto del año 2020.

13.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.

Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía.

14.-Dar Cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

Se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

15.-Informe de Alcaldía.

Se da cuenta de la sentencia firme del juzgado contencioso que desestima el recurso presentado por la concejala no adscrita y los concejales y concejalas de ERC contra el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès por posible vulneración de los derechos fundamentales y del pago a la Seguridad Social de 11.520,94€ fruto de una sentencia de un recurso contencioso de 2013.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS.