S’obre la convocatòria per a sol·licitar les subvencions per a llibres escolars

La Regidoria d’Ensenyament informa que fins al 12 de novembre es poden demanar les subvencions per als llibres escolars.

SUBVENCIONS PER ALS LLIBRES ESCOLARS

Objecte i finalitat: Subvencionar part dels llibres de text de l’Escola Ull de Vent, l’Escola els Quatre Vents i l’Institut Coster de la Torre per al curs 2019/2020, per ajudar les famílies a fer front a aquest cost i també a promoure la socialització dels llibres.

Quantia de la subvenció: màxim 200€ per alumne i curs respecte al cost dels llibres de text adquirits (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF).

Requisits per ser beneficiaris:

  • Acreditar la despesa dels llibres adquirits.
  • Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’Escola Ull de Vent, Escola els Quatre Vents o Institut Coster la Torre.
  • Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
  • Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica

Pagament de la subvenció:

El pagament es farà en dues parts:

  • Febrer de 2020 el 50%
  • Juliol de 2020 el 50% restant, després que els alumnes hagin retornat els llibres a l’escola.

Podeu consultar les bases completes d’aquesta subvenció al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9170&ebop_any=2019

Enllaços als formularis que cal aportar per sol·licitar la subvenció:

Model de sol·licitud: 1_Solsubtext20192020

Dades bancaries per a l’ingrés de la subvenció: 2_Dadesbanctext20192020

Declaració d’acceptació de la subvenció: 3_Acceptaciotext20192020


CASTELLANO | La Concejalía de Educación infomra que hasta el 12 de noviembre se pueden pedir las subvenciones para los libros escolares.

SUBVENCIONES PARA LOS LIBROS ESCOLARES

Objeto y finalidad: Subvencionar parte de los libros de texto de la Escola Ull de Vent, la Escola Quatre Vents y el Instituto Coster de la Torre para el curso 2019/2020, para ayudar a las familias a hacer frente a este coste y también a promover la socialización de los libros.

Cuantía de la subvención: máximo 200€ por alumno y curso respecto al coste de los libros de texto adquiridos (estas subvenciones están sujetas al IRPF).

Requisitos para ser beneficiarios:

-Acreditar el gasto de los libros adquiridos.

-Ser padre/madre/tutor legal del alumno de la Escola Ull de Vent, Escola els Quatre Vents o Instituto Coster de la Torre.

-Estar empadronados en la Bisbal el Penedès el alumno y sus progenitores o tutores legales. En caso que solo conste empadronado el alumno y uno de sus dos progenitores/tutores, será necesario justificar su guardia y custodia.

-Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, Seguridad Social y la Agencia tributaria estatal y autonómica.

Pago de la subvención:

El pago se hará en dos partes:

-Febrero del 2020 el 50%

-Julio del 2020 el 50% restante, después de que los alumnos hayan devuelto los libros al colegio.

Podéis consultar las bases completas de esta subvención en el BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9170&ebop_any=2019

Enlaces a los formularios que se deben aportar para solicitar la subvención:

 

Modelo de solicitud: 1_Solsubtext20192020

Datos bancarios para el ingreso de la subvención: 2_Dadesbanctext20192020

Declaración de aceptación de la subvención: 3_Acceptaciotext20192020