S’obre la convocatòria per al Concurs Literari de Sant Jordi 2019

Fotografia dels premiats de l'any 2018 amb l'alcaldessa Agnès Ferré; la regidora de Cultura, Judit Vidal, i els membres del jurat.
Fotografia dels premiats de l’any 2018 amb l’alcaldessa Agnès Ferré; la regidora de Cultura, Judit Vidal, i els membres del jurat.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant, un any més, el Concurs Literari Sant Jordi. Enguany, el certamen arriba a la seva 11ª edició i incorpora algunes novetats amb la finalitat de seguir els criteris suggerits pel jurat de l’edició anterior i de millorar el concurs en cada nova convocatòria.

En l’onzena edició del concurs literari, l’accèssit a millor obra de temàtica bisbalenca passa a ser un premi independent, amb la mateixa dotació econòmica i categoria que el primer premi. Aquest guardó rep el nom de ‘Premi AdB’ amb la finalitat de retre homenatge a l’entitat que va engegar el Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal i el va organitzar durant gairebé deu anys. D’altra banda, s’introdueix una menció especial del jurat per a aquelles obres singulars que, tot i no obtenir cap dels quatre premis, mereixin ser reconegudes, segons consideració unànime del jurat.

BASES

1.- Les modalitats del concurs són poesia i prosa

2.- El tema i la participació és lliure

3.- L’extensió de les obres serà:

  • Poesia-Màxim 100 versos
  • Prosa: Un màxim de 6 fulls DIN A-4

4.- Idioma: Català o Castellà

5.- Les obres seran originals i inèdites i es presentaran per duplicat a través d’algunes de les vies següents:

  • Podeu presentar les obres per correu electrònic degudament signades i dins del termini establert a les bases. L’adreça on es poden fer arribar és: info@bisbalpenedes.com.
  • També, per correu ordinari, a l’adreça: c/ Major, 21, 43717 La Bisbal del Penedès
  • Presencialment, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, c/ Major, 21, 43717 La Bisbal del Penedès.

6.- La data màxima d’entrega de treballs és el dimarts 3 d’abril de 2019.

7.- Les obres seran presentades dins d’un sobre identificat amb el mateix pseudònim que l’obra, i dins d’aquest sobre, hi anirà un sobre més petit amb les següents dades:

– Nom i cognoms de l’autor

– Adreça

– Telèfon de contacte

8.- Els premiats seran avisats entre el 16 i 17 d’abril de 2019

9.- El veredicte del jurat es farà públic en un acte que tindrà lloc el dia 23 d’abril de 2019 al Centre Municipal de Cultura. El guanyador/a (o el seu representant) haurà d’assistir al lliurament de premis prèvia confirmació. En cas de no assistir, el premi quedarà desert.

10.- Una vegada comunicada la concessió, els beneficiaris hauran de presentar una instància general amb la documentació referent a l’acceptació del premi i les dades bancàries.

11.- Les obres premiades restaran en propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que podrà fer difusió de l’obra al Butlletí municipal, pàgina web o altres publicacions.

12.- El jurat estarà format per persones relacionades amb el món cultural del municipi i la comarca. Es designaran per Decret d’Alcaldia a proposta de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

13.- Cada persona pot presentar un màxim de dues obres.

14.- Els criteris d’atorgament dels premis tindran en compte l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la redacció de les obres.

PREMIS

Premi ADB de temàtica bisbalenca:  Per aquelles obres de poesia i prosa que tinguin temàtica bisbalenca: 200 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

1er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 200 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

2n Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 150 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

3er Premi: Tant per a poesia com per a prosa: 100 euros, lot de llibres i diploma commemoratiu.

Menció especial del jurat: Per a aquelles obres, tant de poesia com de prosa que, per alguna característica singular quant a la temàtica, la forma o l’estil, siguin considerades mereixedores d’una menció, de forma unànime, per part del jurat: 100 euros

–          El jurat podrà deixar desert qualsevol dels premis anteriors

–          El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes BASES

–          Qualsevol aspecte no previst en aquestes BASES serà resolt per la comissió organitzadora


CASTELLANO | La Regidoría de Cultura del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès lleva a cabo, un año más, el Concurs Literari de Sant Jordi. Este año el certamen llega a su 11ª edición e incorpora algunas novedades con la finalidad de seguir los criterios sugeridos por el jurado de la edición anterior y de mejorar el concurso en cada nueva convocatoria.

En la onceava edición del concurso literario, el accésit a mejor obra de temática bisbalenca pasa a ser un premio independiente, con la misma dotación económica y categoría que el primer premio. Este galardón recibe el nombre de ‘Premi AdB’ con la finalidad de rendir homenaje a la entidad que puso en marcha el Concurso Literario de Sant Jordi de la Bisbal y lo organizó durante casi diez años.

Por otro lado, se introduce una mención especial del jurado para aquellas obras singulares que, aunque no hayan obtenido ninguno de los cuatro premios, merezcan ser reconocidas, según la consideración unánime del jurado.

BASES

1.- Les modalidades del concurso son poesía y prosa

2.- El tema y la participación es libre

3.- L’extensión de las obras será:

  • Poesiía-Máximo 100 versos
  • Prosa: Un máximo de 6 folios DIN A-4

4.- Idioma: Catalán o castellano

5.- Las obras serán originales e inéditas y se presentarán por duplicado a través de alguna de las siguientes vías:

  • Podéis presentar las obras por correo electrónico debidamente firmadas y dentro del plazo establecido en las bases. La dirección donde se pueden hacer llegar es: info@bisbalpenedes.com
  • También, por correo ordinario, a la dirección: c/ Major, 21, 43717 La Bisbal del Penedès
  • Presencialmente, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, c/ Major, 21, 43717 La Bisbal del Penedès.

6.- La fecha máxima de entrega de trabajos es el martes 3 de abril del 2019.

7.- Las obras se presentarán dentro de un sobre identificado con el mismo pseudónimo que la obra, y dentro de este sobre, habrá un sobre más pequeño con los siguientes datos:

– Nombre y apellidos del autor

– Dirección

– Teléfono de contacto

8.- Los premiados serán avisados entre el 16 y el 17 de abril del 2019 

9.- El veredicto del jurado se hará público en un acto que tendrá lugar el día 23 de abril del 2019 en el Centre Municipal de Cultura. El premiado/a (o su representante) deberá asistir a la entrega de premios previa confirmación. En caso de no asistir, el premio quedará desierto.

10.- Una vez comunicada la concesión, los beneficiarios deberán presentar una instancia general con la documentación referente a la aceptación del premio y los datos bancarios.

 

11.- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, que podrá hacer difusión de la obra en el Boletín municipal, página web u otras publicaciones.

12.- El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo cultural del municipio y la comarca. Se designarán por Decreto de Alcaldía a propuesta de la Regidoría de Cultura del Ayuntamiento.

13.- Cada persona puede presentar un máximo de dos obras.

 

14.- Los criterios de otorgamiento de los premios tendrán en cuenta la originalidad, la estructura y la calidad en la redacción de las obras.

PREMIOS

Premio ADB de temática bisbalenca: Para aquellas obras de poesía y prosa que tengan temática bisbalenca: 200 euros, lote de libros y diploma conmemorativo.

1r Premio: Tanto para poesía como para prosa: 200 euros, lote de libros y diploma conmemorativo.

2º Premio: Tanto para poesía como para prosa: 150 euros, lote de libros y diploma conmemorativo.

3r Premio: Tanto para poesía como para prosa: 100 euros, lote de libros y diploma conmemorativo.

Mención especial del jurado: Para aquellas obras, tanto de poesía como de prosa que, por alguna característica singular en cuanto a tema, forma o estilo, sean consideradas merecedoras de una mención, de forma unánime, por parte del jurado: 100 euros.

–          El jurado podrá dejar desierto cualquiera ce los premios anteriores. 

–          El hecho de participar supone la aceptación de estas BASES.

–          Cualquier aspecto no previsto en estas BASES será resuelto por la comisión organizadora