Resum dels punts tractats en el Ple extraordinari del dilluns 23 de setembre de 2019

PLE EXTRAORDINARI 24 DE SETEMBRE DE 2019

Aquest dilluns 23 de setembre, a les 19h, ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’hi han tractat els següents punts:

1.-Aprovació del Compte General de l’exercici 2018.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6) i PSC (2); els vots en contra d’Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1); i l’abstenció d’Units per la Bisbal-FIC (1).

S’ha aprovat el Compte General de l’exercici 2018 i, ara, es procedirà a enviar la documentació corresponent al Tribunal de Comptes i al Ministeri d’Hisenda.

El passat 30 de juliol es va celebrar la Comissió Especial de Comptes de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el Dictamen favorable, amb vot ponderat, per part de tots els membres que hi van assistir (Feliu Gil, 6 vots ponderats de Compromís amb la Bisbal; Daniel Caballero, 2 vots ponderats del PSC; i Silvia Monfort, 1 vot ponderat d’ERC-AM).

El pressupost de l’any 2018 va ser de 4.854.927,02€ i a la finalització de l’exercici:

-Hi va haver un superàvit pressupostari de 222.904,00€.

-El coeficient de deute viu va ser del 40,47%.

-El període mig de pagament era de 19,17 dies.

-Es complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

-No es complia amb la regla de la despesa per causa de l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon industrial Les Planes, ja que la despesa corresponent a les quotes que han d’abonar els propietaris no es pot restar de la regla de la despesa. El passat 4 de juliol de 2019 es va aprovar, en el Ple extraordinari, un pla econòmic-financer que especificava que, sense haver d’aplicar cap mesura correctora, per als anys 2019 i 2020 ja es compliran els requisits d’estabilitat pressupostaria.

Del 9 de juliol al 16 de setembre, els regidors i regidores han tingut accés a tota la documentació i informació relativa als comptes de l’exercici de 2018 de forma física. També es podia accedir al Portal de Transparència per consultar documentació sobre l’exercici 2018. No havent-se presentat al·legacions en el termini establert, que finalitzava el dia 16 de setembre, s’ha elevat l’aprovació del Compte General de l’exercici 2018 al Ple.

2.-Revisió de preus del contracte de recollida de residus.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

El Ple ha aprovat desestimar, en part, les al·legacions presentades per CESPA S.A., aprovar la revisió de preus i aprovar l’import pendent d’abonar a la concessionària de 33.917,49€ (IVA inclòs).

Aquest punt s’ha elevat al Ple a proposta de la Regidoria d’Hisenda amb els següents

ANTECEDENTS

1.-L’Ajuntament va adjudicar a l’empresa CESPA SA, el maig de 2011, el contracte de gestió del servei públic de recollida de residus per un import anual de 373.829,56€ més IVA, per un període de 10 anys. També va quedar aprovat que un any després de la signatura del contracte, es procedirà a la revisió de preus d’acord amb la variació anual de l’IPC català del darrer mes publicat. D’acord amb l’article 77.3 de la Llei de contractes del sector públic, la revisió serà del 85% de la variació de l’IPC anterior.

2.-El març de 2017 l’empresa CESPA SA sol·licita revisió de preus del contracte, des de l’1 de febrer fins al 31 de gener de 2018.

3.-El juny de 2017 vam amortitzar anticipadament 130.177,36€ més IVA. Amortització sobre la inversió feta per l’empresa corresponent al rènting dels contenidors, la inversió del Punt Verd i l’adquisició de vehicles

4.-L’octubre de 2018 aprovem la revisió de preus (revisió de preus sol·licitada el març de 2017) per 33.917,49€ (IVA inclòs).

5.-El novembre de 2018, l’empresa presenta un escrit manifestant la seva disconformitat amb aquesta revisió de preus perquè, segons l’empresa, els càlculs aplicats no són correctes. L’import calculat per ells és de 77.749,19€.

6.-L’estudi de revisió global dels preus del contracte de recollida de brossa amb l’empresa CESPA SA, realitzat per Faura-Casas auditors i consultors SL, arriba el juny de 2019 i conclou que la revisió de preus aprovada a finals del 2018 suposa un import pendent d’abonar a la concessionària de 33.917,49€ (IVA inclòs)

La proposta d’aprovació de la Regidoria d’Hisenda consistia en:

-Desestimar en part les al·legacions presentades per CESPA S.A., ja que el novembre de 2018 l’empresa manifestava la seva disconformitat amb el pagament dels 33.917,49€ (IVA inclós) que s’havien calculat des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès perquè defensava que l’import pendent ascendia a 77.749,19€.

-Aprovar la revisió de preus, ja que l’empresa Faura-Casas Auditors i Consultors S.L. va realitzar un estudi de revisió global dels preus del contracte de recollida de la brossa amb l’empresa concessionària que va arribar a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès el juny de 2019 i que concloïa que la xifra aprovada l’octubre de 2018 (33.917,49€ amb IVA inclòs) era, efectivament, l’import pendent d’abonar a la concessionària.

-Aprovar l’import pendent d’abonar a la concessionària, és a dir, 33.917,49€ (IVA inclòs).


CASTELLANO | Este lunes 23 de septiembre, a las 19h, ha tenido lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se han tratado los siguientes puntos:

1.-Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6) y PSC (2); los votos en contra de Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1); y la abstención de Units per la Bisbal-FIC (1).

Se ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2018 y, ahora, se procederá a enviar la documentación correspondiente al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Hacienda.

El pasado 30 de julio se celebró la Comisión Especial de Cuentas del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de la Bisball del Penedès con el Dictamen favorable, con voto ponderado, por parte de todos los miembros que asistieron (Feliu Gil, 6 votos ponderados de Compromís amb la Bisbal; Daniel Caballero, 2 votos ponderados del PSC; y Silvia Monfort, 1 voto ponderado de ERC-AM).

El presupuesto del año 2018 fue de 4.854.927,02€ y a la finalización del ejercicio:

        -Había un superávit presupuestario de 222.904,00€.

        -El coeficiente de deuda viva fue de 40,47%.

        -El periodo medio de pago era de 19,17 días.

        -Se cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

-No se cumplía con la regla del gasto por causa del retraso de las obras realizadas por Fecsa-Endesa para incrementar la potencia eléctrica en el polígono industrial Les Planes, ya que el gasto correspondiente a las cuotas que deben abonar los propietarios no se puede restar de la regla del gasto. El pasado 4 de julio del 2019 se aprobó, en el Pleno extraordinario, un plan económico financiero que especificaba que, sin tener que aplicar ninguna medida correctora, para los años 2019 y 2020 ya se cumplirán los requisitos de estabilidad presupuestaria.

Del 9 de julio al 16 de septiembre, los concejales y concejalas han tenido acceso a toda la documentación e información relativa a las cuentas del ejercicio 2018 de forma física. También se podía acceder al Portal de Transparencia para consultar documentación sobre el citado ejercicio. No habiéndose presentado alegaciones en el plazo establecido, que finalizaba el día 16 de septiembre, se ha elevado la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018 al Pleno.

2.-Revisión de precios del contrato de recogida de residuos.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

El Pleno ha aprobado desestimar, en parte, las alegaciones presentadas por CESPA S.A., aprobar la revisión de precios y aprobar el importe pendiente de abonar a la concesionaria de 33.917,49€ (IVA incluido).

Este punto se ha elevado al Pleno a propuesta de la Concejalía de Hacienda con los siguientes

ANTECEDENTES

1.-El Ayuntamiento adjudicó a la empresa CESPA SA, en mayo de 2011, el contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos por un importe anual de 373.829,56€ más IVA, por un periodo de 10 años. También quedó aprobado que un año después de la firma, se procedería a la revisión de precios de acuerdo con la variación anual del IPC catalán del último mes publicado. De acuerdo con el artículo 77,3 de la Ley de contratos del sector público, la revisión será del 85% de la variación del IPC anterior.

2.-En marzo del 2017 la empresa CESPA SA solicita revisión de precios del contrato, desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero del 2018.

3.-En junio del 2017 se amortizan anticipadamente 130.177,36€ más IVA. Amortización hecha sobre la inversión hecha por la empresa correspondiente al renting de los contenedores, la inversión del Punt Verd y la adquisición de vehículos.

4.-En octubre del 2018 aprobamos la revisión de precios (revisión de precios solicitada en marzo del 2017) por 33.917,49€ (IVA incluido).

5.-En noviembre del 2018, la empresa presenta un escrito manifestando su disconformidad con esta revisión de precios porqué, según la empresa, los cálculos aplicados no son correctos. El importe calculado por ellos es de 77.749,19€.

6.-El estudio de revisión global de los precios del contrato de recogida de la basura con la empresa CESPA SA, realizado por Faura-Casas auditors i consultors SL, llega en junio del 2019 y concluye que la revisión de precios aprobada a finales del 2018 supone un importe pendiente de abonar a la concesionaria de 33.917,49€ (IVA incluido).

La propuesta de aprobación de la Concejalía de hacienda consistía en:

-Desestimar en parte las alegaciones presentadas por CESPA SA, ya que en noviembre del 2018 la empresa manifestaba su disconformidad con el pago de los 33.917,49€ (IVA incluido) que se habían calculado desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès porqué defendía que el importe ascendía a 77.749,19€.

-Aprobar la revisión de precios, ya que la empresa Faura-Casas Auditors i Consultors S.L. realizó un estudio de revisión global de los precios del contrato de recogida de la basura con la empresa concesionaria que llegó al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en junio del 2019 y que concluía que la cifra aprobada en octubre del 2018 (33.917,49€ con IVA incluido) era, efectivamente, el importe pendiente de abonar a la concesionaria.

-Aprobación del importe pendiente de abonar a la concesionaria, es decir, 33.917,49€ (IVA incluido).