La Junta de Govern aprova un pagament a la Seguretat Social fruit de la sentència d’un recurs contenciós de 2013

La Junta de Govern celebrada el 9 de setembre ha aprovat el pagament del deute generat amb la Tresoreria General de la Seguretat Social en relació amb la sentència del recurs contenciós que una treballadora de l’Ajuntament va interposar el 2013.

La treballadora va interposar un recurs després que, l’abril de 2013, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès acordés declarar finalitzada la seva relació funcionarial interina amb l’Ajuntament en l’àrea d’urbanisme. Aquest recurs va ser resolt a favor de la treballadora, amb sentència ferma, a finals de 2017:

“Es condemna l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a abonar a la recorrent les sumes corresponents als salaris deixats de percebre des del dia 25 d’abril de 2013 fins al 30 d’octubre de 2013, minorats en les sumes percebudes en concepte de desocupació durant el període, totes elles considerades brutes; igualment, es condemna l’Ajuntament demandat a abonar a la recorrent l’import de les pagues extraordinàries reclamades de desembre de 2012 i juny i desembre de 2013. Tot l’anterior amb les minoracions degudes per quotes de la Seguretat Social i IRPF, havent l’Ajuntament de procedir a les regularitzacions oportunes, i a més meritant les sumes finals l’interès legal del diner des que havien de ser abonades fins al seu efectiu ingrés”.

El 7 de febrer de 2019 el Ple Extraordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar l’acceptació de la sentència judicial, tot i que en aquell moment no se sabia l’import exacte a abonar. Per això també es va aprovar que, en el moment que es disposés de l’import exacte, s’aprovaria el pagament per Junta de Govern. Així, la Junta de Govern, reunida el 9 de setembre de 2019, ha aprovat el pagament d’11.520,94€, que es desglossen de la següent manera: 7.265,95€ corresponents a les quotes de la Seguretat Social de la treballadora; 2.543,08€ de recàrrec i 1.711,91€ d’interessos de demora.

Val a dir que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès també haurà d’abonar les nòmines de la treballadora corresponents al període que va del moment en què se la va acomiadar fins al moment que sentència ha estat ferma. Quan l’Ajuntament compti amb l’import exacte a abonar, s’aprovarà el pagament.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno celebrada el 9 de septiembre ha aprobado el pago de la deuda generada con la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con la sentencia del recurso contencioso que una trabajadora del Ayuntamiento interpuso en 2013.

La trabajadora interpuso un recurso después que, en abril del 2013, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès acordase declarar finalizada su relación funcionarial interina con el Ayuntamiento en el área de urbanismo. Este recurso fue resuelto a favor de la trabajadora, con sentencia firme, a finales del 2017:

 “Se condena al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a abonar a la recurrente las sumas correspondientes a los salarios dejados de percibir desde el día 25 de abril del 2013 hasta el 30 de octubre del 2013, minorados en las sumas percibidas en concepto de desocupación durante el periodo, todas ellas consideradas brutas; igualmente, se condena al Ayuntamiento demandado a abonar a la recurrente el importe de las pagas extraordinarias reclamadas de diciembre del 2012 y junio y diciembre del 2013. Todo lo anterior con las minoraciones debidas por cuotas de Seguridad Social e IRPF, debiendo el Ayuntamiento proceder a las regularizaciones oportunas, y además meritando en las sumas finales el interés legal del dinero desde que debían ser abonadas hasta su efectivo ingreso”.

El 7 de febrero de 2019 el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó la aceptación de la sentencia judicial, aunque en aquel momento no se sabía el importe exacto a abonar. Por eso también se aprobó que, en el momento que se dispusiera del importe exacto, se aprobaría el pago por Junta de Gobierno. Así, la Junta de Gobierno, reunida el 9 de septiembre del 2019, ha aprobado el pago de 11.520,94€, que se desglosan de la siguiente manera: 7.265,95€ correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social de la trabajadora; 2.543,08€ de recargo y 1.711,91€ de intereses de demora.

Cabe decir que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès también deberá abonar las nóminas de la trabajadora correspondientes al periodo que va del momento en que se la despidió hasta el momento que la sentencia ha sido firme. Cuando el Ayuntamiento cuente con el importe exacto a abonar, se aprobará el pago.