Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 8.807 kg de tèxtil usat a la Bisbal durant el 2018

Humana_classificacio

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 8.807 kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès l’any 2018. Segons Humana, això representa un estalvi de 28 tones de CO2 a l’atmosfera.

En l’actualitat a la Bisbal hi ha quatre contenidors d’Humana on es diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen i als quals Humana dona una segona vida. El servei de recollida de tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.

L’objectiu de la Fundació és que la recollida selectiva de roba usada i la seva preparació per a la reutilització es consolidin com a part fonamental de la gestió de residus. Àgata Soler-Roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya, explica que “des d’Humana aplaudim la feina dels municipis que promouen la recollida selectiva del tèxtil i insistim en la importància d’impulsar un model de gestió sostenible que prioritzi el factor social davant del mercantil” i afegeix que “tots els agents implicats ens hem d’esforçar més per augmentar les xifres de recollida selectiva, no només per respectar l’objectiu imposat per Brussel·les, sinó també per fer més evident el benefici ambiental i social de la roba usada”.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil, du a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper. La roba dipositada als contenidors d’Humana té dues destinacions: el 69% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades, segons Humana, és:

  • El 63% es prepara per a la reutilització: el 15% es destina a les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 48% s’exporta, principalment a l’Àfrica, on és venut a preus de mercat per a generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 28% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria de l’automoció).
  • L’1% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posen en mans dels gestors autoritzats corresponents.
  • El 8% s’envia a un centre de tractament de residus per a la disposició final: són productes que no es poden reutilitzar, ni reciclar, ni valoritzar energèticament.

Segons Humana, la gestió sostenible del residu tèxtil comporta dos grans beneficis socials: el primer és la generació d’ocupació verda i la contribució a l’economia social, ja que fomenta la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat. El segon és l’aportació de recursos a iniciatives socials. Després de tres dècades d’activitat, 2,4 milions de persones s’han beneficiat dels programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de les seves contraparts o socis locals.


CASTELLANO | Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperado 8.807 kg de textil usado en la Bisbal del Penedès el año 2018. Según Humana, esto representa un ahorro de 28 toneladas de C02 a la atmósfera.

En la actualidad en la Bisbal hay cuatro contenedores de Humana donde se deposita la ropa, el calzado, los complementos y el textil del hogar que ya no se utilizan y a los que Humana da una segunda vida. El servicio de recogida de textil es gratuita y representa un ahorro importante en los gastos de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos.

El objetivo de la Fundación es que la recogida selectiva de ropa usada y su preparación para la reutilización se consoliden como parte fundamental de la gestión de residuos. Àgata Soler-Roig, responsable del área de Recogida de Humana de Catalunya, explica que “desde Humana aplaudimos el trabajo de los municipios que promueven la recogida selectiva del textil e insistimos en la importancia de impulsar un modelo de gestión sostenible que priorice el factor social delante del mercantil” y añade que “todos los agentes implicados nos debemos de esforzar por aumentar las cifras de recogida selectiva, no solo por respetar el objetivo impuesto por Bruselas, sino también para hacer más evidente el beneficio ambiental y social de la ropa usada”.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, promueve la protección del medio ambiente mediante la reutilización del textil, lleva a cabo programas de cooperación en África, América Latina y Asia, y también de ayuda local al territorio más cercano. La ropa depositada en los contenedores de Humana tiene dos destinaciones: el 69% se trata en la planta de preparación para la reutilización de la Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) y el resto se vende en empresas de reutilización y reciclaje. La destinación de las piezas tratadas, según Humana, es:

  • El 63% se prepara para la reutilización: el 15% se destina a las tiendas de moda sostenible de Humana en Catalunya y el 48% se exporta, principalmente en África, donde es vendido a precios de mercado para generar recursos para la cooperación al desarrollo.
  • El 28% se encuentra en un estado que no permite la reutilización y se vende a empresas de reciclaje para que elaboren otros productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de la automoción).
  • El 1% son residuos impropios (plásticos, cartones, otros) que se ponen en manos de los gestores autorizados correspondientes.
  • El 8% se envía a un centro de tratamiento de residuos para la disposición final: son productos que no se pueden reutilizar, ni reciclar, ni valorizar energéticamente.

Según Humana, la gestión sostenible del residuo textil comporta dos grandes beneficios sociales: el primero es la generación de ocupación verde y la contribución a la economía social, ya que fomenta la creación de puestos de trabajos inclusivos, estables y de calidad. El segundo es la aportación de recursos a iniciativas sociales. Después de tres décadas de actividad, 2,4 millones de personas se han beneficiado de los programas de desarrollo que Humana lleva a cabo en los países del Sur de la mano de sus contrapartes o socios locales.