La Junta de Govern aprova el darrer pagament fruit de la sentència d’un recurs contenciós de 2013

La Junta de Govern del 14 d’octubre de 2019 ha aprovat el pagament corresponent a la despesa derivada del compliment de la sentència ferma del Jutjat contenciós per un contenciós-administratiu que una treballadora de l’Ajuntament va interposar l’any 2013. L’import a abonar inclou sous, pagues, complements i interessos i ascendeix a 17.695,75€. Aquest és el darrer pagament a realitzar, després que el passat mes de setembre s’aprovés, per Junta de Govern, realitzar el pagament del deute generat amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import total d’11.520,94€.

L’abril de 2013 una treballadora de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va interposar un recurs després que l’Ajuntament acordés declarar finalitzada la seva relació funcionarial interina amb l’Ajuntament en l’àrea d’urbanisme. Aquest recurs va ser resolt a favor de la treballadora, amb sentència ferma, a finals de l’any 2017:

 “Es condemna l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a abonar a la recorrent les sumes corresponents als salaris deixats de percebre des del dia 25 d’abril de 2013 fins al 30 d’octubre de 2013, minorats en les sumes percebudes en concepte de desocupació durant el període, totes elles considerades brutes; igualment, es condemna l’Ajuntament demandat a abonar a la recorrent l’import de les pagues extraordinàries reclamades de desembre de 2012 i juny i desembre de 2013. Tot l’anterior amb les minoracions degudes per quotes de la Seguretat Social i IRPF, havent l’Ajuntament de procedir a les regularitzacions oportunes, i a més meritant les sumes finals l’interès legal del diner des que havien de ser abonades fins al seu efectiu ingrés”.

El passat 7 de febrer de 2019 el Ple Extraordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar l’acceptació de la sentència judicial, tot i que en aquell moment no es coneixia l’import exacte que s’hauria d’abonar. Per això també es va aprovar que, en el moment que es disposés de l’import exacte, s’aprovaria el pagament per Junta de Govern. La Junta de Govern es va reunir el 9 de setembre de 2019 i va aprovar el pagament d’11.520,94€ (7.265,95€ de quotes de la Seguretat Social de la treballadora, 2.543,08€ de recàrrec i 1.711,91€ d’interessos de demora) i la Junta de Govern del 14 d’octubre de 2019 ha aprovat el pagament de 17.695,75€ (en concepte de sous, pagues, complements i interessos).


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 14 de octubre del 2019 ha aprobado el pago correspondiente al gasto derivado del cumplimiento de la sentencia firme del Juzgado contencioso por un contencioso-administrativo que una trabajadora del Ayuntamiento interpuso el año 2013. El importe a abonar incluye sueldos, pagas, complementos e intereses y asciende a 17.695,75€. Este es el último pago a realizar, después que el pasado mes de septiembre se aprobase, por Junta de Gobierno, realizar el pago de la deuda generada con la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe total de 11.520,94€.

En abril del 2013 una trabajadora del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès interpuso un recurso después que el Ayuntamiento acordase declarar finalizada su relación funcionarial interina con el Ayuntamiento en el área de urbanismo. Este recurso fue resuelto a favor de la trabajadora, con sentencia firme, a finales del año 2017:

 “Se condena al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a abonar a la recurrente las sumas correspondientes a los salarios dejados de percibir desde el día 25 de abril del 2013 hasta el 30 de octubre del 2013, minorados en las sumas percibidas en concepto de desocupación durante el periodo, todas ellas consideradas brutas; igualmente, se condena al Ayuntamiento demandado a abonar a la recurrente el importe de las pagas extraordinarias reclamadas de diciembre del 2012 y junio y diciembre del 2013. Todo lo anterior con las minoraciones debidas por cuotas de Seguridad Social e IRPF, debiendo el Ayuntamiento proceder a las regularizaciones oportunas, y además meritando en las sumas finales el interés legal del dinero desde que debían ser abonadas hasta su efectivo ingreso”.

El pasado 7 de febrero de 2019 el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó la aceptación de la sentencia judicial, aunque en aquel momento no se conocía el importe exacto que se tendría que abonar. Por este motivo también se aprobó que, en el momento que se dispusiese del importe exacto, se aprobaría el pago por Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno se reunió el 9 de septiembre del 2019 y aprobó el pago de 11.520,94€ (7.265,95€ de cuotas de la Seguridad Social de la trabajadora, 2.543,08€ de recargo y 1.711,91€ de intereses de demora) y la Junta de Gobierno del 14 de octubre de 2018 aprobó el pago de 17.695,75€ (en concepto de sueldos, pagas, complementos e intereses).