El proper dijous 4 de juliol a les 20:30h tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Ple investidura

El proper dijous 4 de juliol, a les 20:30h, tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb els següents punts a l’ordre del dia:

1.-Nomenament dels representants de la Corporació a l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat Urbana).

2.-Delegacions de Competències del Ple a la Junta de Govern.

3.-Festes Locals any 2020.

4.-Aprovació dels models de declaració de béns i activitats.

5.-Pla econòmic i financer 2019.

6.-Distribució del superàvit 2018.

7.-Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local. Donar compte del Decret núm. 464.

8.-Delegació especial de competències. Donar compte dels Decrets d’alcaldia núm. 460 i 470.

9.-Delegacions de l’alcaldia en la Junta de Govern Local. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 469.

10.-Constitució dels grups polítics municipals

11.-Donar compte dels Decrets d’alcaldia


CASTELLANO | El próximo jueves 4 de julio, a las 20:30h, tendrá lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con los siguientes puntos en el orden del día:

1.-Nombramiento de los representantes de la Corporación en la AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat Urbana).

2.-Delegaciones de Competencias del Pleno a la Junta de Gobierno.

3-Fiestas Locales año 2020.

4.-Aprobación de los modelos de declaración de bienes y actividades.

5.-Plan económico y financiero 2019.

6.-Distribución del superávit 2018.

7.-Nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local. Dar cuenta del Decreto núm. 464.

8.-Delegación especial de competencias. Dar cuenta de los Decretos de alcaldía núm. 460 y 470.

9.-Delegaciones de alcaldía en la Junta de Gobierno Local. Dar cuenta del Decreto de alcaldía núm. 469.

10.-Constitución de los grupos políticos municipales.

11.-Dar cuenta de los Decretos de alcaldía.