Comunicat – L’equip de govern denuncia que al local del Banc d’Aliments hi havia més de 2.000 kg d’aliments caducats

COMUNICAT D’ALCALDIA

Els membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès denunciem l’existència de més de 2.000 kg d’aliments caducats al Banc d’aliments municipal

Els membres de l’equip de govern actual volem deixar clar que mai hem volgut immiscir-nos en les Regidories de Benestar Social i Educació, que eren competència de la regidora Maguy Antolín, fins al 6 d’agost passat i, per aquest motiu, no teníem coneixement de la situació que exposem a continuació i que considerem alarmant:

-El Banc d’aliments no comptava amb un inventari dels aliments existents

-Els productes estaven desendreçats i barrejats, sense tenir en compte el tipus de producte i les dates de caducitat i consum preferent.

-Hi havia fitxes dels usuaris però no s’hi detallaven els productes que rebien del Banc d’aliments.

Quant als aliments del programa d’ajuda alimentària del Fons d’Ajuda Europea per a les persones més Desafavorides (FEAD):

-Al Banc d’Aliments hi havia més de 1.500 Kg d’aliments caducats amb dates de caducitat dels anys 2015, 2016, 2017 i del primer semestre del 2018. El passat 14 de setembre, en el marc d’una reunió amb l’equip de govern, el FEAD va aixecar acta deixant constància, per escrit, d’aquestes dades.

Detall de paquets d'aliments caducats del FEAD
Fotografia de part dels aliments caducats provinents del FEAD

 

-Es donaven molts aliments caducats als usuaris.

No es feia cap seguiment detallat dels aliments que es donaven.

Hi havia molts envasos de llet en pols per a nadons del programa FEAD 2017 que estaven a punt de caducar i actualment no hi ha cap usuari amb nadons al Banc d’aliments municipal. Des de la Regidoria de Benestar Social no s’havia fet cap gestió perquè usuaris amb nadons d’altres municipis es poguessin beneficiar d’aquest aliment. El nou regidor de Benestar Social ha iniciat aquestes gestions.

Quant als aliments del Banc d’Aliments de Reus:

-Hi havia més de 500 paquets d’aliments caducats des del 2014 fins al primer semestre del 2018.

Fotografia de part dels aliments caducats provinents del FEAD
Fotografia de part dels aliments caducats provinents del Banc d’Aliments de Reus

Els membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès considerem que la gestió d’un banc d’aliments ha de ser responsable i que, el servei, ha de gestionar-se amb un control i seguiment exhaustiu. A més, considerem que els càrrecs polítics no haurien d’encarregar-se del repartiment dels aliments així com pensem que tampoc ho haurien de fer els usuaris que reben aliments i ajuda d’aquest servei. Els membres de l’equip de govern volem un banc d’aliments digne, amb una gestió transparent i despolititzada i, per tot això, treballarem per preparar un reglament que reguli el funcionament d’aquest servei. Per fer possible la redacció del reglament i la gestió del servei, l’Ajuntament contractarà un o una jove del programa de Garantia Juvenil.

Mentrestant, s’han establert diverses normes de funcionament:

-El voluntariat del Banc d’Aliments no podrà estar format per cap persona vinculada directament a cap partit polític.

-Els usuaris del Banc d’Aliments no podran ser, alhora, voluntaris.

No es donarà menjar caducat als usuaris.

-El menjar que ha sobrepassat la data de consum preferent[1] fa menys d’un any, es deixarà a l’entrada perquè, els usuaris que el vulguin, el puguin agafar voluntàriament  (Segons la informació que trobareu al final d’aquest text i que també trobem en diverses publicacions del Banc dels Aliments: “si un aliment depassa la data de consum preferent, no el llencis. Valora si està en bones condicions. Encara pot ser apte per al consum”). Tot i això, l’equip de govern no inclourà aquests productes en les bosses que es preparen per entregar als usuaris. No obstant això, les persones que ho desitgin, podran agafar-los de forma voluntària.

Es prendrà nota de tots els aliments que entren i surten del Banc d’Aliments municipal.

No es donaran aliments a usuaris que no tinguin un informe favorable del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Aquestes mesures s’aniran incorporant al servei durant aquest 2018. Des de l’equip de govern treballem i treballarem conjuntament amb Serveis Socials del Consell Comarcal així com amb altres eines que puguin dotar d’autosuficiència els usuaris i, així, no hagin de dependre dels serveis socials de forma permanent. Entre aquests serveis si troba el Servei d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal), que facilita la cerca de feina i també ofereix formació continuada als usuaris.

Els membres de l’equip de govern considerem que l’Ajuntament ha d’oferir un servei digne a les persones que passen per mals moments, exactament el que voldríem per a cadascú de nosaltres. El nostre compromís és oferir un servei digne, despolititzat, responsable i transparent que presti una atenció i un tracte agradable i empàtic als usuaris.

Agnès Ferré i Cañellas

Alcaldessa de la Bisbal del Penedès

Podeu ampliar la informació aquí: Informacio relativa al funcionament del Banc d’Aliments a partir del mes de setembre de 2018

[1] En relació amb les dates de consum preferent i dates de caducitat: El Reial Decret 1334/1999 de 31 de juliol, pel que s’aprova la Norma General d’Etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, separa els conceptes de consum preferent i data de caducitat.

-La Data de consum preferent és la data fins a la qual el fabricant garanteix que l’aliment manté les seves qualitats. Indica una data de consum recomanat, és a dir, una data fins a la qual el producte mantindrà totes les seves propietats organolèptiques (olor, calor, gust, textura…). Superada aquesta data el producte encara es pot consumir, sempre que es comprovi que està en bon estat, i no suposa un perill per a la salut.

-La Data de caducitat és una data determinada per la reglamentació sanitària. Un cop caducat el producte, podria causar problemes sanitaris, podent suposar un perill per a la salut del consumidor.


COMUNICADO DE ALCALDÍA

Los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del penedès denunciamos la existencia de más de 2.000 kg de alimentos caducados en el Banco de alimentos municipal.

Los miembros del equipo de gobierno actual queremos dejar claro que nunca hemos querido inmiscuirnos en las concejalías de Benestar Social y Educació, que eran competencia de la concejala Maguy Antolín hasta el 6 de agosto pasado y, por este motivo, no teníamos conocimiento de la situación que exponemos a continuación y que consideramos alarmante:

-El Banco de alimentos no contaba con un inventario de los alimentos existentes

-Los productos estaban desordenados y mezclados, sin tener en cuenta el tipo de producto y las fechas de caducidad y consumo preferente.

-Había fichas de usuario pero no se detallaban los productos que recibían del Banco de alimentos.

En cuanto a los alimentos del programa de ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD):

-En el Banco de Alimentos había más de 1.500 Kg de alimentos caducados con fechas de caducidad de los años 2015, 2016, 2017 y del primer semestre del 2018. El pasado 14 de septiembre, en el marco de una reunión con el equipo de gobierno, el FEAD levantó acta dejando constancia, por escrito, de estos datos.

Fotografía de parte de los alimentos caducados que provienen del FEAD
Fotografía de parte de los alimentos caducados que provenían del FEAD

Se daban muchos alimentos caducados a los usuarios.

No se hacía ningún seguimiento detallado de los alimentos que se daban.

-Había muchos envases de leche en polvo para bebés del programa FEAD 2017 que estaban a punto de caducar y actualmente no hay ningún usuario con bebés en el Banco de alimentos municipal. Desde la Regidoria de Benestar Social no se había hecho ninguna gestión para que los usuarios con bebés de otros municipios se pudiesen beneficiar de este alimento. El nuevo concejal de Benestar Social ha inciado estas gestiones.

En cuanto a los alimentos del Banc d’Aliments de Reus:

Había más de 500 paquetes de alimentos caducados desde el 2014 hasta el primer semestre del 2018.

Fotografía de parte de los alimentos caducados que provenían del Banc d'Aliments de Reus
Fotografía de parte de los alimentos caducados que provenían del Banc d’Aliments de Reus

Los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès consideramos que la gestión de un banco de alimentos debe ser responsalbe y que , el servicio, debe gestionarse con un control y seguimiento exhaustivo. Además, consideramos que los cargos políticos no deberían encargarse del reparto de alimentos así como pensamos que tampoco no deberían hacerlo los usuarios que reciben alimentos y ayuda de este servicio. Los miembros del equipo de gobierno queremos un banco de alimentos digno, con una gestión transparente y despolitizada y, por todo ello, trabajaremos para preparar un reglamento que regule el funcionamiento de este servicio. Para hacer posible la redacción del reglamento y la gestión del servicio, el Ayuntamiento contratará un o una joven del programa de Garantía Juvenil.

Por el momento, se han establecido varias normas de funcionamiento:

-El voluntariado del Banco de Alimentos no podrá estar formado por ninguna persona vinculada directamente a ningún partido político.

-Los usuarios del Banco de Alimentos no podrán ser, a la vez, voluntarios.

No se dará comida caducada a los usuarios.

-La comida que haya sobrepasado la fecha de consumo preferente [1] hace menos de un año, se dejará en la entrada para qué, los usuarios que quieran, la puedan coger voluntariamente (Según la información que encontraréis al pie de este texto y que también podéis encontrar en varias publicaciones del Banc d’Aliments: “si un alimento supera la fecha de consumo preferente, no lo tires. Valora si está en buenas condiciones. Todavía puede ser apto para el consumo”). Aun así, el equipo de gobierno no incluirá estos productos en las bolsas que se preparan para entregar a los usuarios. No obstante, las personas que lo deseen, podrán cogerlos de forma voluntaria.

-Se tomará nota de todos los alimentos que entren y salgan del Banco de Alimentos municipal.

-No se darán alimentos a usuarios que no tengan un informe favorable del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Estas medidas se irán incorporando al servicio durante este año 2018. Desde el equipo de gobierno trabajamos y trabajaremos conjuntamente con Servicios Sociales del Consell Comarcal así como con otras herramientas que puedan dotar de autosuficiencia a los usuarios y, así, no tengan que depender de los servicios sociales de forma permanente. Entre estos servicios se encuentra el Servei d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal), que facilita la búsqueda de empleo y también ofrece formación continua a los usuarios.

Los miembros del equipo de gobierno consideramos que el Ayuntamiento debe ofrecer un servicio digno a las personas que pasan por malos momentos, exactamente lo que querríamos para cada uno de nosotros. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio digno, despolitizado, responsable y transparente que preste una atención y un trato agradable y empático a los usuarios.

Agnès Ferré i Cañellas

Alcaldesa de la Bisbal del Penedès

Podéis ampliar la información aquí: Informacion relativa al funcionamento del Banc d’Aliments a partir del mes de septimbre del 2018

[1] En relación a las fechas de consumo preferente y fechas de caducidad: El Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetaje, presentación y publicidad de productos alimentarios, separa los conceptos de consumo preferente y fecha de caducidad.

-La Fecha de consumo preferente es la fecha hasta la que el fabricante garantiza que el alimento mantiene sus cualidades. Indica una fecha de consumo recomendado, es decir, una fecha hasta la cual el producto  mantendrá todas sus propiedades organolépticas (olor, color, gusto, textura…). Superada esta fecha el producto todavía se puede consumir, siempre que se compruebe que está en buen estado, y no supone un peligro para la salud.

-La Fecha de caducidad es una fecha determinada por la reglamentación sanitaria. Una vez caducado el producto, podría causar problemas sanitarios, pudiendo suponer un peligro para la salud del consumidor.