L’Ajuntament adequarà un terreny d’equipaments al costat del local social que s’està construint a la Miralba

la miralba terreny equipaments

La Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2018 ha aprovat l’adjudicació de quatre parcel·les de la Miralba a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es tracta de terrenys que s’han subhastat perquè els seus propietaris no complien la seva obligació d’assumir els deutes derivats dels treballs d’urbanització i instal·lació de serveis a la urbanització. Una de les quatre parcel·les adjudicades està ubicada al costat del local social que s’està construint a la urbanització i està  considerat terreny d’equipaments. L’Ajuntament se l’ha adjudicat amb la intenció d’adequar-lo durant l’any 2019.

L’Ajuntament és propietari, en l’actualitat, de més de 25 parcel·les a la Miralba i, per tant, també és propietari del deute corresponent a aquestes parcel·les. Això es deu al fet que, durant les legislatures anteriors (entre els anys 2007 i 2015) es van adjudicar i fer les obres d’urbanització de la Miralba, amb la corresponent obligació dels veïns (propietaris) de la urbanització de pagar les quotes de la urbanització. BASE – Gestió d’Ingressos és l’ens que es va encarregar de gestionar el cobrament de quotes i va instruir el corresponent procediment administratiu de constrenyiment contra els deutors que no abonaven la seva part, la majoria d’ells, propietaris de terrenys sense construccions. Les finques, els titulars de les quals no van satisfer, finalment, les quotes, van ser subhastades però, en molts casos, la subhasta de les parcel·les es va declarar deserta i, per tant, les propietats van ser adjudicades a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el seu corresponent deute. Com que el deute segueix vigent, l’Ajuntament pot vendre directament aquestes parcel·les per saldar el deute de les quotes urbanístiques. Per aquest motiu, en els pròxims mesos s’iniciarà la venda pública de diverses parcel·les, a excepció de casos com el del terreny de la Miralba, que està considerat terreny d’equipaments.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 9 de noviembre del 2018 ha aprobado la adjudicación de cuatro parcelas de la Miralba al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se trata de terrenos que se han subastado porqué sus propietarios no cumplían su obligación de asumir las deudas derivadas de los trabajos de urbanización e instalación de servicios en la urbanización. Una de las cuatro parcelas adjudicadas está ubicada al lado del local social que se está construyendo en la urbanización y está considerado terreno de equipamientos. El Ayuntamiento se lo ha adjudicado con la intención de adecuarlo durante el año 2019.

El Ayuntamiento es propietario, en la actualidad, de más de 25 parcelas en la Miralba y, por lo tanto, también es propietario de la deuda correspondiente a estas parcelas. Esto se debe al hecho que, durante las legislaturas anteriores (entre los años 2007 y 2015) se adjudicaron y se hicieron las obras de urbanización de la Miralba, con la correspondiente obligación de los vecinos (propietarios) de la urbanización de pagar las cuotas de la urbanización. BASE – Gestió d’Ingressos es el ente que se encargó de gestionar el cobro de cuotas e instruyó el correspondiente procedimiento administrativo de apremio contra los deudores que no abonaban su parte, la mayoría de ellos, propietarios de terrenos sin construcciones. Las fincas, los titulares de las cuales no satisficieron, finalmente, las cuotas, fueron subastadas pero, en muchos casos, la subasta de las parcelas se declaró desierta y, por lo tanto, las propiedades fueron adjudicadas al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con su correspondiente deuda. Como que la deuda sigue vigente, el Ayuntamiento puede vender directamente estas parcelas para saldar la deuda de las cuotas urbanísticas. Por este motivo, en los próximos meses se iniciará la venta pública de varias parcelas, a excepción de casos como el del terreno de la Miralba, que está considerado terreno de equipamientos.