El pressupost prorrogat per al 2019 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu de deute públic

El passat 23 de gener l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un decret d’alcaldia per a la pròrroga dels pressupostos de 2018 per al 2019 amb els ajustaments que contempla la normativa.

Com que no es va aprovar el pressupost de 2019 per ple, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès haurà de prorrogar el pressupost de 2018 quant a despesa corrent però no podrà fer nova inversió. La pròrroga del pressupost també ha de complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu de deute públic. En el cas del pressupost de 2018 prorrogat per al 2019:

  • Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb un superàvit no financer de 620.060,58€, amb una capacitat de finançament de 702.382,83€ i superàvit pressupostari (ja que la suma dels capítols 1 a 7 dels pressupostos d’ingressos és superior a la suma dels capítols 1 a 7 dels pressupostos de despeses).
  • Compleix amb la regla de la despesa amb un marge de compliment d’1.645.416,04€ (la variació de la despesa computable és del 0,64 que és inferior a la taxa de referència del creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola).
  • Compleix amb l’objectiu de deute públic amb un deute viu d’1.206.000€ que suposa un 31,10% d’endeutament, molt inferior al 110% que és el màxim permès.

Quant a la despesa del pressupost prorrogat, per a l’exercici 2019 es pot fer despesa per un import de 3.906.277,32€, és a dir, 514.827,95€ menys que al pressupost proposat al Ple extraordinari del 24 de desembre de 2018 corresponents al capítol d’inversions (al pressupost proposat per al 2019 el capítol de despeses ascendia a 4.421.105,27€). Tot i que les inversions proposades al Ple per al pressupost de 2019 ascendien a 543.658€, el pressupost prorrogat contempla 514.827,95€ menys i, per tant, hi ha una diferència de 28.830,05€. Això es deu al fet que aquesta quantitat correspon a inversions de 2018 que estan aprovades perquè es faran o acabaran el 2019 i, per aquest motiu, s’incorpora aquesta quantitat.


CASTELLANO | El pasado 23 de enero la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, firmó un decreto de alcaldía para la prórroga de los presupuesto del 2018 para el 2019 con los ajustes que contempla la normativa.

Como que no se aprobó el presupuesto del 2019 por pleno, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès deberá prorrogar el presupuesto del 2018 en cuanto al gasto corriente pero no podrá hacer nueva inversión. La prorroga del presupuesto también debe cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el objetivo de deuda pública. En el caso del presupuesto del 2018 prorrogado para el 2019:

  • Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un superávit no financiero de 620.060,58€, con una capacidad de financiamiento de 702.382,83€ y superávit presupuestario (ya que la suma de los capítulos 1 a 7 de los presupuestos de ingresos de superior a la suma de los capítulos 1 a 7 de los presupuestos de gastos).
  • Cumple con la regla del gasto con un margen de cumplimiento de 1.645.416,04€ (la variación del gasto computable es del 0,64 que es inferior a la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española).
  • Cumple con el objetivo de la deuda pública con una deuda viva de 1.206.000€ que supone un 31,10% de endeudamiento, muy inferior al 110% que es el máximo permitido.

En cuanto al gasto del presupuesto prorrogado, para el ejercicio del 2019 se puede hacer gasto por un importe de 3.906.277,32€, es decir, 514.827,95€ menos que el presupuesto propuesto en el Pleno extraordinario del 24 de diciembre del 2018 correspondientes al capítulo de inversiones (en el presupuesto propuesto para el 2019 el capítulo de gastos ascendía a 4.421.105,27€). Aunque las inversiones propuestas en el Pleno para el presupuesto del 2019 ascendían a 543.658€, el presupuesto prorrogado contempla 514.827,95€ menos y, por lo tanto, hay una diferencia de 28.830,05€. Esto se debe al hecho que esta cantidad corresponde a inversiones del 2018 que están aprobadas porqué se harán o terminaran en el 2019 y, por este motivo, se incorpora esta cantidad.