L’alcaldessa Agnès Ferré signa el decret de delegació de competències als regidors i regidores de l’equip de govern

equip de govern 2019-2023

L’alcaldessa Agnès Ferré ha signat el Decret de nomenament de delegacions específiques als regidors i regidores de l’equip de govern amb la finalitat de gestionar els assumptes o serveis determinats de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

La distribució de les diferents àrees entre els membres de l’equip de govern queda de la següent manera:

Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa

Regidora de Serveis centrals: secretaria, contractació, recursos humans, informàtica i comunicació.

Regidora d’Hisenda: administració financera i hisenda municipals, planificació econòmico financera, elaboració, gestió i execució del pressupost municipal.

Regidora d’Urbanisme: planificació urbanística, serveis urbanístics i patrimoni municipal.

Regidora d’Empresa i ocupació: polítiques d’ocupació a través del SOM Bisbal, projecte Integra’ls, relació amb les empreses del polígon industrial i projectes i convenis amb altres organismes i institucions.  

 

Judith Vidal Vilella, 1ra tinent alcalde

Regidora de Cultura i lleure: polítiques culturals i de lleure, organització del Centre Municipal de Cultura, del servei de biblioteca municipal i dels casals d’estiu i de Nadal, així com relació amb les entitats culturals del municipi.

Regidora de Turisme: polítiques de turisme, relació amb les empreses i entitats turístiques i enoturístiques i representació de l’Ajuntament al Consorci d’Enoturisme del Penedès.

Regidora de Comerç: polítiques de potenciació del comerç local i de campanyes relacionades amb aquesta àrea, com ara el «xec nadó».

Regidora d’Agricultura: polítiques d’acompanyament i suport a l’agricultura i relació amb els ens i empreses del sector primari.

 

Leo Uceda Martín, 2na tinent alcalde

Regidora d’Ensenyament: polítiques de gestió i millora de la llar d’infants municipal, l’escola municipal de música i l’escola d’idiomes i representació de l’Ajuntament als consells escolars de l’escola Ull de Vent i de l’institut Coster de la Torre.

Regidora d’Enllumenat i del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram: coordinació i seguiment de la gestió i manteniment de la xarxa d’aigües i clavegueram.

Regidora de Mobilitat i via pública.

Regidora de Medi ambient: polítiques de medi ambient i sostenibilitat ambiental, gestió i millora dels camins i de les franges forestals.

Regidora de Protecció animal: polítiques de protecció animal, gestió de les colònies de gats i ordenances relacionades amb aquest assumpte.

Regidora d’Esports: polítiques d’esports, desenvolupament del poliesportiu municipal i relació amb les entitats esportives del municipi.

 

Feliu Gil Esteve

Regidor de Sanitat: polítiques de salut, coordinació del servei d’ambulàncies per a les festes i activitats organitzades per les entitats i associacions del municipi, coordinació del servei de podòleg al municipi i coordinació del servei de control de plagues.

Regidor de Festes: organització de la Festa Major d’estiu i la seva coordinació amb les entitats del municipi. Coordinació de les festes d’estiu de les urbanitzacions amb les associacions de veïns.

Regidor de Barris: relació i coordinació amb totes les associacions de veïns del municipi.

 

Félix Villazán Ruíz

Regidor de Seguretat ciutadana: polítiques de seguretat ciutadana al municipi, amb noves mesures i serveis de seguretat.

Regidor de Gestió de residus: polítiques de bona gestió de residus al municipi i coordinació del Punt Verd.

Regidor de Joventut: polítiques de suport als/les joves, responsable de la Cova Jove i coordinació amb Jove Baix Penedès.

 

Paqui Cepas García

Regidora de Benestar social i habitatge: polítiques de benestar social i d’habitatge, coordinació dels serveis socials juntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i gestió del Rebost solidari.

Regidora de Gent gran: polítiques de millora i ampliació dels serveis a la gent gran del municipi i gestió del Racó de la gent gran.

Regidora d’Atenció a la ciutadania: polítiques de transparència i participació de la ciutadania en la gestió municipal i millora i creació de nous serveis per a la relació entre la ciutadania i el Consistori.


equip de govern 2019-2023

CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré ha firmado el Decreto de nombramiento de delegaciones específicas a los concejales y concejalas del equipo de gobierno con la finalidad de gestionar los asuntos o servicios determinados del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

La distribución de las diferentes áreas entre los miembros del equipo de gobierno queda de la siguiente manera:

Agnès Ferré Cañellas, alcaldesa

-Regidora de Servicios centrales: secretaría, contratación, recursos humanos, informática y comunicación.

-Regidora de Hacienda: administración financiera y hacienda municipales, planificación económicofinanciera, elaboración,  gestión y ejecución del presupuesto municipal.

-Regidora de Urbanismo: planificación urbanística, servicios urbanísticos y patrimonio municipal.

-Regidora de Empresa y ocupación: políticas de ocupación a través del SOM Bisbal, proyecto Integra’ls, relación con las empresas del polígono industrial y proyectos y convenios con otros organismos e instituciones.

 

Judith Vidal Vilella, 1a teniente de alcaldía

-Regidora de Cultura y Ocio: políticas culturales y de ocio, organización del Centre Municipal de Cultura, del servicio de biblioteca municipal y de los ‘casals d’estiu’ y de Navidad, así como relación con las entidades culturales del municipio.

-Regidora de Turismo: políticas de turismo, relación con las empresas y entidades turísticas y enoturísticas y representación del Ayuntamiento en el Consorci d’Enoturisme del Penedès.

-Regidora de Comercio: políticas de potenciación del comercio local y de campañas relacionadas con esta área, como por ejemplo el “Xec nadó”.

-Regidora de Agricultura: políticas de acompañamiento y soporte a la agricultura y relacion con los entes y empresas del sector primario.

 

Leo Uceda Martín, 2a teniente de alcaldía

-Regidora de Educación: políticas de gestión y mejora de la ‘llar d’infants’ municipal, la escuela municipal de música y la escuela de idiomas y representación del Ayuntamiento en los consejos escolares de la escuela Ull de Vent y del Instituto Coster de la Torre.

-Regidora de Alumbrado y del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado: coordinación y seguimiento de la gestión y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado.

-Regidora de Movilidad y vía pública.

-Regidora de Medio ambiente: políticas de medio ambiente y sostenibilidad ambiental, gestión y mejora de los caminos y de las franjas forestales.

-Regidora de Protección animal: políticas de protección animal, gestión de las colonias de gatos y ordenanzas relacionadas con este asunto.

-Regidora de Deportes: políticas de deportes, desarrollo del polideportivo municipal y relación con las entidades deportivas del municipio.

 

Feliu Gil Esteve

-Regidor de Sanidad: políticas de salud, coordinación del servicio de ambulancias para las fiestas y actividades organizadas por las entidades y asociaciones del municipio, coordinación del servicio de podólogo en el municipio y coordinación del servicio de control de plagas.

-Regidor de Fiestas: organización de la Fiesta Mayor de verano y su coordinación con las entidades del municipio. Coordinación de las fiestas de verano de las urbanizaciones con las asociaciones de vecinos.

-Regidor de Barrios: relación y coordinación con todas las asociaciones de vecinos del municipio.

 

Félix Villazán Ruiz

-Regidor de Seguridad ciudadana: políticas de seguridad ciudadana en el municipio, con nuevas medidas y servicios de seguridad.

-Regidor de Gestión de residuos: políticas de buena gestión de residuos en el municipio y coordinación del Punt Verd.

-Regidor de Juventud: políticas de soporte a los/las jóvenes, responsable de la Cova Jove y coordinación con Jove Baix Penedès.

 

Paqui Cepas García

-Regidora de Bienestar social y vivienda: políticas de bienestar social y vivienda, coordinación de los servicios sociales junto con el Consell Comarcal del Baix Penedès y gestión del Rebost solidari.

-Regidora de Gente Mayor: políticas de mejora y ampliación de los servicios a la gente mayor del municipio y gestión del Racó de la gent gran.

-Regidora de Atención a la ciudadanía: políticas de transparencia y participación de la ciudadanía en la gestión municipal y mejora y creación de nuevos servicios para la relación entre la ciudadanía y el Consistorio.