La rehabilitació del poliesportiu municipal està cada vegada més a prop

Les regidories d’Esports i Urbanisme informen que aquest dimecres 1 d’agost s’ha publicat al BOP l’aprovació inicial del projecte bàsic de les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal i del projecte executiu dels vestidors del pavelló municipal.

El projecte bàsic del poliesportiu municipal està redactat per l’equip de la UTE Anton Pàmies, Josep Anglès i Albert Pàmies i es basa en la idea més votada pels bisbalencs i les bisbalenques en el concurs que l’Ajuntament de la Bisbal va promoure l’any 2016. El projecte inclou tot el complex i comprèn el nou edifici dels vestidors, el pavelló remodelat i l’edifici annex del bar que inclou despatxos per a entitats a la planta soterrani i dues sales a planta coberta.

El cost total del projecte és d’1.411.470€ (IVA inclòs) dels quals 545.091’18€ (IVA inclòs) es destinaran a l’obra nova dels vestidors. D’aquesta quantitat 150.752€ es pagaran amb una subvenció del PAM i la resta, 394.339’18€, amb fons propis de l’Ajuntament.

La construcció dels vestidors forma part de la primera fase del projecte  de rehabilitació del poliesportiu municipal. Es tracta d’una construcció d’obra nova  de 364,60m2 distribuïts entre un porxo d’accés, un vestíbul, despatx d’administració, control d’accés, lavabos per al públic, 2 vestidors per als equips, un vestidor per als tècnics i àrbitres, infermeria, local de neteja, dos passos (peus bruts i peus nets) i accés a les grades.

Ara, tant el projecte bàsic global com l’executiu de la primera fase, hauran d’estar en exposició pública durant 30 dies per, posteriorment, resoldre les al·legacions, si s’escau, i aprovar-los definitivament, la qual cosa permetrà licitar les obres de construcció dels vestuaris.


CASTELLANO | Las Regidories de Esports y Urbanisme informan que este  miércoles 1 de agosto se ha publicado en el BOP la aprobación inicial del proyecto básico de las obras de rehabilitación del polideportivo municipal y del proyecto ejecutivo de los vestidores del pabellón municipal.

El proyecto básico del polideportivo municipal está redactado por el equipo de la UTE Anton Pàmies, Josep Anglès y Albert Pàmies y se basa en la idea más votada por los bisbalencs y las bisbalenques en el concurso que el Ayuntamiento de la Bisbal promovió el año 2016. El proyecto incluye todo el complejo y comprende el nuevo edificio de los vestidores, el pabellón remodelado y el edificio anexo del bar que incluye despachos para entidades en la planta subterráneo y dos salas a planta cubierta.

El coste total del proyecto es de 1.411.470€ (IVA incluido) de los cuales 545.091’18€ (IVA incluido) se destinarán a la obra nueva de los vestidores. De esta cantidad 150.752€ se pagarán con una subvención del PAM y el resto, 394.339’18€, con fondos propios del Ayuntamiento.

La construcción de los vestidores forma parte de la primera fase del proyecto de rehabilitación del polideportivo municipal. Se trata de una construcción de obra nueva de 364,60m2 distribuídos entre un porche de acceso, un vestíbulo, despacho de administración, control de acceso, lavabos para el público, 2 vestidores para los equipos, un vestidor para los técnicos y los árbitros, enfermería, local de limpieza, dos pasos (pies sucios y pies limpios) y acceso a las gradas.

Ahora, tanto el proyecto básico global como el ejecutivo de la primera fase, deberán estar en exposición pública durante 30 días para, posteriormente, resolver las alegaciones, se procede, y aprobarlos definitivamente, la cual cosa permitirá licitar las obras de construcción de los vestuarios.

PROJ_POLI_RET_06

PROJ_POLI_RET_04

PROJ_POLI_RET_03

PROJ_POLI_RET_02