Aquest dimarts 30 de juliol ha tingut lloc la Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2018

COMISSIO DE COMPTES 20199

Aquest dimarts 30 de juliol, a les 13h, ha tingut lloc la Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2018 amb l’objectiu d’examinar, estudiar i informar del Compte General anual del Pressupost de l’Ajuntament en compliment del que disposa la Llei¹ i el ROM. La Comissió, que es convoca amb quinze dies d’antelació perquè els regidors i les regidores puguin consultar la documentació de l’expedient, està integrada per un membre de cada grup polític de la Corporació amb vot ponderat, en aquest cas:

-Feliu Gil en representació de Compromís amb la Bisbal (6 vots ponderats)

-Daniel Caballero en representació del PSC (2 vots ponderats)

-Xavier Faura en representació d’Units per la Bisbal-FIC (1 vot ponderat)

-Maguy Antolín en representació d’Ara la Bisbal (1 vot ponderat)

-Sílvia Monfort en representació d’ERC-AM (1 vot ponderat)

De la Comissió també en prenen part l’alcaldessa Agnès Ferré com a presidenta, la secretària municipal i la tresorera municipal.

Val a dir que, aquest dimarts, s’han absentat de la Comissió de Comptes, amb la justificació corresponent, els regidors Xavier Faura i Maguy Antolín.

La Comissió Especial de Comptes ha aprovat el Compte General de l’exercici 2018 amb 9 vots ponderats a favor: Compromís amb la Bisbal (6 vots), PSC (2 vots) i ERC-AM (1 vot). El Compte General de l’exercici 2018 es publicarà, pròximament, al BOP i al tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès [http://bisbalpenedes.eadministracio.cat] i es podrà consultar, en línia o de forma presencial, durant un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’Edicte, i vuit dies més després de la publicació al BOP. Durant el període d’exposició pública es podran presentar reclamacions, objeccions i observacions i, aquestes, hauran de ser examinades per la Comissió, prèvia pràctica de les comprovacions oportunes, per a l’emissió d’un nou informe que seria elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o objeccions formulades, a votació plenària.

Val a dir que, durant el transcurs de la Comissió Especial de Comptes s’ha comptat amb la presència de dos dels bisbalencs que han estat seleccionats per participar en l’Auditoria Ciutadana. Ambdós, igual que els altres vuit seleccionats, han tingut accés a documentació relacionada amb la comptabilitat de l’Ajuntament, com ara factures, així com han rebut un dossier amb el pressupost de l’any 2018 i la Memòria del Model Compte General de l’any 2018.

El pressupost de l’any 2018 ascendia a 4.854.927,02€. A la finalització de l’exercici:

            -Hi va haver un superàvit pressupostari de 222.904,00€

            -El coeficient de deute viu va ser del 40,47%

            -El període mig de pagament era de 19,17 dies

            -Es complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

            -No es complia amb la regla de la despesa, a causa de l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon. Això va fer que la despesa corresponent a les quotes que s’han d’abonar als propietaris no es poguessin restar de la regla de la despesa. Es tracta d’un incompliment puntual per un efecte extern a l’Ajuntament i, tal com indica l’article 21 de la LOEPSF (Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera) en cas d’incompliment d’alguns dels paràmetres citats, cal elaborar un pla econòmic – financer que permeti, en aquest any o l’any vinent, complir tots els objectius. En aquest cas, en tractar-se d’un incompliment puntual, quedarà resolt el 2019 i, per tant, ja es compliran tots els requisits i no cal aplicar cap mesura correctora. És per això que el passat 4 de juliol de 2019, al Ple extraordinari, es va aprovar un pla econòmic – financer que especificava que, sense aplicar cap mesura correctora, ja es complirien els requisits d’estabilitat pressupostària per als anys 2019 i 2020.


COMISSIO DE COMPTES 20199

CASTELLANO | Este martes 30 de julio, a las 13h, ha tenido lugar la Comisión Especial de Cuentas del Ejercicio 2018 con el objetivo de examinar, estudiar e informar de la cuenta General anual del Presupuesto del Ayuntamiento en cumplimiento de lo que dispone la Ley¹ y el ROM. La Comisión, que se convoca con quince días de antelación para que los concejales y las concejalas puedan consultar la documentación del expediente, está integrada por un miembro de cada grupo político de la Corporación con voto ponderado, en este caso:

            -Feliu Gil en representación de Compromís amb la Bisbal (6 votos ponderados)

            -Daniel Caballero en representación del PSC (2 votos ponderados)

            -Xavier Faura en representación de Units per la Bisbal-FIC (1 voto ponderado)

            -Maguy Antolín en representación de Ara la Bisbal (1 voto ponderado)

            -Silvia Monfort en representación de ERC-AM (1 voto ponderado)

De la Comisión también toman parte la alcaldesa Agnès Ferré como presidenta, la secretaria municipal y la tesorera municipal.

Cabe decir que, este martes, se han ausentado de la Comisión de Cuentas, con la justificación correspondiente, los concejales Xavier Faura y Maguy Antolín.

La Comisión Especial de Cuentas ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2018 con 9 votos ponderados a favor: Compromís amb la Bisbal (6 votos), PSC (2 votos) y ERC-AM (1 voto). La Cuenta General del ejercicio 2018 se publicará, próximamente, en el BOP y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès [http://bisbalpenedes.eadministracio.cat] y se podrá consultar, en línea o de forma presencial, durante un plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del Edicto, y ocho días más después de la publicación en el BOP. Durante el periodo de exposición pública se podrán presentar reclamaciones, objeciones y observaciones y, estas, deberán ser examinadas por la Comisión, previa práctica de las comprobaciones oportunas, para la emisión de un nuevo informe que sería elevado, junto con las objeciones, reclamaciones u objeciones formuladas, a votación plenaria.

Cabe decir que, durante el transcurso de la Comisión Especial de Cuentas se ha contado con la presencia de dos de los bisbalencs que han sido seleccionados para participar en la Auditoría Ciudadana. Ambos, igual que los otros ocho seleccionados, han tenido acceso a documentación relacionada con la contabilidad del Ayuntamiento, como por ejemplo facturas, así como han recibido un dossier con el presupuesto del año 2018 y la Memoria del Modelo Cuenta General del año 2018.

El presupuesto del año 2018 ascendía a 4.854.927,02€. A la finalización del ejercicio:

            -Hubo un superávit presupuestario de 222.904,00€.

            -El coeficiente de deuda viva fue del 40,47€.

            -El periodo medio de pago era de 19,17 días.

            -Se cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

            -No se cumplía con la regla del gasto, a causa del atraso de las obras realizadas por Fecsa-Endesa para incrementar la potencia eléctrica en el polígono. Esto hizo que el gasto correspondiente a las cuotas que se deben abonar a los propietarios no se pudiesen restar de la regla del gasto. Se trata de un incumplimiento puntual por un efecto externo al Ayuntamiento y, tal como indica el artículo 21 de la LOEPSF (Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera) en caso de incumplimiento de algunos de los parámetros citados, hay que elaborar un plan económico – financiero que permita, en este año o el año que viene, cumplir todos los objetivos. En este caso, en tratarse de un incumplimiento puntual, quedará resuelto en el 2019 y, por lo tanto, ya se cumplirán todos los requisitos y no hay que aplicar ninguna medida correctora. Es por este motivo que el pasado 4 de julio del 2019, en el Pleno extraordinario, se aprobó un plan económico – financiero que especificaba que, sin aplicar ninguna medida correctora, ya se cumplirían los requisitos de estabilidad presupuestaria para los años 2019 y 2020.

 

¹ Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Ley 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Régimen Local, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y DL 2/2003, del 28 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya.