La Junta de Govern ha aprovat la liquidació del 3r trimestre del 2019 del Conveni de Serveis Socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès

La Junta de Govern del 28 d’octubre de 2019 ha aprovat la liquidació del 3r trimestre de 2019 del Conveni de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès. Els serveis socials de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès estan delegats al Consell Comarcal del Baix Penedès, ja que ofereix els serveis socials bàsics i específics amb els seus professionals.

La liquidació del 3r trimestre ascendeix a 15.574,02€ que es desglossen de la següent manera:

  • 274,02€ pels serveis de: professionals de serveis socials, serveis d’ajuts a domicili, servei d’acolliment residencial d’urgència, servei de transport adaptat, servei d’intervenció socioeducativa, servei d’informació i atenció a les dones i serveis d’immigració.
  • 300€ corresponents al 3r trimestre dels educadors de carrer. Es tracta del servei que s’ofereix a la Cova Jove.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 28 de octubre de 2019 ha aprobado la liquidación del 3º trimestre del 2019 del Convenio de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès. Los servicios sociales del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès están delegados al Consell Comarcal del Baix Penedès, ya que ofrece los servicios sociales básicos y específicos con sus profesionales.

La liquidación del 3º trimestre asciende a 15.574,02€ que se desglosan de la siguiente manera:

  • 13.274,02€ por los servicios de: profesionales de servicios sociales, servicios de ayudas a domicilio, servicio de acogida residencial de urgencia, servicio de transporte adaptado, servicio de intervención socioeducativa, servicio de información y atención a las mujeres y servicios de inmigración.
  • 2.300€ correspondientes al 3º trimestre de los educadores de calle. Se trata del servicio que se ofrece en la Cova Jove.