La Junta de Govern local ha aprovat els beneficiaris de les subvencions per a llibres escolars del curs 2018/2019

La Junta de Govern del 8 de març de 2019 ha aprovat els beneficiaris de les subvencions per a llibres escolars del curs 2018/2019.

Quant a l’escola de primària (de P3 a 6è), han sol·licitat la subvenció per a llibres escolars un total de 105 famílies, de les quals 85 han resultat beneficiàries perquè complien amb tots els requisits de la convocatòria de subvencions. L’import total que l’Ajuntament de la Bisbal abonarà és de 8.086,03€, dels quals 4.044,63€ seran satisfets en els pròxims dies i, la resta, al mes de juny, quan les famílies retornin els llibres perquè puguin ser reutilitzats al curs següent.

Quant a l’institut (de 1r d’ESO fins a 2n de BAT), han sol·licitat la subvenció per a llibres escolars un total de 71 famílies, de les quals 51 han resultat beneficiàries perquè complien amb tots els requisits de la convocatòria de subvencions. L’import total que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès abonarà és de 10.535,67€, que es pagaran en els pròxims dies.

Un total de 40 famílies, amb alumnes a l’escola o a l’institut, no han resultat beneficiàries perquè no complien els requisits: 39 famílies per incomplir un dels requisits de la llei de subvencions, que exigeix que les famílies han d’estar al corrent de pagament amb Hisenda, la Seguretat Social i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, i 1 família pel fet de no estar empadronada a la Bisbal del Penedès, un requisit que figurava a les bases de la subvenció.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 8 de marzo del 2019 ha aprobado los beneficiarios de las subvenciones para libros escolares del curso 2018/2019.

En cuanto a la escuela de primaria (de P3 a 6º), han solicitado la subvención para libros escolares un total de 105 familias, de las cuales 85 han resultado beneficiarias porqué cumplían con todos los requisitos de la convocatoria de subvenciones. El importe total que el Ayuntamiento de la Bisbal abonará es de 8.086,03€, de los cuales 4.044,63€ serán satisfechos en los próximos días y, el resto, en el mes de junio, cuando las familias devuelvan los libros para que puedan ser reutilizados en el curso siguiente.

En cuanto al instituto (de 1º de ESO hasta 2º de BAT), han solicitado la subvención para libros escolares un total de 71 familias, de las cuales 51 han resultado beneficiarias porqué cumplían con todos los requisitos de la convocatoria de subvenciones. El importe total que el Ayuntamiento de la Bisbal abonará es de 10.535,67€, que se pagarán en los próximos días.

Un total de 40 familias, con alumnos en la escuela o en el instituto, no han resultado beneficiarias porqué no cumplían los requisitos: 39 familias por incumplir uno de los requisitos de la ley de subvenciones, que exige que las familias deben estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, y 1 familia por el hecho de no estar empadronada en la Bisbal del Penedès, un requisito que figuraba en las bases de la subvención.