La Junta de Govern ha adjudicat els serveis de control de plagues i de control de la població de coloms

COLOMS

La Junta de govern del 23 desembre de 2019 va aprovar l’adjudicació dels serveis de control de plagues i de la població de coloms a petició de les Regidories de Sanitat i Medi Ambient.

Els serveis es van adjudicar a les següents empreses:

  • Control de plagues a Sunet Plagues SL per 1.694€ anuals
  • Control de la població de coloms a Zooethics, Ethical Animal Projects SL per 5.922,07€ anuals

Els contractes tenen una vigència de dos anys, a comptar des de l’1 de gener de 2020, i es podran prorrogar per dos anys més.

Quant al control de la processionària, la licitació ha quedat deserta perquè només s’hi va presentar una empresa però ho va fer fora de termini. Està previst que es torni a licitar durant el mes de gener. Dins del termini, es van presentar un total de dues empreses per al servei de control de plagues i una empresa per al control de la població de coloms.

Les contractacions aprovades inclouen els serveis de control de plagues per als edificis municipals i espais públics que ho requereixin, així com els serveis de control de la població de coloms, un servei que s’ha incorporat recentment i que persegueix l’objectiu de poder evitar possibles problemes de salut pública i de degradació del patrimoni arquitectònic, del mobiliari urbà i de la vegetació.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 23 de diciembre del 2019 aprobó la adjudicación de los servicios de control de plagas y de la población de palomas a petición de las Concejalías de Sanidad y Medio Ambiente.

Los servicios se adjudicaron a las siguientes empresas:

  • Control de plagas a Sunet Plagas SL. Por 1694€ anuales.
  • Control de la población de palomas a Zooethics, Ethical Animal Projects SL. Por 5.922,07€ anuales.

Los contratos tienen una vigencia de dos años, a contar desde el 1 de enero del 2020, y se podrán prorrogar por dos años más.

En cuanto al control de la procesionaria, la licitación ha quedado desierta porqué solo se presentó una empresa pero lo hizo fuera de plazo. Está previsto que se vuelva a licitar durante el mes de enero. Dentro del plazo, se presentaron un total de dos empresas para el servicio de control de plagas y una empresa para el control de la población de palomas.

Las contrataciones aprobadas incluyen los servicios de control de plagas para los edificios municipales y espacios públicos que lo requieran, así como los servicios de control de la población de palomas, un servicio que se ha incorporado recientemente y que persigue el objetivo de poder evitar posibles problemas de salud pública y de degradación del patrimonio arquitectónico, del mobiliario urbano y de la vegetación.