La Junta de Govern local ha aprovat inicialment el projecte executiu de les obres de substitució de la xarxa de sanejament del col·lector del Priorat

La Junta de Govern local ha aprovat, inicialment, el projecte executiu de les obres de substitució de la xarxa de sanejament del col·lector del Priorat, aquest dilluns 8 de juliol.

L’obra té un cost total de 84.961,44€ amb IVA inclòs i, una vegada comenci, tindrà una durada d’entre 8 i 10 mesos. Segons l’alcaldessa Agnès Ferré, “la intervenció és complexa per la quantitat de metres d’obra i per la dificultat del terreny”.

A finals del mes de febrer de 2019 l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció PAM per un import de 74.013€ per dur a terme aquesta obra i el passat 27 de maig la Diputació va confirmar que subvencionaria l’obra amb el programa PAM-PEXI.

Ara el projecte executiu haurà d’estar en exposició pública durant 30 dies, i després, en cas que no es presentin al·legacions, es podrà aprovar el projecte de forma definitiva. Havent-se aprovat definitivament i amb la subvenció del PAM-PEXI concedida, ja es podran licitar les obres.

Amb aquestes obres se substituiran les canalitzacions principals del col·lector d’aigues residuals del cabal principal del Priorat de la Bisbal

L’objectiu d’aquesta intervenció és poder dur a terme les actuacions necessàries per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal del barri del Priorat de la Bisbal, ja que segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal i regidora d’Urbanisme “en l’actualitat no està en un bon estat de conservació i per això que cal fer una inversió per garantir-ne el bon funcionament”.

La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós i amb molt de desnivell, ple de pins i matolls, així com plantes arbustives. Per canviar aquest tram de clavegueram principal, cal:

-Desbrossar la zona boscosa per on transiten els trams de clavegueram (la part dels voltants i del tub, d’una longitud de 600m).

-Executar 600m de rasa pel nou col·lector de sanejament i els 14 pous de registre.

-Terraplenar i piconar la rasa i els pous amb terres adequades.

-Instal·lar el col·lector i pous per afluents residuals.

-Proves d’estanquitat (amb aigua) per comprovar la correcta instal·lació del conjunt de col·lector i pous.

-Execució de la protecció d’obra per al col·lector d’aigües de residuals. La rasa per on discorre el col·lector s’omplirà de la terra vegetal que s’hagi tret per fer la rasa. Damunt de la mateixa s’hi farà una capa de formigó per protegir la canalització.

-Connexió amb la xarxa de sanejament existent, deixant a partir d’aquell moment el tram existent fora de servei.

-Controls i proves finals d’instal·lació.

L’alcaldessa Agnès Ferré també ha volgut deixar constància que “en aquesta xarxa de clavegueram no s’ha fet cap inversió des que es va construir. Aquesta problemàtica de mal funcionament fa anys que hi és però fins ara no s’hi havia actuat i per això hem considerat que aquesta intervenció és prioritària i necessària”.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local ha aprobado, inicialmente, el proyecto ejecutivo de las obras de sustitución de la red de saneamiento del colector del Priorato, este lunes 8 de julio.

La obra tiene un coste total de 84.961,44€ con IVA incluido y, una vez empiece, tendrá una duración de entre 8 y 10 meses. Según la alcaldesa Agnès Ferré, “la intervención es compleja por la cantidad de metros de obra y por la dificultad del terreno”.

A finales del mes de febrero del 2019 el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès solicitó a la Diputació de Tarragona la subvención PAM por un importe de 74.013€ para llevar a cabo esta obra y el pasado 27 de mayo la Diputación confirmó que subvencionaría la obra con el programa PAM-PEXI.

Ahora el proyecto ejecutivo deberá estar en exposición pública durante 30 días, y después, en el caso que no se presenten alegaciones, se podrá aprobar el proyecto de forma definitiva. Habiéndose aprobado definitivamente y con la subvención PAM-PEXI concedida, ya se podrán licitar las obras.

Con estas obras se sustituirán las canalizaciones principales del colector de aguas residuales del cabal principal del Priorato de la Bisbal

El objetivo de esta intervención es poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para sustituir las canalizaciones principales del colector de aguas residuales del cabal principal del barrio del Priorato de la Bisbal, ya que según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal y concejala de Urbanismo “en la actualidad no está en un buen estado de conservación y por eso hay que hacer una inversión para garantizar su buen funcionamiento”. Ferré ha añadido que “en esta red de alcantarillado no se ha hecho ninguna inversión desde que se construyó. Esta problemática de mal funcionamiento hace años que está pero hasta ahora no se había actuado y por eso hemos considerado que esta intervención es prioritaria y necesaria”.

La red de alcantarillado de la parte alta del Priorato llega, en diferentes ramales o afluentes, a la canalización principal que está situada en medio de la riera natural que desciende hasta el fondo Manyé. Se trata de un terreno montañoso y con mucho desnivel, lleno de pinos y matojos, así como plantas arbustivas. Para cambiar este tramo de alcantarillado principal, es necesario:

-Desbrozar la zona boscosa por donde transitan los tramos de alcantarillado (la parte de los alrededores y del tubo, de una longitud de 600m).

-Ejecutar 600m de rasa por el nuevo colector de saneamiento y sus 14 pozos de registro.

-Terraplenar y apisonar la rasa y los pozos con las tierras adecuadas.

-Instalar el colector y pozos para afluentes residuales

-Pruebas de estanqueidad (con agua) para comprobar la correcta instalación del conjunto de colector y pozos.

-Ejecución de la protección de obra para el colector de aguas de residuales. La rasa por donde discurre el colector se llenará de la tierra vegetal que se haya sacado para hacer la rasa. Encima de la misma se hará una capa de hormigón para proteger la canalización.

-Conexión con la red de saneamiento existente, dejando a partir de aquel momento el tramo existente fuera de servicio.

-Controles y pruebas finales de instalación.

La alcaldesa Agnès Ferré también ha querido dejar constancia que “en esta red de alcantarillado no se ha hecho ninguna inversión desde que se construyó. Esta problemática de mal funcionamiento hace años que está pero hasta ahora no se había actuado y por eso hemos considerado que esta intervención es prioritaria y necesaria”.