La Bisbal compta amb dos educadors que vetllen pel nostre jovent i les seves necessitats

foto educadors de carrer

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès compta, des del passat mes de novembre, amb el servei d’educadors de carrer. En concret comptem amb la Sílvia i l’Edu, dos joves graduats en Educació Social que fan la tasca d’educador de carrer en diverses zones del municipi i també dinamitzen la Cova Jove.

La Silvia i l’Edu realitzen un acompanyament socioeducatiu a adolescents en situació de risc, donant-los una atenció individualitzada i en grup i facilitant-los els recursos necessaris per afavorir-ne la integració social i laboral. De moment, han començat a visitar les urbanitzacions i a apropar-se als joves que s’hi han torbat, oferint-los escolta activa i demanant-los que verbalitzin les seves necessitats. Els educadors de carrer són una figura que vol esdevenir un referent entre els joves que els pugui facilitar ajuda en camps com el de la joventut, la feina o la salut i derivar-los o acompanyar-los, si s’escau, allà on puguin trobar els recursos que necessiten (acompanyament a organismes o institucions, ajuda en la realització d’un currículum vitae, etc.).

En els primers dies al municipi, la Silvia i l’Edu han parlat amb les associacions de veïns que disposen de local, és a dir, les associacions de veïns de Can Gordei, l’Esplai i el Priorat, i ara, segons ens han explicat, “començaran a caminar pels carrers amb la finalitat d’observar on es reuneixen els joves per després apropar-s’hi”. A més, estan realitzant diverses visites a l’institut per presentar-se a les aules i que els joves els coneguin. Segons la Sílvia i l’Edu aquest projecte del Consell Comarcal “és necessari per poder arribar al jovent i oferir alternatives als joves perquè es puguin desenvolupar en diversos camps i rebre ajuda en àmbits de molts tipus, com poden ser l’oci, la formació o la salut. A més, el fet que siguem joves i fugim de formalismes els transmet proximitat, la qual cosa ajuda a fer més efectiva la nostra figura”.

Quant a la Cova Jove, els educadors hi són, almenys, dues tardes a la setmana. Allà recullen les propostes d’activitats dels joves i també en plantegen. La Sílvia i l’Edu consideren primordial “crear a partir dels seus interessos i intentar fer un gir educatiu a totes les activitats”. Tot i això reconeixen que no sempre és possible fer aquest gir i que, de vegades, les activitats simplement s’han de limitar a l’oci però “aquest estat d’ànim pot contribuir al seu benestar i, per tant, és més difícil que caiguin en l’exclusió”.

El servei d’educador/a de carrer s’ofereix de dilluns a divendres, a les tardes, i està finançat per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments que formen part del projecte. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aportarà 11.500 euros per poder comptar amb aquest servei entre els mesos de novembre de 2018 i desembre de 2019.

En el mes de setembre es va rebutjar la creació d’una partida en el Pressupost per a assumir el cost de l’educador de carrer, atès que no es va aprovar al Ple. Tot i això, el projecte s’ha pogut desenvolupar després de ser aprovat per Junta de Govern Local com a annex al Conveni de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès cuenta, desde el pasado mes de noviembre, con el servicio de educadores de calle. En concreto contamos con Sílvia y Edu, dos jóvenes graduados en Educación Social que hacen el trabajo de educador de calle en varias zonas del municipio y también dinamizan la Cova Jove.

Sílvia y Edu realizan un acompañamiento socioeducativo a adolescentes en situación de riesgo, dándoles una atención individualizada y en grupo y facilitándoles los recursos necesarios para favorecer su integración social y laboral. De momento, han empezado a visitar las urbanizaciones y a acercarse a los jóvenes que se han ido encontrando, ofreciéndoles escucha activa y pidiéndoles que verbalicen sus necesidades. Los educadores de calle son una figura que quiere convertirse en un referente entre los jóvenes que pueda facilitarles ayuda en campos como el de la juventud, el trabajo o la salud y derivarlos o acompañarlos, si se da el caso, allí donde puedan encontrar los recursos que necesitan (acompañamiento a organismos o instituciones, ayuda en la realización de un currículum vitae, etc.)

En sus primeros días en el municipio, Sílvia y Edu han hablado con las asociaciones de vecinos que disponen de local, es decir, con las asociaciones de vecinos de Can Gordei, l’Esplai y el Priorat, y ahora, según nos han explicado, “empezarán a caminar por las calles con la finalidad de observar dónde se reúnen los jóvenes para después acercarse a ellos”. Además, están realizando varias visitas al instituto para presentarse ante los alumnos y que los jóvenes los conozcan. Según Sílvia y Edu este proyecto del Consell Comarcal “es necesario para poder llegar a la juventud y ofrecer alternativas a los jóvenes para que se puedan desarrollar en varios campos y recibir ayuda en distintos ámbitos como pueden ser el ocio, la formación o la salud. Además, el hecho de que seamos jóvenes y huyamos de formalismos les transmite proximidad, la cual cosa ayuda a hacer más efectiva nuestra figura”.

En cuanto a la Cova Jove, los educadores están allí, al menos, dos tardes a la semana. Allí recogen las propuestas de actividades de los jóvenes y también plantean algunas. Sílvia y Edu consideran primordial “crear a partir de sus intereses e intentar dar un giro educativo a todas las actividades”. Aun así reconocen que no siempre es posible dar este giro y que, a veces, las actividades simplemente se tienen que limitar al ocio pero “este estado de ánimo puede contribuir a su bienestar y, por lo tanto, es más difícil que caigan en la exclusión”.

El servicio de educador/a de calle se ofrece de lunes a viernes, por las tardes, y está financiado por la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos que forman parte del proyecto. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aportará 11.500 euros para poder contar con este servicio entre los meses de noviembre del 2018 i diciembre del 2019.

En el mes de septiembre se rechazó la creación de una partida en el Presupuesto para asumir el coste del educador de calle, puesto que no se aprobó en el pleno. Aun así, el proyecto se ha podido desarrollar después de ser aprobado por Junta de Gobierno local como anexo al Convenio de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Comments are closed.