Informació sobre les cartes de pagament de la regularització cadastral de la Direcció General del Cadastre

Diversos veïns de la Bisbal han rebut, durant les darreres setmanes, una carta de pagament per la regularització cadastral.

QUÈ ÉS EL QUE ES PAGA?

L’import de diferència que hi ha entre el rebut de l’IBI que s’ha pagat i el que s’hauria d’haver pagat, en els últims quatre anys, segons la Direcció General del Cadastre. Sovint l’increment es deu al fet que s’han detectat alteracions en l’habitatge o al fet que les característiques actuals de la finca no estaven actualitzades i, per tant, no es corresponien a les del cadastre.

QUI HA DE FER AQUEST PAGAMENT?

Els propietaris d’habitatges que han estat regularitzats cadastralment per la Direcció General del Cadastre. Les diferències en l’import a pagar sobre l’Impost de Béns Immobles de les quals han estat informats alguns veïns de la Bisbal del Penedès des de la Gerència del Cadastre vénen donades per la regularització cadastral de la Direcció General del Cadastre i, en cap cas, per una modificació del tipus impositiu de l’IBI que s’hagi aprovat a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. En qualsevol cas, els veïns que han d’abonar aquesta diferència rebran una carta de pagament.

QUI GESTIONA AQUEST PAGAMENT?

BASE – Gestió d’ingressos. Els propietaris poden sol·licitar el seu fraccionament personant-se a les oficines de BASE.

PER QUÈ M’HA ARRIBAT ARA AQUEST PAGAMENT?

La Direcció General del Cadastre està actualitzant totes les finques donades d’alta al cadastre, incorporant les alteracions detectades a la cartografia i bases de dades cadastrals, a tots els municipis de l’Estat espanyol a excepció del País Basc i Navarra. Aquesta regularització, que va començar el 2013, afecta els immobles urbans i els rústics. Cada any la Direcció General del Cadastre publica el llistat de municipis afectats pel procediment de regularització cadastral al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), indicant-hi el termini en el qual es desenvoluparà aquest procediment. Les alteracions que la Direcció General del Cadastre regularitza fan referència a les construccions que no estan a la base del cadastre i que no han estat tributant.

Quant a la Bisbal del Penedès, el febrer de 2016 es va publicar al BOE la resolució del 16 de febrer de 2016 de la Direcció General del Cadastre per la qual es determinaven els municipis i els períodes d’aplicació del procediment de regularització cadastral, per part del Ministeri d’Hisenda i les Administracions públiques, que incloïa el següent paràgraf:

Article 4:

Quant a la Bisbal del Penedès, el febrer de 2016 es va publicar al BOE la resolució del 16 de febrer de 2016 de la Direcció General del Cadastre per la qual es determinaven els municipis i els períodes d’aplicació del procediment de regularització cadastral, per part del Ministeri d’Hisenda i les Administracions públiques, que incloïa el següent paràgraf:

“El procedimiento de regularización catastral será de aplicación, desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, y hasta el 30 de julio del 2017, en los siguientes municipios del ámbito territorial de las Gerencias Regionales y Territoriales del Catastro.

Gerencia Territorial de Tarragona:

Alcover, L´Aleixar, Alfara de Carles, Alforja, Alió, L´Ametlla de Mar, L´Arboç, Arbolí, L´Argentera, La Bisbal del Penedès, Bot, Cabra del Camp, Constantí, Corbera d’Ebre, Deltebre, Forès, La Galera, Els Garidells, Ginestar, Móra la Nova, Els Pallaresos, Passanant i Belltall, Paüls, Perafort, El Pinell de Brai, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Montornès, Pradell de la Teixeta, Prades, Reus, Riudoms, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita, Senan, Tivissa, Torredembarra, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vespella de Gaià, Vilalba dels Arcs, Vilanova de Prades, La Vilella Alta.”

Com que la Bisbal del Penedès era un dels municipis on la Direcció del Cadastre aplicava el procediment de regularització cadastral, es va iniciar el procediment.

Durant el 2016 una empresa externa va fer el treball de camp a la Bisbal del Penedès i va entregar els expedients de les alteracions detectades a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio SA (Segipsa) amb la finalitat que fessin la primera validació i correcció. Una vegada Segipsa va haver revisat els expedients, els va entregar a la Gerència del Cadastre, que va fer una segona validació i correcció dels expedients. Al final d’aquest procés, van preparar les notificacions per a enviar-les als propietaris afectats per aquesta regularització cadastral.

A mitjans de 2017 la Gerència del Cadastre va enviar aquestes notificacions als propietaris afectats pels expedients de regularització, informant-los de l’alteració detectada i de l’obertura d’un període d’al·legacions o reclamacions. Aquestes notificacions també incloïen un full de pagament d’una taxa de 60€ per cada immoble regularitzat, en concepte de treballs realitzats des de la Direcció General del Cadastre.

Des de finals de 2018 i durant el 2019, els propietaris dels habitatges regularitzats cadastralment estan rebent la carta de pagament sobre l’IBI dels quatre anys anteriors per la diferència entre l’import abonat i el que resulta del nou valor cadastral. Aquests pagaments els gestiona BASE – Gestió d’ingressos i els propietaris poden sol·licitar el seu fraccionament personant-se a les oficines de BASE.

EL TIPUS IMPOSITIU DE L’IBI A LA BISBAL, SEGUEIX ESTANT CONGELAT?

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no ha pujat ni té previst pujar el tipus impositiu de l’IBI en aquesta legislatura. El nou valor cadastral que s’ha fixat des de la Direcció General del Cadastre en cadascuna de les propietats afectades és sobre el qual s’aplica l’Impost de Béns Immobles (IBI) que, des de fa anys és del 0,80% a la Bisbal del Penedès.

Els anys 2013, 2014 i 2015, es va passar del 0,80% al 0,88% de l’IBI, sense que s’aprovés per Ple de l’Ajuntament, perquè es va aplicar el Real Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març, on l’article 32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (aquest article 32.2 està modificat tal com segueix amb efectes de l’1 de gener de 2013) diu:

Article 32.2:

2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.

Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este apartado cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.

c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes

Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar la concurrencia de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, mediante orden ministerial que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” con anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la que se establecerá la relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los coeficientes que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente.

Per tant, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès es va acollir, el 2013, a aquesta regularització que s’ha aplicat el 2013, 2014 i 2015 fins que el Cadastre va iniciar, el 2016, la regularització cadastral.

Quant al tipus impositiu de l’IBI actual, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha volgut aclarir que “el passat mes de setembre, tenint en compte que, després de la regularització realitzada per part de la Direcció General del Cadastre, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ingressaria més diners en concepte d’IBI, l’equip de govern va proposar reduir del 0,80% al 0,75% el tipus impositiu de l’esmentat impost. Aquesta mesura tenia la finalitat d’aplicar una rebaixa del tipus impositiu que, distribuïda entre tots els bisbalencs, ascendís a la quantitat de 101.344,08€, és a dir, la quantitat de més que l’Ajuntament ingressarà el 2019 en comparació amb l’exercici anterior, després de l’esmentada revisió cadastral. Dit d’una altra manera: la rebaixa del tipus impositiu pretenia distribuir aquesta quantitat que s’ingressaria de més entre tots els rebuts de l’IBI mitjançant una reducció del tipus impositiu del rebut que pogués beneficiar a tots els propietaris. No obstant això, la proposta, plantejada per l’equip de govern, no va ser aprovada en el ple ordinari del 17 de setembre de 2018”.

ON PUC TROBAR MÉS INFORMACIÓ?

Per a més informació sobre el procés de regularització cadastral, podeu entrar al següent enllaç: http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/regularizacion_sec.asp


CASTELLANO | Varios vecinos de la Bisbal han recibido, durante las últimas semanas, una carta de pago para la regularización catastral.

¿QUÉ ES LO QUE SE PAGA?

El importe de diferencia que hay entre el recibo del IBI que se ha pagado y el que se debería haber pagado, en los últimos cuatro años, según la Dirección General del Catastro. A menudo, el incremento es debido al hecho que se han detectado alteraciones en la vivienda o al hecho que las características actuales de la finca no estaban actualizadas y, por lo tanto, no correspondían a las del catastro.

¿QUIÉN TIENE QUE HACER ESTE PAGO?

Los propietarios de viviendas que han sido regularizadas catastralmente por la Direcció General del Catastro. Las diferencias en el importe a pagar sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles de las cuales han sido informados algunos vecinos de la Bisbal del Penedès desde la Gerencia del Catastro vienen dadas por la regulación catastral de la Dirección General del Catastro y, en ningún caso, por una modificación del tipo impositivo del IBI que se haya aprobado en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. En cualquier caso, los vecinos que deben abonar esta diferencia recibirán una carta de pago.

¿QUIÉN GESTIONA ESTE PAGO?

BASE – Gestión de ingresos. Los propietarios pueden solicitar su fraccionamiento personándose en las oficinas de BASE.

¿POR QUÉ ME HA LLEGADO AHORA ESTE PAGO?

La Dirección General del Catastro está actualizando todas las fincas dadas de alta en el catastro, incorporando las alteraciones detectadas e la cartografía y bases de datos catastrales, a todos los municipios del Estado español a excepción del País Vasco y Navarra. Esta Regularización, que empezó en el 2013, afecta a los inmuebles urbanos y a los rústicos. Cada año la Dirección General del Catastro publica un listado de municipios afectados por el procedimiento de regularización catastral en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indicando el plazo en el que se desarrollará este procedimiento. Las alteraciones que la Dirección General del Catastro regulariza hacen referencia a las construcciones que no están en la base de datos del catastro y que no han estado tributando.

En cuanto a la Bisbal del Penedès, en febrero del 2016 se publicó en el BOE la resolución del 16 de febrero del 2016 de la Dirección General del Catastro por la cual se determinaban los municipios y los periodos de aplicación del procedimiento de regularización catastral, por parte del Ministerio de Hacienda y las Administraciones públicas, que incluía el siguiente párrafo:

Artículo 4:

“El procedimiento de regularización catastral será de aplicación, desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, y hasta el 30 de julio del 2017, en los siguientes municipios del ámbito territorial de las Gerencias Regionales y Territoriales del Catastro.

Gerencia Territorial de Tarragona:

Alcover, L´Aleixar, Alfara de Carles, Alforja, Alió, L´Ametlla de Mar, L´Arboç, Arbolí, L´Argentera, La Bisbal del Penedès, Bot, Cabra del Camp, Constantí, Corbera d’Ebre, Deltebre, Forès, La Galera, Els Garidells, Ginestar, Móra la Nova, Els Pallaresos, Passanant i Belltall, Paüls, Perafort, El Pinell de Brai, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Montornès, Pradell de la Teixeta, Prades, Reus, Riudoms, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita, Senan, Tivissa, Torredembarra, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vespella de Gaià, Vilalba dels Arcs, Vilanova de Prades, La Vilella Alta.”

Como que la Bisbal del Penedès era uno de los municipios dónde la Dirección del Catastro aplicaba el procedimiento de regularización catastral, se inició el procedimiento.

Durante el 2016 una empresa externa hizo el trabajo de campo en la Bisbal del Penedès y entregó los expedientes de las alteraciones detectadas a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio SA (Segipsa) con la finalidad de que hicieran la primera validación y corrección. Una vez Segipsa hubo revisado los expedientes, los entregó a la Gerencia del Catastro, que hizo una segunda validación y corrección de los expedientes. Al final de este proceso, prepararon las notificaciones para enviarlas a los propietarios afectados por esta regularización catastral.

A mediados del 2017 la Gerencia del Catastro envió estas notificaciones a los propietarios afectados por los expedientes de regularización, informándoles de la alteración detectada y de la apertura de un periodo de alegaciones o reclamaciones. Estas notificaciones también incluían una hoja de pago de una tasa de 60€ por cada inmueble regularizado, en concepto de trabajos realizados desde la Dirección General del Catastro.

Desde finales del 2018 y durante el 2019, los propietarios de las viviendas regularizadas catastralmente están recibiendo la carta de pago sobre el IBI de los cuatro años anteriores por la diferencia entre el importe abonado y el que resulta del nuevo valor catastral. Estos pagos los gestiona BASE – Gestió d’Ingressos y los propietarios pueden solicitar su fraccionamiento personándose en las oficinas de BASE.

¿EL TIPO IMPOSITIVO DEL IBI EN LA BISBAL, ¿SIGUE ESTANDO CONGELADO?

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no ha subido ni tiene previsto subir el tipo impositivo del IBI en esta legislatura. El nuevo valor catastral que se ha fijado desde la Dirección General del Catastro en cada una de las propiedades afectadas es sobre el cual se aplica el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que, desde hace años es del 0,80% en la Bisbal del Penedès.

Los años 2013, 2014 y 2015, se pasó del 0,80% al 0,88% de IBI, sin que se aprobase por Pleno del Ayuntamiento, porqué se aplicó el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, dónde el artículo 32.2 del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (este artículo 32.2 está modificado tal como sigue con efectos de 1 de enero de 2013) dice:

Artículo 32.2:

  1. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.

Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este apartado cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.

c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes

Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar la concurrencia de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, mediante orden ministerial que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” con anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la que se establecerá la relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los coeficientes que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se cogió, en 2013, a esta regularización que se ha aplicado en el 2013, 2014 y 2015 hasta que el Catastro inició, el año 2016, la regularización catastral.

En cuanto al tipo impositivo del IBI actual, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha querido aclarar que “el pasado mes de septiembre, teniendo en cuenta que, después de la regularización realizada por parte de la Dirección General del Catastro, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ingresaría más dinero en concepto de IBI, el equipo de gobierno propuso reducir del 0,80% al 0,75% el tipo impositivo de dicho impuesto. Esta medida tenía la finalidad de aplicar una rebaja del tipo impositivo que, distribuida entre todos los bisbalencs, ascendiese a la cantidad de 101.344,08€, es decir, la cantidad de más que el Ayuntamiento ingresará en el año 2019 en comparación con el ejercicio anterior, después de la revisión catastral. Dicho de otra manera: la rebaja del tipo impositivo pretendía distribuir esta cantidad que se ingresaría de más entre todos los recibos de IBI mediante una reducción del tipo impositivo del recibo que pudiese beneficiar a todos los propietarios. No obstante, la propuesta, planteada por el equipo de gobierno, no fue aprobada en el pleno ordinario del 17 de septiembre de 2018”.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?

Para más información sobre el proceso de regularización catastral, podéis entrar en el siguiente enlace:

http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/regularizacion_sec.asp