El projecte Integra’ls forma 42 persones i n’insereix 15 durant els primers 6 mesos de vida

FOTO ACTE INTEGRA'LS 1

El passat divendres el Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès va acollir un acte de balanç del projecte Integra’ls de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, la Federació Empresarial del Gran Penedès i la Fundació Santa Teresa. L’acte va servir per fer balanç dels primers 6 mesos de funcionament d’aquest projecte que té l’objectiu d’integrar laboralment persones amb dificultats físiques, intel·lectuals, mentals o socials als polígons industrials de la Bisbal del Penedès.

Durant la presentació, la tècnica d’ocupació del SOM Bisbal, Arantzazu Longares, va explicar que “durant aquests primers mesos s’han entrevistat un total de 51 persones, de les quals 42 han rebut formació i 15 han estat inserides al món laboral. D’aquestes, dues persones s’han inserit al sector indústria i 13 persones al sector serveis”. La tècnica d’ocupació va explicar que “aquesta diferència entre les 51 persones entrevistades i les 42 que van rebre formació es deu al fet que, de vegades, les persones que han estat entrevistades han trobat feina o, pel motiu que sigui, no poden o no volen fer la formació”.  Arantzazu Longares va afegir que, durant la presentació del projecte el passat novembre, els impulsors del projecte ens vam marcar l’objectiu d’inserir 50 persones en un període de dos anys. De moment, en el primer semestre, se n’han inserit 15, el que suposa l’assoliment d’un 30% de l’objectiu.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i regidora d’Ocupació, Agnès Ferré, va explicar que “des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va voler fer un projecte diferent, no pel fet que fos un projecte diferent, sinó pel fet que vam detectar les necessitats especials que hi havia a la comarca i al municipi i vam pensar de quina manera podríem ajudar a integrar les persones al món laboral”. Ferré va afegir que “es tracta d’un projecte personalitzat a cada empresa, cada lloc de treball i cada persona i, el fet de no estar lligat a cap subvenció i beure de recursos propis, permet que pugui ser molt flexible”. Ferré va explicar que, abans de la presentació del projecte, tant l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès com la FEGP i la Fundació Santa Teresa vam estar treballant braç a braç per crear-lo i fer-lo realitat i, ara com ara, aquesta feina de comunicació i coordinació, continua. D’altra banda, la batllessa bisbalenca també va voler agrair la formació feta per la Cambra de Comerç a la Bisbal del Penedès que, segons Agnès Ferré, “ha estat una eina clau per al projecte”.

El secretari general de la FEGP, Isidre Also, va posar èmfasi en el fet que “cada vegada més es parla de coses sense ànima i nosaltres estem fent un projecte de polígons Inclusius, que és just el contrari”. Also es va mostrar satisfet quan va explicar que, durant aquests mesos, “altres ajuntaments ens han demanat de quina manera els podem ajudar o si els podem fer una tutela” i va afegir que “les entitats que s’afegeixin ara podran fer que el projecte es pugui expandir”. Also va destacar el fet que es tracti d’un projecte inclusiu, que permet que es comenci a explicar i a entendre aquest concepte arreu del territori.

Per la seva banda, José Carlos Eiriz, director de la Fundació Santa Teresa, va expressar que “té sentit explicar el projecte al cap d’uns mesos i compartir el que s’ha fet és una manera d’incentivar el projecte i aconseguir els objectius marcats”. Quant als objectius, Eiriz va destacar que “l’objectiu principal del projecte és que moltes persones puguin obtenir un lloc de treball i tenir una vida més digna”.

Pel que fa a les novetats, durant l’acte es va explicar que s’està redissenyant el projecte a mesura que es mantenen converses amb empreses, la qual cosa permet que el projecte sigui flexible i hi puguin tenir cabuda molts tipus d’empresa. D’altra banda es va anunciar que s’està treballant amb una nova formació amb el projecte Incorpora de la Caixa sobre competències transversals, ja que segons va explicar Arantzazu Longares, “normalment la formació relacionada amb el coaching s’ofereix als alts càrrecs i nosaltres creiem que seria interessant oferir-la també als càrrecs inferiors dins de la jerarquia empresarial i capacitar així les persones en competències personals i de lideratge”. D’altra banda, també es va explicar que al juliol i al setembre s’inseriran més persones als polígons industrials de la Bisbal del Penedès en el marc del projecte Integra’ls.


FOTO ACTE INTEGRA'LS 2

CASTELLANO | El viernes pasado el Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès acogió un acto de balance del proyecto Integra’ls del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, la Federació Empresarial del Gran Penedès y la Fundació Santa Teresa. El acto sirvió para hacer balance de los primeros 6 meses de funcionamiento de este proyecto que tiene el objetivo de integrar laboralmente a personas con dificultades físicas, intelectuales, mentales o sociales en los polígonos industriales de la Bisbal del Penedès.

Durante la presentación, la técnica de ocupación del SOM Bisbal, Arantzazu Longares, explicó que “durante estos primeros meses se ha entrevistado a un total de 51 personas, de las cuales 42 han recibido formación y 15 han sido insertadas en el mundo laboral. De estas, dos personas han sido insertadas en el sector industria y 13 en el sector servicios”. La técnica de ocupación explicó que “esta diferencia entre las 51 personas entrevistadas y las 42 que recibieron formación se debe al hecho que, a veces, las personas que han sido entrevistadas han encontrado trabajo o, por el motivo que sea, no pueden o no quieren hacer la formación”. Arantzazu Longares añadió que, durante la presentación del proyecto el pasado mes de noviembre, los impulsores nos marcamos el objetivo de insertar a 50 personas en un periodo de dos años. De momento, en el primer semestre, se han insertado 15, lo que supone haber alcanzado un 30% del objetivo.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès y regidora de Ocupación, Agnès Ferré, explicó que “desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se quiso hacer un proyecto diferente, no por el hecho que fuera un proyecto diferente, sino por el hecho que detectamos las necesidades especiales que había en la comarca y en el municipio y pensamos de qué manera podríamos ayudar a integrar a las personas en el mundo laboral”. Ferré añadió que “se trata de un proyecto personalizado para cada empresa, cada puesto de trabajo y cada persona y, el hecho de no estar atado a ninguna subvención y beber de recursos propios, permiteq ue pueda ser muy flexible”. Ferré explicó que, antes de la presentación del proyecto, tanto el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès como la FEGP y la Fundación Santa Teresa estuvimos trabajando codo con codo para crearlo y hacerlo realidad y, hoy en día, este trabajo de comunicación y coordinación, continúa. Por otro lado, la alcaldesa bisbalenca también quiso agradecer la formación hecha por la Cambra de Comerç en la Bisbal del Penedès que, según Agnès Ferré, “ha sido una herramienta clave para el proyecto”.

El secretario general de la FEGP, Isidre Also, puso énfasis en el hecho que “cada vez más se habla de cosas sin alma y nosotros estamos haciendo un proyecto de polígonos Inclusivos, que es justo lo contrario”. Also se mostró satisfecho cuando explicó que, durante estos meses, “otros ayuntamientos nos han pedido de qué manera les podemos ayudar o podemos tutelarlos” y añadió que “las entidades que se añadan ahora podrán hacer que el proyecto se pueda expandir”. Also destacó el hecho que se trate de un proyecto inclusivo, que permite que se empiece a explicar y a entender este concepto a lo largo del territorio.

Por su parte, José Carlos Eiriz, director de la Fundació Santa Teresa, expresó que “tiene sentido explicar el proyecto al cabo de unos meses y compartir lo que de ya se ha hecho es una forma de incentivar el proyecto y conseguir los objetivos marcados”. En cuanto a los objetivos, Eiriz destacó que “el objetivo principal del proyecto es que muchas personas puedan obtener un puesto de trabajo y tener una vida más digna”.

Respecto a las novedades, durante el acto se explicó que se está rediseñando el proyecto a medida que se mantienen conversaciones con empresas, la cual cosa permite que el proyecto sea flexible y puedan tener cabida muchos tipos de empresa. Por otro lado se anunció que se está trabajando con una nueva formación con el proyecto Incorpora de la Caixa sobre competencias transversales, ya que según explicó Arantzazu Longares, “normalmente la formación relacionada con el coaching se ofrece a altos cargos y nosotros creemos que sería interesante ofrecerla también a los cargos inferiores dentro de la jerarquía empresarial y capacitar así a las personas en competencias personales y de liderazgo”. Por otro lado, también se explicó que en julio y en septiembre se insertará a más personas en los polígonos industriales de la Bisbal del Penedès en el marco del proyecto Integra’ls.

arantzazu acte integra'ls