L’Ajuntament de la Bisbal treballa per arribar a l’any 2030 amb un 40% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

LA BISBAL DES DE LA RIBA

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que serà l’eina que guiarà el municipi per arribar a l’any 2030 amb un 40% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte al 2005 i que li permetrà estar més ben preparat davant els efectes del canvi climàtic.

El PAESC és un element fonamental per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia”, una iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit local al qual l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’hi va adherir, de forma voluntària, el dia 23 de novembre de 2017 mitjançant l’aprovació per Ple. El Pacte pretén aglutinar ciutats i pobles amb la finalitat que es puguin tirar endavant objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO₂ mitjançant millores en l’eficiència energètica, la implantació d’energies renovables i la preparació dels ens locals per poder donar una resposta eficient als efectes del canvi climàtic. Mitjançant la signatura d’aquest pacte, l’Ajuntament assumeix el compromís de reduir en un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 i millorar la capacitat de reacció i adaptació enfront dels efectes del canvi climàtic.

Procés d’elaboració del PAESC

El procés d’elaboració del PAESC s’ha iniciat aquest mes de juliol a les dependències de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, on es van reunir els representants del municipi juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis.

La primera fase del procés consisteix en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. En aquesta fase també es farà una anàlisi de la vulnerabilitat del municipi vers els efectes del canvi climàtic, s’analitzarà la situació actual de la Bisbal i es definirà l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH i millorar la capacitat de la vila d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic.

Amb els resultats de la primera fase es definiran les accions que es faran en l’àmbit municipal i en el mateix Ajuntament en camps tan diversos com el del foment de la mobilitat sostenible, l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic o l’aplicació de mesures de millora energètica en els edificis de titularitat municipal. En aquest procés de definició de les accions del PAESC es promourà la participació dels diferents actors locals incorporant un procés de participació i comunicació a l’Ajuntament i al municipi.

Durant l’elaboració del PAESC l’Ajuntament de la Bisbal compta amb la coordinació de la Diputació de Tarragona, que promou l’adhesió dels municipis al Pacte i els proporciona l’assistència tècnica perquè puguin complir amb els compromisos adquirits.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando en la elaboración de un Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) que será la herramienta que guiará al municipio para llegar al año 2030 con un 40% menos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto al 2005 y que le permitirá estar más bien preparado frente a los efectos del cambio climático.

El PAESC es un elemento fundamental para conseguir los objetivos que marca el “Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía”, una iniciativa de la Comisión Europea que impulsa la lucha contra el cambio climático en el ámbito local al cual el Ayuntamiento de la Bisbal se adhirió, de manera voluntaria, el día 23 de noviembre del 2017 mediante la aprobación por Pleno. El Pacto pretende aglutinar ciudades y pueblos con la finalidad que se puedan perseguir objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO₂ mediante mejoras en la eficiencia energética, la implantación de energías renovables y la preparación de los entes locales para poder dar una respuesta eficiente a los efectos del cambio climático. Mediante la firma de este pacto, el Ayuntamiento asume el compromiso de reducir en un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) el año 2030 y mejorar la capacidad de reacción y adaptación delante de los efectos del cambio climático.

Proceso de elaboración del PAESC

El proceso de elaboración del PAESC se ha iniciado este mes de julio en las dependencias del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, donde se reunieron los representantes del municipio junto con los representantes de la Diputación de Tarragona y el equipo que dará asistencia técnica a los municipios.

La primera fase del proceso consiste en la elaboración de un inventario municipal de consumos energéticos y emisiones de GEI asociadas a los principales sectores de actividad y en la realización de evaluaciones energéticas en varios equipamientos municipales. En esta fase también se hará un análisis de la vulnerabilidad del municipio frente a los efectos del cambio climático, se analizará la situación actual de la Bisbal y se definirá la estrategia de actuación para reducir las emisiones de GEI y mejorar la capacidad del pueblo de adaptarse a los efectos del cambio climático.

Con los resultados de la primera fase se definirán las acciones que se harán en el ámbito municipal y en el mismo Ayuntamiento en campos tan diversos como el del fomento de la movilidad sostenible, el uso del transporte público, el ahorro energético en alumbrado público o la aplicación de medidas de mejora energética en los edificios de titularidad municipal. En este proceso de definición de las acciones del PAESC se promoverá la participación de los diferentes actores locales incorporando un proceso de participación y comunicación en el Ayuntamiento i en el municipio.

Durante la elaboración del PAESC el Ayuntamiento de la Bisbal cuenta con la coordinación de la Diputación de Tarragona, que promueve la adhesión de los municipios al Pacto y les proporciona la asistencia técnica para que puedan cumplir con los compromisos adquiridos.

 

Comments are closed.