S’aprova la licitació per oferir el curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatització domèstiques

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de serveis de formació per a la realització d’un curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatització domèstiques, mitjançant decret d’alcaldia de l’11 de febrer de 2020. L’import de la licitació és de 17.400€ i l’acció formativa es durà a terme una vegada s’hagi adjudicat el contracte.

Les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al 27 de febrer a les 13:00h. El plec de clàusules es pot descarregar en aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=59079508&lawType=

El maig de 2019, la Junta de govern va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i altres ajuntaments de la comarca per a l’execució del programa innovador “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès” i del pla d’acció “Coordinació i impuls de l’oferta formativa del Baix Penedès”. D’acord amb el projecte, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’ha d’encarregar d’executar el subprojecte 3 de capacitació especialitzada, consistent en la realització d’accions de capacitació per a persones, prioritàriament en situació d’atur, d’entre 6 i 12 mesos de durada, emmarcades dins de sectors amb potencial d’ocupació a la comarca, en concret, en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatització domèstiques. Aquest curs ha de començar abans del 30 de juny de 2020.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir el contrato de servicios de formación para la realización de un curso de capacitación en el mantenimiento de instalaciones de electricidad, lampistería, calefacción y climatización domésticas, mediante decreto de alcaldía del 11 de febrero de 2020. El importe de la licitación es de 17.400€ y la acción formativa se llevará a cabo una vez se haya adjudicado el contrato.

Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 27 de febrero a las 13:00h. El pliego de cláusulas se puede descargar en este enlace: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=59079508&lawType=

En mayo de 2019, la Junta de gobierno aprobó el convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès y otros ayuntamientos de la comarca para la ejecución del programa innovador “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès” y del plan de acción “Coordinación e impulso de la oferta formativa del Baix Penedès”. De acuerdo con el proyecto, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se tiene que encargar de ejecutar el subproyecto 3 de capacitación especializada, consistente en la realización de acciones de capacitación para personas, prioritariamente en situación de paro, de entre 6 y 12 meses de duración, enmarcadas dentro de sectores con potencial de ocupación en la comarca, en concreto, en el mantenimiento de instalaciones de electricidad, lampistería, calefacción y climatización domésticas. Este curso deberá empezar antes del 30 de junio de 2020.