Sabíeu que… podeu pagar les vostres contribucions i taxes en 9 mensualitats?

BASE ofereix el Compte de Pagament Personalitzat, que facilita el pagament en 9 mensualitats dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d’un exercici, corresponents a:
  • Impost d’Activitats Econòmiques
  • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana). 
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu, excepte la taxa de subministrament d’aigua.

CASTELLANO | BASE ofrece el Compte de Pagament Personalitzat, que facilita el pago en 9 mensualidades de los tributos en vencimiento periódico y período voluntario que el sujeto tenga que satisfacer a lo largo de un ejercicio, correspondientes a:
  • Impuesto de Actividades Económicas
  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y Urbana)
  • Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
  • Tasas de vencimiento periódico de carácter colectivo, excepto la tasa de suministro de agua.