Comencen les obres de construcció de la rotonda que connectarà la C-51 amb T-240

ROTONDA c-51 1

La setmana passada van començar les obres de construcció de la rotonda que connectarà la C-51 amb la T-240. Els treballs van a càrrec de la Generalitat de Catalunya i consistiran en construir un giratori de 56 metres de diàmetre exterior amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la canalització dels moviments de vehicles. La nova rotonda comptarà amb 6 ramals: dos per donar continuïtat a la C-51, un per connectar amb la T-240 (en direcció al nucli de la Bisbal del Penedès) i tres més per connectar amb els vials de servei existents. La calçada anular de la rotonda estarà formada per 2 carrils de 4 metres, un voral exterior d’1,5 metres i un voral interior de 0,5 metres. La rotonda s’il·luminarà amb 4 columnes de 10 metres d’alçada.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha volgut agrair la feina feta des de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per fer possible la rotonda i ha exposat que “és important que la ciutadania sàpiga que hem anat tan de pressa com hem pogut però, quan els projectes depenen de diverses administracions, cada institució i departament ha de fer els seus propis informes i gestions i això requereix temps. A més, com que les obres estaven licitades conjuntament amb les de Vilardida, el fet que s’hi haguessin de fer excavacions arqueològiques per una possible troballa de l’època romana, va fer que s’endarrerís també la rotonda de la Bisbal”. Ferré ha volgut remarcar que “a finals del 2015 ja vam començar a treballar en el conveni per canviar la titularitat de diverses carreteres perquè, sense aquest primer pas, no era possible iniciar cap tràmit per construir la rotonda. Després de fer una gran quantitat de reunions i tràmits, vam poder aconseguir que, l’abril de 2017, ens arribés el conveni modificat, que incloïa  el compromís de construcció de la nova rotonda que ara s’ha començat a construir, una obra molt esperada que suposarà un pas endavant per a la mobilitat del territori i per millorar les comunicacions entre els diferents barris del municipi”.  

La batllessa bisbalenca ha explicat que el projecte tècnic inicial de la C-51 del Vendrell a Valls, al seu pas per la Bisbal del Penedès, ja preveia un enllaç entre les carreteres C-51 i T-240 que assegurava la unió de Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina amb el nucli, el Priorat, l’Ortigós i el Papagai i, a més, permetia tenir un accés més còmode i ràpid a altres municipis, com ara Masllorenç, Masarbonès o la urbanització la Font del Talló però, segons ha relatat, “aquest projecte va patir una modificació que va fer que no es construís la rotonda i que va perjudicar la mobilitat de la ciutadania i l’accés dels pagesos a les seves explotacions agràries. Tot plegat va fer que diversos col·lectius, entre els quals hi havia Unió de Pagesos, associacions veïnals i partits polítics, manifestessin el seu rebuig i el seu malestar cap a aquest canvi a través d’accions i escrits que van fer arribar als responsables de l’execució del projecte però com que, aleshores, no es va iniciar cap procediment per aturar la modificació des de l’Ajuntament, tot va seguir el seu curs i es va fer la C-51 sense la rotonda”. Segons la batllessa bisbalenca, aquesta modificació del projecte inicial va afectar de forma directa unes 4.000 persones, moltes de les quals van optar per emprar la solució que va donar l’administració del projecte, que consistia en circular per una via paral·lela a la C-51, una opció que, segons Ferré “va perjudicar greument la connectivitat del territori i va degradar la seguretat de la circulació i tot i que, posteriorment, el Servei Territorial de Carreteres va executar una millora a la via de servei que va consistir a eixamplar la corba de sota del  pont del torrent i disminuir el desnivell existent, aquestes obres van intentar pal·liar les dificultats existents però no van suposar una solució al problema de l’enllaç”.

Agnès Ferré ha demanat als usuaris de la carretera C-51 que tinguin paciència amb les possibles afectacions de trànsit que puguin patir durant la construcció de la rotonda i ha explicat que “les empreses que duran a terme les obres són les que s’encarregaran d’assenyalar als conductors les possibles aturades i els passos alternatius”. Quant al termini d’execució, la batllessa bisbalenca ha comentat que les obres tindran una durada d’uns quants mesos però que no pot concretar perquè encara no ha estat informada respecte a la data aproximada de finalització.


CASTELLANO | La semana pasada empezaron las obras de construcción de la rotonda que conectará la C-51 con la T-240. Los trabajos van a cargo de la Generalitat de Catalunya y consistirán en construir un giratorio de 56 metros de diámetro exterior con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la canalización de los movimientos de vehículos. La nueva rotonda contará con 6 ramales: dos para dar continuidad a la C-51, uno para conectar con la T-240 (en dirección al núcleo de la Bisbal del Penedès) y tres más para conectar con los viales de servicio existentes. La calzada anular de la rotonda estará formada por 2 carriles de 4 metros, un arcén exterior de 1,5 metros y un arcén interior de 0,6 metros. La rotonda se iluminará con 4 columnas de 10 metros de altura.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha querido agradecer el trabajo hecho desde la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Tarragona para hacer posible la rotonda y ha expuesto que “es importante que la ciudadanía sepa que hemos ido tan deprisa como hemos podido pero, cuando los proyectos dependen de varias administraciones, cada institución y departamento debe hacer sus propios informes y gestiones y esto requiere tiempo. Además, como las obras estaban licitadas conjuntamente con las de Vilardida, el hecho de que se tuviesen que hacer excavaciones arqueológicas ante un posible hallazgo de la época romana, hizo que se atrasase también la rotonda de la Bisbal”. Ferré ha querido remarcar que “a finales del 2015 ya empezamos a trabajar en el convenio para cambiar la titularidad de varias carreteras porqué, sin este primer paso, no era posible iniciar ningún trámite para construir la rotonda. Después de hacer una gran cantidad de reuniones y trámites, pudimos conseguir que, en abril del 2017, nos llegase el convenio modificado, que incluía el compromiso de construcción de la nueva rotonda que ahora se ha empezado a construir, una obra muy esperada que supondrá un paso adelante para la movilidad del territorio y para mejorar las comunicaciones entre los distintos barrios del municipio”.

La alcaldesa de la Bisbal ha explicado que el proyecto técnico de la C-51 del Vendrell a Valls, a su paso por la Bisbal del Penedès, ya preveía un enlace entre las carreteras C-51 y T-240 que aseguraba la unión de Can Gordei, l’Esplai, la Masieta y la Pineda de Santa Cristina con el núcleo, el Priorat, l’Ortigós y el Papagai y, además, permitía tener un acceso más cómodo y rápido a otros municipios, como por ejemplo Masllorenç, Masarbonès o la urbanización la Font del Talló pero, según ha relatado, “este proyecto sufrió una modificación que hizo que no se construyese la rotonda y que perjudicó la movilidad de la ciudadanía y el acceso de los payeses a sus explotaciones agrarias. Todo esto hizo que varios colectivos, entre los cuales había Unió de Pagesos, asociaciones vecinales y partidos políticos, manifestasen su rechazo y su malestar hacia este cambio a través de acciones y escritos que se hicieron llegar a los responsables de la ejecución del proyecto pero como, entonces, no se inició  ningún procedimiento para parar la modificación desde el Ayuntamiento, todo siguió su curso y se hizo la C-51 sin la rotonda”. Según la alcaldesa bisbalenca, esta modificación del proyecto inicial afectó de forma directa a unas 4.000 personas, muchas de las cuales optaron por emplear la solución que dio la administración del proyecto, que consistía en circular por una vía paralela a la C-51, una opción que, según Ferré “perjudicó gravemente la conectividad del territorio y degradó la seguridad de la circulación y aunque, posteriormente, el Servicio Territorial de Carreteras ejecutó una mejora en la vía de servicio que consistió en ampliar la curva de debajo del puente del torrente y disminuir el desnivel existente, estas obras intentaron reducir las dificultades existentes pero no supusieron una solución al problema del enlace”.

Agnès Ferré ha pedido a los usuarios de la carretera C-51 que tengan paciencia con las posibles afectaciones de tráfico que puedan sufrir durante la construcción de la rotonda y ha explicado que “las empresas que llevarán a cabo las obras son las que se encargarán de señalar a los conductores las posibles paradas y los pasos alternativos”. En cuanto al plazo de ejecución, la alcaldesa bisbalenca ha comentado que las obras tendrán una duración de unos cuantos meses pero no puede concretar porqué todavía no ha estado informada con respeto a la fecha aproximada de finalización.