Aquest dijous 4 de juliol ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dijous 4 de juliol ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’ha excusat l’absència de la regidora Sílvia Monfort (ERC-AM). Durant el Ple, s’han tractat els següents punts:

1.-Nomenament dels representants de la Corporació a l’AMTU (Associació de Municipis pel Transport Urbà).

En el Ple ordinari del 17 de desembre de 2017 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a l’AMTU, una associació de municipis que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya. Aquesta entitat dóna suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic. La quota d’associat a l’AMTU ascendeix a 472€ per a l’any 2019.

Al desembre, quan es va aprovar l’adhesió a l’entitat, es va nomenar com a representant de l’Ajuntament a l’assemblea de l’Associació l’alcaldessa Agnès Ferré i com a suplent a la primera tinent d’alcaldia i regidora, Judith Vidal. Al Ple es proposa nomenar la mateixa representant i la mateixa suplent.

S’aprova.

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6) i Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1)

Vots en contra: 0

Abstencions: PSC (2) i Ara la Bisbal (1)

2.-Delegacions de Competències del Ple a la Junta de Govern Local

Aquest punt forma part dels Plens constitutius dels Ajuntaments. Hi ha determinades competències del Ple que són delegables a la Junta de Govern Local. Es proposa tirar endavant aquesta delegació de competències. Aquesta mateixa proposta es va aprovar també a l’inici del mandat 2015-2019.

S’aprova.

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra: Ara la Bisbal (1)

Abstencions: PSC (2) i Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1)

 

3.-Festes Locals any 2020

Es proposa que les festes locals per al 2020 siguin el 23 d’abril (Sant Jordi) i el 14 d’agost, amb motiu de la Festa Major.

S’aprova.

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

4.-Aprovació dels models de declaració de béns i activitats

Els càrrecs electes, abans de prendre possessió, al final del mandat o si hi ha renúncia al càrrec, han d’omplir uns models de declaració de béns i activitats. Es proposa aprovar uns models més simples i fàcils d’emplenar que els que hi havia en el mandat anterior.

S’aprova.

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

5.-Pla econòmic i financer 2019

En el Ple extraordinari del 18 de març de 2019 es va donar compte de l’informe d’intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària del tancament de l’any 2018.

El tancament i liquidació de l’execució del pressupost del 2018:

-Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària

-Compleix el límit de deute

-No compleix amb la regla de la despesa a causa de l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon. Això ha fet que la despesa corresponent a les quotes que han d’abonar els propietaris no es pugui restar de la regla de la despesa.

Com que l’article 21 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determina que, en cas d’incompliment d’alguns paràmetres (en el cas de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, el de la regla de la despesa) s’ha d’elaborar un pla econòmic-financer que permeti, en aquest any o l’any vinent, complir tots els objectius, es portava a aprovació, al Ple, el pla econòmic-financer, que recollia que, sense aplicar cap mesura correctora, ja es complirien els requisits d’estabilitat pressupostària per als anys 2019 i 2020.

Al Ple del 18 d’abril de 2019 es va elevar la proposta d’aprovació del pla econòmic i financer però no es va aprovar. Ara s’ha tornat a portar al Ple la proposta.

S’aprova.

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra: 0

Abstencions:  PSC (2), Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

 

6.-Aprovació del superàvit 2018

En el Ple del 18 d’abril de 2019 no va prosperar l’aprovació del superàvit de 2018. El superàvit és la quantitat econòmica positiva resultant de la diferència entre els ingressos i les despeses, és a dir, l’excés de l’haver sobre el deure. El superàvit de 2018 ascendeix a 222.904€.

Ara s’ha tornat a elevar al Ple aquesta proposta i, en un Ple posterior, es proposarà la seva distribució.

S’aprova.

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

Vots en contra: 0

Abstencions:  0

 

7.-Nomenament membres Junta de Govern Local

Es dóna compte del Decret número 464, de 21 de juny, en el qual es nomena com a membres de la Junta de Govern local a:

-Judith Vidal Vilella, Leo Uceda Martín i Félix Villazán Ruiz.

En aquest Decret també s’estableix que les sessions ordinàries seran el primer i tercer dilluns de cada mes a les 19:00h.

 

8.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 460 i 470

Es dóna compte dels decrets 460 i 470, signats els dies 20 de juny i 1 de juliol, respectivament, de delegació especial de competències de les diferents regidories i amb els següents nomenaments:

 

Agnès Ferré Cañellas: Regidora de serveis centrals, Regidora d’hisenda, Regidora d’urbanisme i Regidora d’empresa i ocupació. 

Judith Vidal Vilella: Regidora de cultura i lleure, Regidora de turisme, Regidora de comerç i Regidora d’agricultura.

Leo Uceda Martín: Regidora d’ensenyament, Regidora d’enllumenat i del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram, Regidora de mobilitat i via pública, Regidora de medi ambient , Regidora de protecció animal i Regidora d’esports.

Feliu Gil Esteve: Regidor de sanitat, Regidor de festes i Regidor de barris.

Félix Villazán Ruíz: Regidor de seguretat ciutadana, Regidor de gestió de residus i Regidor de joventut.

Paqui Cepas García: Regidora de benestar social i habitatge, Regidora de gent gran i Regidora d’atenció a la ciutadania.

9.-Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 469

Es dóna compte del Decret d’alcaldia signat el 28 de juny de Delegació de competències d’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

 

10.-Grups Polítics municipals

Es posa en coneixement del Ple la creació dels grups polítics municipals que així ho han sol·licitat en temps i forma, per aquesta legislatura 2019/2023.

S’han constituït els següents grups municipals:

Compromís amb la Bisbal del Penedès, grup format pels 6 regidors de Compromís amb la Bisbal.

Portaveu: Judith Vidal

Suplent: Leo Uceda

PSC, grup format pels 2 regidors del PSC.

Portaveu: Dani Caballero

Suplent: José Ma Cuadros

Units per la Bisbal del Penedès – FIC, grup format per regidor d’Units per la Bisbal del Penedès – FIC.

Portaveu: Xavier Faura

Ara la Bisbal, grup format per la regidora d’Ara la Bisbal.

Portaveu: Maguy Antolín

ERC AM, grup format per la regidora d’ERC-AM.

Portaveu: Sílvia Monfort

 

11.-Donar compte Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels Decrets d’alcaldia signats entre el 24 d’abril i el 28 de juny.

 


CASTELLANO | Este jueves 4 de julio ha tenido lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se ha excusado la ausencia de la regidora Sílvia Monfort (ERC-AM). Durante el Pleno, se han tratado los siguientes puntos:

1.-Nombramiento de los representantes de la Corporación a la AMTU (Associació de Municipis pel Transport Urbà).

En el Pleno ordinario del 17 de diciembre del 2017 se aprobó la adhesión del Ayuntamiento a la AMTU, una asociación de municipios que trabaja para la mejora de la movilidad y de las infraestructuras de transporte público en Catalunya. Esta entidad da soporte técnico, jurídico y administrativo a sus asociados en materia de movilidad, infraestructuras y transporte público. La cuota de asociado de AMTU asciende a 472€ para el año 2019.

En diciembre, cuando se aprobó la adhesión a la entidad, se nombró como representante del Ayuntamiento en la asamblea de la Asociación a la alcaldesa Agnès Ferré y como suplente a la primera teniente de alcaldía y regidora, Judith Vidal. En el Pleno se propone nombrar la misma representante y la misma suplente.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6) i Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1)

Votos en contra: 0

Abstenciones: PSC (2) y Ara la Bisbal (1)

 

 

2.-Delegación de Competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local

Este punto forma parte de los Plenos constitutivos de los Ayuntamientos. Hay determinadas competencias del Pleno que son delegables a la Junta de Gobierno Local. Se propone sacar adelante esta delegación de competencias. Esta misma propuesta se aprobó también al inicio del mandato 2015-2019.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Votos en contra: Ara la Bisbal (1)

Abstenciones: PSC (2) y Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1)

 

3.-Fiestas Locales año 2020

Se propone que las fiestas locales para el 2020 sean el 23 de abril (Sant Jordi) y el 14 de agosto, con motivo de la Fiesta Mayor.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

 

 

 

 

4.-Aprobación de los modelos de declaración de bienes y actividades

Los cargos electos, antes de tomar posesión, al final del mandato o si hay renuncia al cargo, deben rellenar unos modelos de declaración de bienes y actividades. Se propone aprobar unos modelos más simples y fáciles de rellenar que los que había en el mandato anterior.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

 

 

5.-Plan económico y financiero 2019

En el Pleno extraordinario del 18 de marzo del 2019 se dio cuenta del informe de intervención relativo al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria del cierre del año 2018.

El cierre y liquidación de la ejecución del presupuesto del 2018:

-Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

-Cumple el límite de deuda.

-No cumple con la regla del gasto a causa del retraso en las obras realizadas por Fecsa-Endesa para incrementar la potencia eléctrica en el polígono. Esto ha hecho que el gasto correspondiente a las cuotas que deben abonar los propietarios no se pueda restar de la regla del gasto.

En tanto que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina que, en caso de incumplimiento de algunos parámetros (en el caso del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, el de la regla del gasto) se debe elaborar un plan económico financiero que permita, en este año o el que viene, cumplir todos los objetivos, se llevaba a aprobación al Pleno, el plan económico-financiero, que recogía que, sin aplicar ninguna medida correctora, ya se cumplirían los requisitos de estabilidad presupuestaria para los años 2019 y 2020.

En el Pleno del 18 de abril del 2019 se elevó la propuesta de aprobación del plan económico y financiero pero no se aprobó. Ahora se ha vuelto a llevar al Pleno la propuesta.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Votos en contra: 0

Abstenciones: PSC (2), Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

 

6.-Aprobación del superávit 2018

En el Pleno del 18 de abril del 2019 no prosperó la aprobación del superávit del 2018. El superávit es la cantidad económica positiva resultante de la diferencia entre los ingresos y los gastos, es decir, el exceso del haber sobre el deber. El superávit del 2018 asciende a 222.904€.

Ahora se ha vuelto a elevar al Pleno esta propuesta y, en un Pleno posterior, se propondrá su distribución.

Se aprueba.

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal del Penedès – FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

 

 

 

7.-Nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta del Decreto número 464, de 21 de junio, en el que se nombra como miembros de la Junta de Gobierno local a:

-Judith Vidal Vilella, Leo Uceda  Martín y Félix Villazán Ruiz.

En este Decreto también se establece que las sesiones ordinarias serán el primer y tercer lunes de cada mes a las 19:00h.

 

8.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía núm. 460 y 470.

Se da cuenta de los decretos 460 y 470, firmados los días 20 de junio y 1 de julio, respectivamente, de delegación especial de competencias de las diferentes concejalías y con los siguientes nombramientos:

 

Agnès Ferré Cañellas: Regidora de servicios centrales, Regidora de hacienda, Regidora de Urbanismo y Regidora de Empresa y Ocupación.

Judith Vidal Vilella: Regidora de Cultura y Ocio, Regidora de Turismo, Regidora de Comercio y Regidora de Agricultura.

Leo Uceda Martín: Regidora de Educación, Regidora de Alumbrado y del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, Regidora de Mobilidad y Vía Pública, Regidora de Medio Ambiente, Regidora de Protección Animal y Regidora de Deportes.

Feliu Gil Esteve: Regidor de Sanidad, Regidor de Fiestas y Regidor de Barrios.

Félix Villazán Ruiz: Regidor de Seguridad Ciudadana, Regidor de Gestión de Residuos y Regidor de Juventud.

Paqui Cepas García: Regidora de Bienestar Social y Vivienda, Regidora de la Gente Mayor y Regidora de Atención a la Ciudadanía.

9.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía núm. 469

Se da cuenta del Decreto de alcaldía firmado el 28 de junio de Delegación de competencias de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local.

 

10.-Grupos Políticos municipales

Se pone en conocimiento del Pleno la creación de los grupos políticos municipales que así lo han solicitado en tiempo y forma, para esta legislatura 2019/2023.

Se han constituido los siguientes grupos municipales:

 

Compromís amb la Bisbal del Penedès, grupo formado por los 6 concejales de Compromís amb la Bisbal.

Portavoz: Judith Vidal

Suplente: Leo Uceda

PSC, grupo formado por los 2 concejales del PSC.

Portavoz: Dani Caballero

Suplente: José Ma Cuadros

Units per la Bisbal del Penedès – FIC, grupo pormado por el concejal de Units per la Bisbal del Penedès – FIC.

Portavoz: Xavier Faura

Ara la Bisbal, grupo formado por la regidora de Ara la Bisbal. 

Portavoz: Maguy Antolín

ERC AM, grupo formado por la regidora d’ERC.

Portavoz: Sílvia Monfort

 

11.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.

Se da cuenta de los Decretos de alcaldía firmados entre el 24 de abril y el 28 de junio.