L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aprova el compte General de l’exercici 2017

comissio comptes 2017

El passat divendres 27 de juliol a les 11h es va celebrar la Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2017 amb l’objectiu d’examinar, estudiar i informar del Compte General anual del Pressupost de l’Ajuntament en compliment del que disposa la llei[1]. La Comissió, que es convoca amb quinze dies d’antelació perquè els regidors i les regidores puguin consultar la documentació de l’expedient, està integrada per un membre de cada Grup polític de la Corporació amb vot ponderat, en aquest cas:

-Pere Saumoy en representació del PDeCAT (5 vots ponderats)

-Pilar Verdún en representació d’ERC-AM (5 vots ponderats)

-Maguy Antolín en representació del PSC (1 vot ponderat)

De la Comissió també en van prendre part l’alcaldessa Agnès Ferré com a presidenta i el Secretari-Interventor Municipal.

El regidor d’Hisenda, Pere Saumoy, va informar els assistents que els comptes generals estan “anivellats i sanejats amb capacitat de finançament amb un Deute viu en quant a la ràtio del 39,25% que s’ha recaptat per sobre del que s’ha pressupostat i que, per tant, l’Ajuntament és solvent”. Així, l’Ajuntament acompleix:

-La ràtio d’endeutament, que és del 39,26% ( a principis d’aquesta legislatura l’Ajuntament superava el màxim permès per la llei, que és d’un 110%)

-El període mig de pagament és de 28,28 dies (a principis de legislatura se superava el màxim permès per la llei, que és de 30 dies).

-Es compleix la regla de la despesa

-Es compleix l’equilibri patrimonial i financer

El Compte General de 2017 compleix tots els paràmetres que estableix la llei, de la mateixa manera que s’acomplien el 2016 però no en els anys anteriors. Per aquest motiu, des de l’any 2016, s’ha pogut fer inversió, ja que l’acompliment d’aquests requisits és condició indispensable per poder-ne fer.

La Comissió Especial de Comptes va aprovar el Compte General de l’exercici 2017 amb 6 vots ponderats a favor (PDeCAT i PSC) i 5 vots ponderats en contra (ERC-AM). Ara el compte i l’informe estaran exposats al públic durant 15 dies i, quan surti publicat al BOPT, 8 dies més. Durant aquest període es poden presentar reclamacions, objeccions i observacions i, aquestes, hauran de ser examinades per la Comissió, prèvia pràctica de les comprovacions oportunes, per a l’emissió d’un nou informe que serà elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o observacions formulades, a votació plenària. El Compte General de l’exercici 2017 també estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès [http://bisbalpenedes.eadministracio.cat]

[1] Article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i en l’article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.


comissio comptes 2017

CASTELLANO | El pasado viernes 27 de julio a las 11h se celebró la Comisión Especial de Cuentas del Ejercicio 2017 con el objetivo de examinar, estudiar e informar de la Cuenta General anual del Presupuesto del Ayuntamiento en cumplimiento de lo que dispone la ley [1]. La Comisión, que se convoca con quince días de antelación para qué los concejales y las concejalas puedan consultar la documentación del expediente, está integrada por un miembro de cada grupo político de la Corporación con voto ponderado, en este caso:

-Pere Saumoy en representación del PDeCAT (5 votos ponderados)

-Pilar Verdún en representación de ERC-AM (5 votos ponderados)

-Maguy Antolín en representación del PSC (1 voto ponderado)

También tomaron parte de la Comisión la alcaldesa Agnès Ferré como presidenta y el Secretario-Interventor Municipal.

El concejal de Hisenda, Pere Saumoy, informó a los asistentes que las cuentas generales están “niveladas y saneadas con capacidad de financiación con una Deuda viva en cuanto al ratio del 38,25% que se ha recaudado por encima de lo que se ha presupuestado y que, por lo tanto, el Ayuntamiento es solvente”. Así, el Ayuntamiento cumple:

-El ratio de endeudamiento, que es del 39,26% (a principios de esta legislatura el Ayuntamiento superaba el máximo permitido por la ley, que es de un 110%)

-El periodo medio de pago es del 28,28 días (a principios de la legislatura se superaba el máximo permitido por la ley, que es de 30 días).

-Se cumple la regla de gasto

-Se cumple el equilibrio patrimonial y financiero

La Cuenta General 2017 cumple todos los parámetros que establece la ley, de la misma manera que se cumplían en el año 2016 pero no en los años anteriores. Por este motivo, desde el año 2016, se ha podido hacer inversión, ya que el cumplimiento de estos requisitos es condición indispensable para poderla hacer.

La Comisión Especial de Cuentas aprobó la Cuenta General del ejercicio 2017 con 6 votos ponderados a favor (PDeCAT y PSC) y 5 votos ponderados en contra (ERC-AM). Ahora la cuenta y el informe estarán expuestos al público durante 15 días y, cuando salga publicado en el BOPT, 8 días más. Durante este periodo se podrán presentar reclamaciones, objeciones y observaciones y, estas, deberán ser examinadas por la Comisión, previa práctica de las comprobaciones oportunas, para la emisión de un nuevo informe que será elevado, juntamente con las objeciones, reclamaciones u observaciones formuladas, a votación plenaria. La Cuenta General del ejercicio 2017 también estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès [http://bisbalpenedes.eadministracio.cat]

[1] Article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i en l’article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.