Aquest dimecres 27 de novembre s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

PLE extraordinari 27-11-19 -2

Aquest dimecres 27 de novembre, a les 19h, s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Tot seguit us detallem els punts que s’hi han tractat i el resultat de les votacions.

1.-Elaboració i aprovació del pressupost de l’exercici 2020.

S’aprova amb els:

Vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra de: Units per la Bisbal -FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1)

Abstencions del: PSC (2)

Enllaç al resum del pressupost aprovat: PRESSUPOST MUNICIPAL 2020_Ajuntament de la Bisbal del Penedes

2.-Modificació de crèdit 4P/2019

S’aprova amb els:

Vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) i Ara la Bisbal (1)

Vots en contra:

Abstencions de: Units per la Bisbal – FIC  (1) i ERC-AM (1)

Es proposa una modificació de crèdit per un import de 680.081,01€.

S’augmentaran les següents partides per un import d’680.081,01€

-Transport públic: s’inclouen 20.000€ més perquè el total d’aquesta partida sigui de 101.000€.

A finals de 2018 es va licitar el servei de transport urbà perquè entrés en vigor el gener de 2019 i així estava previst al pressupost. Com que no es va aprovar el pressupost de 2019 (es va prorrogar el de 2018) no es podia contemplar l’import nou del servei que va entrar en funcionament el gener de 2019. El servei de bus inclou dues línies de bus per donar servei a l’institut i a demanda per a tota la ciutadania.

-Serveis de recaptació: s’afegeixen 9.232,63€ més perquè la partida sigui de 233.982,31€.

Com que l’Ajuntament ha tingut més ingressos, també ha de pagar més a BASE per la seva gestió. Com que el pressupost de 2019 era el prorrogat de l’any 2018, no es van poder incloure els ingressos dels imports corresponents al 2019 al pressupost i per això ara es fa aquesta modificació.

-Jurídics i contenciosos: s’inclouen 25.000€ més perquè la partida tingui un total de 31.000€.

Aquesta partida cal incrementar-la per poder fer front a les reclamacions de liquidacions de plusvàlues.

-Treballs per empreses: s’afegeixen 20.000€ perquè la partida tingui 42.000€ en total.

Aquesta partida inclou els contractes d’activitats del Racó de la Gent Gran que no estaven inclosos al pressupost 2019 (prorrogat de l’any 2018) perquè eren serveis nous per a l’any 2019.

-Despeses diverses: 4.500€

-Serveis Socials: s’incrementa en 12.977,21€

Cada any, l’import que es paga al Consell Comarcal del Baix Penedès pels serveis prestats en matèria de serveis socials, varia. Aquest 2019 s’han incrementat els serveis però els canvis no es van poder contemplar en el pressupost de 2019 perquè es va prorrogar el de 2018. Amb aquesta modificació, es podran liquidar els serveis del que queda del 2019.

-Rehabilitació del Poliesportiu Municipal: S’incrementa en 562.525,57€ perquè la partida tingui 1.256.563,51€.

Al pressupost es contemplava una de les subfases de la fase 1, però havent-hi suficient import del romanent de Tresoreria, es dotarà la partida del Poliesportiu Municipal per poder fer front també a l’altra subfase de la fase 1. D’aquesta manera es podrà licitar la fase 1 del Poliesportiu Municipal – que inclou el pavelló esportiu i els vestuaris  – en els pròxims mesos.

-Treballs per empreses: es crea una partida amb 25.845,60€

La Junta de Govern de l’1 de març de 2018 va adjudicar el contracte del servei de Comunicació i Dinamització de les xarxes socials i premsa de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Més endavant es va detectar que s’havia inclòs en una altra partida, per error. Com que el pressupost està prorrogat, aquesta errada s’ha hagut de mantenir fins ara i per això es crea una partida nova per al 2019 per a aquest servei.

Per poder incrementar aquestes partides, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en rebaixa unes altres:

-Subvenció per a l’arranjament de façanes: es rebaixen 10.000€.

L’any passat només es va donar la subvenció a una persona i s’ha cregut oportú no convocar-la enguany. Per tant, es traspassa l’import d’aquesta partida.

-Subvencions: es rebaixen 10.000€.

Es tracta de les subvencions per a famílies desafavorides que, aquest 2019, estan incloses a la partida d’ajudes excepcionals, tal com marca el reglament. Per aquest motiu, es donarà de baixa aquesta partida perquè, els ajuts concedits, han anat a la  partida d’ajudes excepcionals i no a la de subvencions.

-Subvenció de l’IBI: es rebaixen 4.000€

En modificar el reglament dels ajuts extraordinaris, es va incloure també aquesta subvenció per a casos excepcionals. Com que el pressupost de 2019 és el prorrogat de 2018, encara figura aquesta partida i, per aquest motiu, ara es dóna de baixa i es traspassa aquest import.

-Subvenció per a empreses: es rebaixa en 10.000€

L’import de les subvencions per la creació de llocs de treball i autònoms ja s’ha adjudicat i l’import sobrant són aquests 10.000€.

-Subvenció del menjador de la Llar d’infants: es rebaixa en 20.000€

Aquest 2019 s’ha modificat el preu del menjador escolar de la Llar d’infants. Es va aprovar un nou preu – inferior perquè el servei ara es fa amb carmanyola – que no és subvencionable i, per aquest motiu, es dóna de baixa la partida.

-Subvenció del Casal d’Estiu: es rebaixa en 1.500€.

Les subvencions del Casal d’Estiu també formen part de la partida d’ajudes extraordinàries i, per tant, aquesta partida no s’ha utilitzat i es traspassa.

-Manteniment de parcs i jardins: es rebaixa en 10.000€.

Es rebaixa perquè no s’ha prorrogat el contracte amb l’empresa que feia la neteja de voreres de les urbanitzacions. S’ha de tornar a licitar i aquest és l’import sobrant de la partida.

-Estudis i treballs tècnics: es rebaixa en 25.000€.

És la partida del pressupost del 2018 que es va prorrogar el 2019 i que incloïa estudis i treballs que ja es van fer el 2018. En tractar-se d’un pressupost prorrogat, es tornava a comptar amb la partida d’aquest any.

Es proposa aprovar, inicialment, l’ús d’una part del romanent de Tresoreria per un import de 589.581,01€.

Es proposa aprovar, inicialment, l’expedient de modificació de crèdit núm. 4P/2019 del pressupost 2019 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a anul·lació i minoració d’aplicacions pressupostàries i utilització del romanent de tresoreria.

3.-Modificació de les indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació municipal que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part

S’aprova amb els:

Vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6) i Ara la Bisbal (1)

Vots en contra: –

Abstencions del: PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) I ERC-AM (1)

A l’inici d’aquest mandat, es van aprovar les següents indemnitzacions per a l’assistència a Plens i Juntes de Govern:

-80€ per Ple

-150€ per Junta de Govern Local

Aquests són els mateixos imports que s’aplicaven en el mandat anterior i que estaven previstos al pressupost de 2019 (prorrogat de 2018).

Ara es proposa actualitzar aquests imports, amb vigència a partir de l’1 de gener de 2020, pels següents:

-100€ per Ple

-200€ per Junta de Govern Local

Aquest increment afectarà les indemnitzacions dels regidors que no tenen sou per dedicació total o parcial, és a dir: Fèlix Villazán (Compromís amb la Bisbal); Daniel Caballero (PSC); José María Cuadros (PSC); Xavier Faura (Units per la Bisbal – FIC); Margarita (Maguy) Antolín (Ara la Bisbal); i Silvia Monfort (ERC-AM).

4.-Operació de delimitació amb el terme municipal de Masllorenç.

S’aprova  per unanimitat amb els:

Vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

Des del Departament d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya s’estan duent a terme expedients de delimitació dels municipis catalans, alguns dels quals tenen a veure amb la delimitació de la Bisbal del Penedès. Durant el 2018 l’Ajuntament va participar en els expedients de delimitació del terme Rodonyà, el Montmell i Llorenç del Penedès.

L’octubre de 2019 es va concretar la delimitació entre els termes de la Bisbal del Penedès i Masllorenç i es va signar l’acta de delimitació entre ambdós municipis, que no compta amb modificacions significatives. Ara aquesta acta s’ha d’aprovar per Ple.

5.-Operació de delimitació amb el terme municipal de Banyeres del Penedès

S’aprova per unanimitat amb els:

Vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

L’octubre de 2019 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el de la Bisbal del Penedès es van reunir per tractar la delimitació entre els dos municipis.

L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha realitzat un estudi sobre les fites i la línia de delimitació d’ambdós municipis, a partir de l’acta d’atermenament de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites reconegudes en aquesta acta. Aquesta línia, que compta amb 2 fites, està situada al torrent de Sant Marc i la riera de l’Albornar. Ambdós ajuntaments van signar l’acta de delimitació entre ambdós municipis, de conformitat amb la delimitació exposada. Ara aquesta acta s’ha aprovat per Ple.

6.-Donar compte del Període Mig de Pagament del 3r trimestre de 2019.

Es dóna compte del Període Mig de Pagament a proveïdors del 3r trimestre d’enguany, que és de 26,09 dies i, per tant, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst, en compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7.-Donar compte de l’Informe de secretaria –intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost, corresponent al 3r trimestre de 2019.

Es dóna compte al Ple que s’ha complert amb l’obligació d’enviar la informació relativa a l’execució trimestral del pressupost del tercer trimestre de 2019 en el termini establert. Aquesta informació es va fer arribar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 30 d’octubre de 2019.


CASTELLANO |

Este miércoles 27 de noviembre, a las 19h, se ha celebrado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. A continuación os detallamos los puntos que se han tratado y el resultado de las votaciones.

1.-Elaboración y aprobación del presupuesto del ejercicio 2020.

Se aprueba con los:

Votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6)

Votos en contra de: Units per la Bisbal -FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1)

Abstenciones de: PSC (2)

Enlace al resumen del presupuesto aprobado: PRESSUPOST MUNICIPAL 2020_Ajuntament de la Bisbal del Penedes

2.-Modificación de crédito 4P/2019

Se aprueba con los:

Votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2) y Ara la Bisbal.

Votos en contra de:

Abstenciones de: Units per la Bisbal -FIC (1) y ERC-AM (1)

Se propone una modificación de crédito por un importe de 680.081,01€.

Se aumentarán las siguientes partidas por un importe de 680.081,01€.

-Transporte público: se incluyen 20.000€ más para que el total de esta partida sea de 101.000€.

A finales del 2018 se licitó el servicio de transporte urbano para que entrase en vigor en enero del 2019 y así estaba previsto en el presupuesto. Como que no se aprobó el presupuesto del 2019 (se prorrogó el del 2018) no se podía contemplar el importe nuevo del servicio que entró en funcionamiento en enero del 2019. El servicio de bus incluye dos líneas de bus para dar servicio al instituto y a demanda para toda la ciudadanía.

-Servicios de recaptación:  se añaden 9.232,63€ más para que la partida sea de 233.982,31€.

Como que el Ayuntamiento ha tenido más ingresos, también debe pagar más a BASE por su gestión. Como el presupuesto del 2019 era prorrogado del año 2018, no se pudieron incluir los ingresos de los importes correspondientes al 2019 en el presupuesto y por eso ahora se hace esta modificación.

-Jurídicos y contenciosos: se incluyen 25.000€ más para que la partida tenga un total de 31.000€.

Esta partida se tiene que incrementar para poder hacer frente a las reclamaciones de liquidaciones de plusvalías.

-Trabajos para empresas: se añaden 20.000€ para que la partida tenga 42.000€ en total.

Esta partida incluye los contratos de actividades del Racó de la Gent Gran que no estaban incluidos en el presupuesto 2019 (prorrogado del año 2018 porque eran servicios nuevos para el año 2019).

-Gastos varios: 4.500€

-Servicios Sociales: se incrementa en 12.977,21€

Cada año, el importe que se paga al Consell Comarcal del Baix Penedès por los servicios prestados en materia de servicios sociales, varía. Este 2019 se han incrementado los servicios pero los cambios no se pudieron contemplar en el presupuesto del 2019 porqué no se prorrogó el del 2018. Con esta modificación, se podrán liquidar los servicios de lo que queda del 2019.

-Rehabilitación del Polideportivo Municipal: Se incrementa en 562.525,57€ para que la partida tenga 1.256.563,51€.

En el presupuesto se contemplaba una de las subfases de la fase 1, pero habiendo suficiente importe en el remanente de Tesorería, se dotará la partida del Polideportivo Municipal para poder hacer frente también a la otra subfase de la fase 1. De esta manera se podrá licitar la fase 1 del Polideportivo Municipal – que incluye el pabellón deportivo y los vestuarios – en los próximos meses.

-Trabajos para empresas: se crea una partida con 25.845,60€.

La Junta de Gobierno del 1 de marzo del 2018 adjudicó el contrato del servicio de Comunicación y Dinamización de las redes sociales y prensa del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Más adelante se detectó que se había incluido en otra partida, por error. Como el presupuesto está prorrogado, este error se ha tenido que mantener hasta ahora y por eso se crea una partida nueva para el 2019 para este servicio.

Para poder incrementar estas partidas, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès rebaja otras:

-Subvención para el arreglo de fachadas: se rebajan 10.000€.

El año pasado solo se le dio la subvención a una persona y se ha creído oportuno no convocarla este año. Por lo tanto, se traspasa el importe de esta partida.

-Subvenciones: se rebajan 10.000€.

Se trata de las subvenciones para familias desfavorecidas que, este 2019, están incluidas en la partida de ayudas excepcionales, tal como marca el reglamento. Por este motivo, se dará de baja esta partida porque, las ayudas concedidas, han ido a la partida de ayudas excepcionales y no a la de subvenciones.

-Subvención del IBI: se rebajan 4.000€.

Al modificar el reglamento de las ayudas extraordinarias, se incluyó también esta subvención para casos excepcionales. Como el presupuesto del 2019 es el prorrogado del 2018, todavía figura esta partida y, por este motivo, ahora se da de baja y se traspasa este importe.

-Subvención para empresas: se rebaja en 10.000€

El importe de las subvenciones para la creación de puestos de trabajo y autónomos ya se ha adjudicado y el importe sobrante son estos 10.000€.

-Subvención del comedor de la Llar d’infants: se rebaja en 20.000€.

Este 2019 se ha modificado el precio del comedor escolar de la Llar d’infants. Se aprobó un nuevo precio – inferior porqué el servicio ahora se hace con fiambrera – que no es subvencionable y, por este motivo, se da de baja la partida.

-Subvención del Casal d’Estiu: se rebaja en 1.500€.

Las subvenciones del Casal d’Estiu también forman parte de la partida de ayudas extraordinarias y, por tanto, esta partida no se ha utilizado y se traspasa.

-Mantenimiento de parques y jardines: se rebaja en 10.000€.

Se rebaja porque no se ha prorrogado el contrato con la empresa que hacía la limpieza de aceras de las urbanizaciones. Se tiene que volver a licitar y este es el importe sobrante de la partida.

-Estudios y trabajos técnicos: se rebaja en 25.000€.

Es la partida del presupuesto del 2018 que se prorrogó en el 2019 y que incluía estudios y trabajos que ya se hicieron en el 2018. Al tratarse de un presupuesto prorrogado, se volvía a contar con la partida este año.

Se propone aprobar, inicialmente, el uso de una partida del remanente de Tesorería por un importe de 589.581,01€.

Se propone aprobar, inicialmente, el expediente de modificación de crédito núm. 4P/2019 del presupuesto 2019 en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo a la anulación y minoración de aplicaciones presupuestarias y utilización del remanente de tesorería.

3.-Modificación de las indemnizaciones a favor de los miembros de la Corporación municipal que no tienen dedicación exclusiva ni parcial, por la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de los que forman parte.

Se aprueba con los:

Votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6) y Ara la Bisbal (1).

Votos en contra de:

Abstenciones de: PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) y ERC-AM (1)

Al inicio de este mandato, se aprobaron las siguientes indemnizaciones por la asistencia a Plenos y Juntas de Gobierno:

-80€ por Pleno

-150€ por Junta de Gobierno Local

Estos son los mismos importes que se aplicaban en el mandato anterior y que estaban previstos en el presupuesto del 2019 (prorrogado del 2018).

Ahora se propone actualizar estos importes, con vigencia a partir del 1 de enero del 2020, por los siguientes:

-100€ por Pleno

-200€ por Junta de Gobierno Local

Este incremento afectará a las indemnizaciones de los regidores que no tienen sueldo por dedicación total o parcial, es decir: Félix Villazán (Compromís amb la Bisbal); Daniel Caballero (PSC); José María Cuadros (PSC); Xavier Faura (Units per la Bisbal – FIC); Margarita (Maguy) Antolín (Ara la Bisbal); y Silvia Monfort (ERC-AM).

4.-Operación de delimitación con el término municipal de Masllorenç.

Se aprueba por unanimidad con los:

Votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

Desde el Departamento de Administración Local de la Generalitat de Catalunya se están llevando a cabo expedientes de delimitación de los municipios catalanes, algunos de los cuales tienen que ver con la delimitación de la Bisbal del Penedès. Durante el 2018 el Ayuntamiento participó en los expedientes de delimitación del término de Rodonyà, el Montmell y Llorenç del Penedès.

En octubre del 2019 se concretó la delimitación entre los términos de la Bisbal del Penedès y Masllorenç y se firmó el acta de delimitación entre ambos municipios, que no cuenta con modificaciones significativas. Ahora esta acta se tiene que aprobar por Pleno.

5.- Operación de delimitación con el término municipal de Banyeres del Penedès.

Se aprueba por unanimidad con los:

Votos a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

En octubre del 2019 el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès y el de la Bisbal del Penedès se reunieron para tratar la delimitación entre ambos municipios.

6.-Dar cuenta del Periodo Medio de Pago del 3º trimestre del 2019.

Se da cuenta del Periodo Medio de Pago a proveedores del 3º trimestre de este año, que es de 26,09 días y, por tanto, se cumple con el periodo medio de pago a proveedores legalmente previsto, en cumplimiento de la Ley orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

7.-Dar cuenta del Informe de secretaría – intervención sobre la ejecución trimestral del presupuesto, correspondiente al 3º trimestre del 2019.

Se da cuenta al Pleno de que se ha cumplido con la obligación de enviar la información relativa a la ejecución trimestral del presupuesto del tercer trimestre del 2019 en el plazo establecido. Esta información se hizo llegar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30 de octubre del 2019.