L’Ajuntament destinarà els 23.445,64€ provinents del cànon d’Aqualia dels anys 2017 i 2018 a inversions en la xarxa d’aigua

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès destinarà 23.445,64€, provinents del cànon d’Aqualia dels anys 2017 i 2018, a inversions en la xarxa d’aigua.

La clàusula 3ª del contracte per a la gestió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram de la Bisbal del Penedès que l’any 2009 es va signar entre Aqualia Gestión del Agua SA i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès correspon al ‘Cànon de la concessió i import a satisfer’ i forma part del ‘Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que regeix l’adjudicació pel procediment obert de la concessió de la gestió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram’. Aquesta clàusula estableix que “El cànon de la concessió s’obtindrà com a resultat d’aplicar als m3 facturats durant l’any, una quantitat de 0,04€/m3. El concessionari, si ho considera convenient, podrà posar una altra quantitat.”

Després que Aqualia hagi presentat les liquidacions dels anys 2017 i 2018, la Junta de Govern del 26 d’agost de 2019 les ha aprovat. La suma de 23.445,64€ es desglossa de la següent manera:

-Durant el 2017 s’han facturat 287.285 m3 i correspon un cànon d’11.491,40€.

-Durant el 2018 s’han facturat 298.856 m3 i correspon un cànon d’11.954,24€.

Ara l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès estudiarà en quines actuacions en la xarxa d’aigua invertirà l’import obtingut del cànon de la concessió.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès destinará 23.445,64€, provenientes del canon de Aqualia de los años 2017 y 2018, a inversiones en la red de agua.

La cláusula 3ª del contrato para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la Bisbal del Penedès que el año 2009 se firmó entre Aqualia Gestión del Agua SA y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès corresponde al “Canon de la concesión e importe a satisfacer’ y forma parte del ‘Pliego de cláusulas económicas y administrativas particulares que rige la adjudicación por el procedimiento abierto de la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado’. Esta cláusula establece que “El canon de la concesión se obtendrá como resultado de aplicar a los m3 facturados durante el año, una cantidad de 0,04€/m3. El concesionario, si lo considera conveniente, podrá poner otra cantidad”.

Después que Aqualia haya presentado las liquidaciones de los años 2017 y 2019, la Junta de Gobierno del 26 de agosto del 2019 las ha aprobado. La suma de 23.445,64€ se desglosa de la siguiente manera:

-Durante el 2017 se han facturado 287.285 m3 y corresponde un canon de 11.491,40€.

-Durante el 2018 se han facturado 298.856 m3 y corresponde un canon de 11.954,24€.

Ahora el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès estudiará en que actuaciones en la red de agua invertirá el importe obtenido de la concesión.